Przeciw żywności genetycznie modyfikowanej

W tym tygodniu przy licznej obecności polskich europosłów w Sejmowej Komisji ds. UE rozpatrywaliśmy projekt decyzji Rady w sprawie zezwolenia na wprowadzenie do obrotu produktów zawierających genetyczne zmodyfikowaną kukurydzę. Ostatnio Janusz Wojciechowski stara się bić na alarm jakoby nowy Rząd a w tym szczególnie PSL-owski Minister Rolnictwa Marek Sawicki wycofują się z dotychczasowego negatywnego w tej sprawie stanowiska. Na posiedzeniu mimo pisemnego stanowiska całego Rządu podtrzymywał swoje oskarżenia …

Komisja w tej sprawie podjęła wzmacniającą stanowisko Rządu uchwałę w tej sprawie. Rozumiem Janusza Wojciechowskiego w obecnej sytuacji szuka listy z której z powodzeniem jeszcze raz znajdzie się w Europarlamencie i trochę rozgłosu i do tego w taaaakiej sprawie się przyda ale po co robić dym i pomawiać Rząd i Sawickiego o niecne zamiary skoro stanowisko jest klarowne i zdecydowanie nieprzychylne modyfikowanym roślinom ????
Celem przedmiotowego projektu decyzji Rady jest zezwolenie na wprowadzenie do obrotu produktów zawierających, składających się lub wyprodukowanych z genetycznie zmodyfikowanej kukurydzy MON863xMON810xNK603 MON-??863-5xMON-??81?-6xMON-?&Os lash;6?3-6) na mocy rozporządzenia (WE) nr 1829/2003 Parlamentu
Europejskiego i Rady.

STANOWISKO RZĄDU RP :

Polska opowiada się za odrzuceniem projektu decyzji Rady UE zezwalającej na
wprowadzenie do obrotu produktów zawierających, składających się lub
wyprodukowanych z genetycznie zmodyfikowanej kukurydzy MON863xMON810xNK603
(MON-??863-5xMON-??81?-6xMON-?&Os
lash;6?3-6) na mocy rozporządzenia (WE) nr 1829/2003 Parlamentu
Europejskiego i Rady

Uzasadnienie :

Propozycja decyzji Rady dotyczy żywności i pasz zawierających, składających
się lub wyprodukowanych z genetycznie zmodyfikowanej kukurydzy
MON863xMON810xNK603. Dotyczy również wprowadzenia do obrotu innych
produktów zawierających lub składających się z kukurydzy
MON863xMON810xNK603 dla takich samych zastosowań jak każda inna kukurydza,
z wyjątkiem uprawy.

W dniu 2 listopada 2004 r. przedsiębiorstwo Monsanto Europa S.A.
przedłożyło kompetentnym władzom Królestwa Belgii wniosek o wprowadzenie
MON863xMON810xNK603 do obrotu zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 1829/2003 w
sprawie genetycznie zmodyfikowanej żywności i paszy.
W dniu 31 marca 2006r. Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności (EFSA)
wydał, zgodnie z art. 6 i 18 rozporządzenia (WE) 1829/2003, pozytywną
opinię i stwierdził, że wprowadzenie na rynek produktów zawierających,
składających się lub wyprodukowanych z kukurydzy MON863xMON810xNK603,
odpowiadającej opisowi zawartemu we wniosku, najprawdopodobniej nie będzie
miało negatywnego wpływu na zdrowie zwierząt, człowieka ani na środowisko
naturalneW dniu 13 kwietnia 2007 r. EFSA ponownie stwierdził, że użycie
genu nptII jako markera selekcyjnego w roślinach genetycznie
zmodyfikowanych nie stwarza ryzyka dla zdrowia ludzi i zwierząt lub dla
środowiska.
W dniu 28 czerwca 2007 r. EFSA potwierdził swoją pozytywną opinię
dotyczącą oceny bezpieczeństwa kukurydzy MON863, w nawiązaniu do publikacji
naukowej odnoszącej się do 90-dniowych badań na szczurach, mających na celu
potwierdzenie bezpieczeństwa kukurydzy.
Projekt decyzji Komisji zezwalający na wprowadzenie do obrotu na rynek
Wspólnoty produktów zawierających, składających się, lub wyprodukowanych z
genetycznie zmodyfikowanej kukurydzy MON863xMON810xNK603 na mocy
rozporządzenia nr1829/2003, został w dniu 10 października 2007 r.
przedstawiony do głosowania na posiedzeniu Stałego Komitetu ds. Łańcucha
Żywnościowego i Zdrowia Zwierząt. W wyniku głosowania Komitet nie uzyskał
pozytywnej opinii; 12 Państw Członkowskich (149 głosów) głosowało za jego
przyjęciem, 11 Państw Członkowskich (119 głosy) głosowało przeciwko zaś 4
Państwa Członkowskie (77 głosów) wstrzymało się od głosu. Przedstawiciel
Polski, zgodnie z instrukcją głosował przeciwko przyjęciu decyzji.
W związku z niewydaniem opinii przez Stały Komitet, Komisja ma za zadanie
przedłożyć Radzie wniosek dotyczący środków, które należy podjąć, natomiast
Rada decyduje następnie w ciągu trzech miesięcy większością kwalifikowaną i
informuje o tym Parlament, na mocy art. 35 ust. 2 rozporządzenia (WE) nr
1829/2003 i zgodnie z art. 5 decyzji Rady 1999/468/WE zmienionej decyzją
Rady 2006/512/WE, ustanawiającą warunki wykonywania uprawnień wykonawczych
przyznanych Komisji.

Projekt decyzji obejmuje wykorzystanie genetycznie zmodyfikowanej kukurydzy
MON863xMON810xNK603 jako żywność, pasze oraz w produktach innych niż
żywność i pasze, z wyjątkiem uprawy. Pomimo takiej deklaracji i
zastosowania wszelkich zaproponowanych środków nadzoru podczas obrotu ww.
produktami nie jest możliwe wykluczenie niezamierzonego uwalniania do
środowiska naturalnego lub rolniczego genetycznie zmodyfikowanej kukurydzy
MON863xMON810xNK603. Produkcja żywności, pasz oraz innych produktów odbywać
się będzie z wykorzystaniem ziarna kukurydzy, zdolnego do reprodukcji. W
tej sytuacji nawet przy wszelkich deklaracjach użytkowników dotyczących
odpowiedniego znakowania, pakowania, czy transportowania nie ma możliwości
uzyskania pełnej gwarancji, że produkt nie przedostanie się do środowiska.

W związku z powyższym oraz w związku z wątpliwościami jakie pojawiły się w
odniesieniu do genu nptII, a także biorąc pod uwagę Ramowe Stanowisko
Rzeczpospolitej Polskiej dotyczące organizmów genetycznie zmodyfikowanych,
przyjęte przez Radę Ministrów w dniu 7 marca 2006, którego postanowienia
wyraźnie wskazują na brak akceptacji wprowadzania do obrotu żywności i pasz
GM oraz innych produktów Polska opowiada się za odrzuceniem projektu
decyzji Rady UE zezwalającej wprowadzenie do obrotu produktów zawierających,
składających się lub wyprodukowanych z genetycznie zmodyfikowanej
kukurydzy MON863xMON810xNK603
(MON-??863-5xMON-??81?-6xMON-?&Os
lash;6?3-6) na mocy rozporządzenia nr 1829/2003 w sprawie
genetycznie zmodyfikowanej żywności i paszy.


Janusz Piechociński członek Sejmowej Komisji ds. UE, polityk PSL

Jedno przemyślenie nt. „Przeciw żywności genetycznie modyfikowanej

Możliwość komentowania jest wyłączona.