Radzymin – Drugi przetarg ustny ograniczony na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości – RŻYSKA

Radzymin - Drugi przetarg ustny ograniczony na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości - RŻYSKA

Burmistrz Radzymina ogłasza drugi przetarg ustny ograniczony na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Radzymin.

Przedmiot przetargu:

Nieruchomość niezabudowana położona w gminie Radzymin, obręb 0016, Rżyska, oznaczona jako działka ewidencyjna nr 219/6 o powierzchni 0,2063 ha, uregulowana w księdze wieczystej nr WA1W/00112759/5.

 

Cena wywoławcza: 140.000,00 zł

Do ceny nieruchomości uzyskanej w przetargu zostanie doliczony podatek VAT, według obowiązującej stawki (23%).

Wysokość wadium: 20.000,00 zł

 

Opis nieruchomości:

Nieruchomość położona w gminie Radzymin, obręb 0016, Rżyska, oznaczona jako działka ewidencyjna nr 219/6
o powierzchni 0,2063 ha, uregulowana w księdze wieczystej nr WA1W/00112759/5. Działka ma kształt prostokątna, jest bardzo długa (około 218 m) i wąska (około 9 – 11 m), teren niezainwestowany. Działka ma zapewniony dostęp do dróg publicznych. Od strony wschodniej przylega do drogi powiatowej o nawierzchni asfaltowej, w której znajduje się sieć elektroenergetyczna i teletechniczna.  Od strony zachodniej przylega do drogi gminnej o nawierzchni gruntowej, w której znajduje się sieć elektroenergetyczna. Przez wschodnią część działki przebiega gazociąg wysokiego ciśnienia. W bezpośrednim sąsiedztwie jest zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna oraz tereny niezainwestowane.

Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego dla obrębu Rżyska zatwierdzonym Uchwałą Rady Miejskiej w Radzyminie Nr 207/XXI/2012 z dnia 25.09.2012 r. (Dz. Urz. Woj. Maz. z dnia 26.10.2012 r. poz. 7131) działka ewidencyjna nr 219/6 położona jest w terenie przeznaczonym pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną z usługami oraz adoptowaną zabudową zagrodową oznaczonym symbolem MNU7. Przez działkę przebiega gazociąg wysokiego ciśnienia ze strefą ochronną, która wynosi 25 m w każdą stronę od osi gazociągu. Nieruchomość jest wolna od obciążeń.

Zobowiązania, których przedmiotem jest nieruchomość:

Nieruchomość nie jest przedmiotem zobowiązań.

 

Sposób i termin zagospodarowania:

Sposób zagospodarowania nieruchomości zgodnie z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego od dnia przeniesienia prawa własności.

 

Gmina Radzymin nie dysponuje danymi co do warunków gruntowo-wodnych oraz ewentualnego występowania zanieczyszczeń gruntu w obrębie zbywanej działki. Osoby zamierzające wziąć udział w przetargu mogą za zgodą Gminy wykonać stosowne badania, własnym staraniem i na własny koszt.

W dniu 30 czerwca 2023 r. został przeprowadzony pierwszy przetarg ustny ograniczony na sprzedaż
ww. nieruchomości. Przetarg zakończył się wynikiem negatywnym.

Ogłoszony na dzień 15 września 2023 r. drugi przetarg ustny ograniczony na sprzedaż ww. nieruchomości został unieważniony, z powodu braku publikacji ogłoszenia na stanie internetowej urzędu www.radzymin.pl

 

Miejsce przetargu:

Przetarg odbędzie się w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Radzymin przy pl. Tadeusza Kościuszki 2,
05-250 Radzymin, pokój nr 23 (sala konferencyjna), w dniu 30 października 2023 r. o godzinie 1500.

Przetarg na sprzedaż nieruchomości zostanie przeprowadzony w formie przetargu ograniczonego do właścicieli nieruchomości położonych w obrębie Rżyska, oznaczonych jako działki ewidencyjne nr 218/2 i 220/2 przyległych do działki ewidencyjnej nr 219/6, stanowiącej przedmiot przetargu.

Działka będąca przedmiotem sprzedaży jest długa i wąska, w związku z czym utrudnione jest jej zagospodarowanie jako odrębną nieruchomość, może natomiast być wykorzystana przez właścicieli nieruchomości przyległych poprawiając warunki zagospodarowania ich nieruchomości.

Forma i termin wniesienia wadium:

Wadium należy wnieść w pieniądzu (PLN) przelewem na konto depozytowe Gminy Radzymin
nr 32 2490 0005 0000 4600 1989 2416, najpóźniej do dnia 24 października 2023 r. W tytule wpłaty  należy wskazać uczestnika przetargu oraz oznaczenie nieruchomości, będącej przedmiotem przetargu. Za terminową wpłatę uznaje się datę wpływu na konto Gminy.

Wadium zwraca się niezwłocznie, po odwołaniu albo zamknięciu przetargu, jednak nie później niż przed upływem
3 dni od dnia odwołania, zamknięcia, unieważnienia przetargu lub zakończenia przetargu wynikiem negatywnym, przelewem na rachunek bankowy  uczestnika przetargu.

Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg wygrał, zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości.
W przypadku uchylenia się uczestnika, który wygrał przetarg od zawarcia umowy, wadium nie podlega zwrotowi.

 

Warunki udziału w przetargu:

W przetargu mogą uczestniczyć osoby, do których przetarg został ograniczony, które w wyznaczonym terminie wpłaciły wadium i złożyły zgłoszenie uczestnictwa w przetargu.

Pisemne zgłoszenie udziału w przetargu składa się w zamkniętej kopercie, opisanej „Zgłoszenie uczestnictwa
w przetargu na sprzedaż nieruchomości
”, w Urzędzie Miasta i Gminy Radzymin przy pl. Tadeusza Kościuszki 2,05-250 Radzymin, pokój nr 24 (sekretariat), najpóźniej do dnia 24 października 2023 r. do godziny 1500.

Zgłoszenie powinno zawierać:

 1. zgłoszenie uczestnictwa w przetargu ograniczonym, które stanowi załącznik nr 1 do ogłoszenia (druk do pobrania);
 2. oświadczenie o zapoznaniu się stanem przedmiotu przetargu i wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych przez Gminę Radzymin, w związku z przetargiem na sprzedaż nieruchomości,  które stanowi załącznik nr 2 do ogłoszenia (druk do pobrania);
 3. kopia dowodu wniesienia wadium;
 4. dokument potwierdzający prawo własności lub współwłasności nieruchomości graniczącej z nieruchomością stanowiącą przedmiot przetargu.

 

Lista uczestników przetargu, spełniających warunki do udziału w przetargu, zostanie wywieszona na tablicy ogłoszeń w budynkach Urzędu Miasta i Gminy Radzymin, budynek A przy pl. T. Kościuszki 2, budynek B przy ul. Konstytucji 3 Maja 19, budynek C przy ul. Komunalnej 2 i zamieszczona na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Radzymin w zakładce gospodarka nieruchomościami, nie później niż na dzień przed wyznaczonym terminem przetargu.

 

Każda osoba przystępująca do przetargu zobowiązana jest przedstawić Komisji przetargowej następujące dokumenty:

 1. osoby fizyczne – dokument potwierdzający tożsamość (dowód osobisty);
 2. podmiot gospodarczy – aktualny odpis z właściwego dla danego podmiotu rejestru, (CEIDG, KRS), dokument potwierdzający tożsamość osób reprezentujących podmiot;
 3. pełnomocnicy – dokument potwierdzający tożsamość, pełnomocnictwo w formie aktu notarialnego, o ile uprawnienia do działania w imieniu osób prawnych nie wynikają z innych dokumentów;
 4. osoby fizyczne prowadzące działalność w formie Spółki Cywilnej – umowę spółki, stosowne dokumenty do działania w imieniu spółki, dokument potwierdzający tożsamość;
 5. osoby pozostające w związku małżeńskim – do dokonania czynności przetargowych konieczna jest obecność obojga małżonków lub jednego z nich ze stosownym pełnomocnictwem drugiego małżonka (oryginał), zawierającym zgodę na uczestnictwo w przetargu w celu odpłatnego nabycia nieruchomości, dokument potwierdzający tożsamość;
 6. współwłaściciele – do dokonania czynności przetargowych konieczna jest obecność wszystkich współwłaścicieli lub jednego z nich ze stosownym pełnomocnictwem pozostałych współwłaścicieli (oryginał), zawierającym zgodę na uczestnictwo w przetargu w celu odpłatnego nabycia nieruchomości, dokument potwierdzający tożsamość;
 7. dowód wpłaty wadium.

Komisja Przetargowa dopuści do przetargu tylko tych uczestników, którzy dopełnili formalności, o których mowa wyżej.

 

Ważność przetargu:

Przetarg jest ważny, bez względu na liczbę uczestników, jeżeli przynajmniej jeden oferent spełnił warunki określone
w ogłoszeniu i zaoferował co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej.

Wysokość postąpienia nie może być niższa niż 1% ceny wywoławczej, z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych.

 

Zawarcie umowy:

Protokół z przeprowadzonego przetargu stanowi podstawę zawarcia umowy sprzedaży.

Gmina Radzymin zawiadomi osobę ustaloną jako Nabywcę nieruchomości o miejscu i terminie zawarcia umowy sprzedaży, najpóźniej w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu.

Cena osiągnięta w przetargu, powiększona o podatek VAT, podlega zapłacie jednorazowo, nie później niż do dnia poprzedzającego dzień zawarcia umowy sprzedaży nieruchomości.

Wszelkie koszty związane z przeniesieniem prawa własności nieruchomości, w tym koszty taksy notarialnej i koszty związane z postępowaniem wieczysto-księgowym, ponosi Nabywca.

W przypadku, gdy Nabywcą nieruchomości ustalony zostanie cudzoziemiec w rozumieniu ustawy z dnia 24 marca
1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (Dz.U. z 2017 r., poz. 2278), do zawarcia umowy notarialnej sprzedaży nieruchomości nabywca winien przedstawić zezwolenie, jeżeli uzyskanie zezwolenia wynika z przepisów powołanej wyżej ustawy.

Nie wyraża się zgody na przelew wierzytelności zawarcia umowy sprzedaży nieruchomości na osoby trzecie, na skutek przeprowadzonego przetargu.

 

Odwołanie przetargu:

Burmistrz Radzymina może odwołać z ważnych przyczyn ogłoszony przetarg, informując o tym  fakcie niezwłocznie
w formie właściwej dla Ogłoszenia o przetargu.

 

Miejsce wywieszenia i publikacji ogłoszenia o przetargu:

Treść niniejszego ogłoszenia zostanie podana do publicznej wiadomości poprzez:

 1. wywieszenie na tablicy ogłoszeń w budynkach Urzędu Miasta i Gminy Radzymin, budynek A przy pl. T. Kościuszki 2, budynek B przy ul. Konstytucji 3 Maja 19, budynek C przy ul. Komunalnej 2,
 2. zamieszczenie na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Radzymin w zakładce gospodarka
  nieruchomościami oraz stronie internetowej urzędu www.radzymin.pl,
 3. wyciąg z ogłoszenia zostanie podany w prasie regionalnej: Kurier W – tygodnik regionalny oraz wywieszony na tablicach ogłoszeń na terenie miejscowości, w której znajduję się nieruchomość objęta ogłoszeniem.

 

Dane teleadresowe, pod którymi można uzyskać szczegółowe informacje dotyczące przetargu:

Urząd Miasta i Gminy Radzymin, Referat Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami

ul. Konstytucji 3 Maja 19, pokój nr 24 (II piętro)

 

Załącznik nr 1 – zgłoszenie Rżyska.docx (14,81KB)

Załącznik nr 2- oświadczenie Rżyska.docx (19,02KB)

 

Więcej informacji z Radzymina

Zawody z PAZUREM w Radzyminie

25 maja (sobota) w Radzyminie odbędą się w po raz pierwszy Zawody Z PAZUREM. Jedna z serii cyklu zawodów typu cross rozegrana zostanie [...]
0 komentarzy
Rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 2 w Radzyminie wchodzi w etap projektowy

Rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 2 w Radzyminie wchodzi w etap projektowy

20 maja 2024 r. Burmistrz Radzymina Krzysztof Chaciński podpisał umowę na wykonanie dokumentacji projektowej rozbudowy Szkoły Podstawowej nr 2 im. Eleonory Czartoryskiej w [...]
0 komentarzy
ROKIS Radzymin Marcovia Marki

Porażka nie pójdzie na marne!

Myśleliśmy że w poniedziałek wejdziemy w zupełnie innych nastrojach. We wczorajszym meczu o bezpośredni awans do Ligi Centralnej niestety musieliśmy uznać wyższość drużyny [...]
0 komentarzy
Możliwe utrudnienia związane z pracami drogowymi na ul. Sasankowej w Łąkach

Możliwe utrudnienia związane z pracami drogowymi na ul. Sasankowej w Łąkach

Na ul. Sasankowej w Łąkach ruszają prace drogowe związane z wykonaniem nakładki asfaltowej. W związku z inwestycją, do końca maja mogą występować utrudnienia [...]
0 komentarzy
Rokis Radzymin Marcovia Marki - SPR Olkusz

Rokis Radzymin Marcovia Marki – SPR Olkusz

Odliczanie trwa. Marecki zespół jak burza przeszedł przez rozgrywki pierwszej ligi gr C piłki ręcznej kobiet. Ale pierwsze miejsce w tabeli to dopiero [...]
0 komentarzy

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.