Radzymin – konkurs ofert na realizację zadania publicznego

Kompostownia w Starym Dybowie - komunikat o uchyleniu decyzji środowiskowej

Konkurs adresowany jest do organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1057 z poźn. zm.), które w ramach celów statutowych prowadzą działalność w obszarze działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym.

Rodzaj zadania objętego konkursem
Zorganizowanie i przeprowadzenie szkoleń/warsztatów dla mieszkańców gminy Radzymin w wieku emerytalnym wspierających aktywność społeczną oraz przeciwdziałających izolacji społecznej mającej źródło w problemach związanych z zaburzeniami nastroju i aktywności.

Celem konkursu jest wsparcie przedsięwzięć, które w szczególności:

 • wspierają aktywność seniorów w przestrzeni społecznej;
 • przeciwdziałają społecznej izolacji;
 • przeciwdziałają psychicznemu redukowaniu zainteresowań i potrzeb;
 • przełamują stereotyp osoby starszej, jawiącej się jako schorowana, samotna, nieaktywna;
 • sprzyjają podejmowaniu aktywności spełniających funkcję psychospołeczną: prowadzących do poprawy jakości życia oraz umożliwiających odczuwanie satysfakcji życiowej.

Projekty złożone w ramach konkursu powinny proponować działania skierowane w szczególności na:

 • zapobieganie negatywnemu wpływowi na stan psychiczny takich stanów emocjonalnych jak smutek, przygnębienie, depresja poprzez promowanie metod rozwiązywania problemów i sposobów poszukiwania pomocy;
 • aktywność społeczną poprzez propagowanie sposobów realizacji własnych pomysłów, które mogą mieć pozytywny wpływ na miejsce życia i lokalną społeczność, z naciskiem na prawne formy funkcjonowania stowarzyszeń i fundacji;
 • wspieranie osób aspirujących do bycia liderami społeczności lokalnej, którzy mają chęć inicjowania poprzez swoje działania i pomysły zmian w swoim najbliższym otoczeniu.

Rezultaty zadania:

 • zmniejszenie poczucia izolacji osób w wieku emerytalnym;
 • poszerzenie wiedzy na temat problematyki związanej z psychospołecznymi zagadnieniami funkcjonowania osób w wieku emerytalnym;
 • zdobycie praktycznej wiedzy na temat poszukiwania pomocy i sposobów radzenia sobie z problemami związanymi z zaburzeniami nastrojów oraz aktywności fizycznej i społecznej.
 • zdobycie wiedzy z zakresu zarządzania projektem społecznym, pracy w grupie oraz funkcjonowania stowarzyszeń i fundacji.

Oferent rozliczany będzie z zadań w oparciu o zrealizowane rezultaty – podstawą przyjęcia sprawozdania będzie ocena zrealizowanych działań i osiągniętych rezultatów.

Szczegółowe warunki otwartego konkursu ofert:

1. Realizatorzy zadań publicznych:
1) realizatorami zadań publicznych w ramach niniejszego konkursu mogą być organizacje pozarządowe oraz podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, prowadzące określoną w statucie lub innym dokumencie działalność pożytku publicznego – w zakresie działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym lub działalności na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym;
2) oferta musi się mieścić w całości w zakresie działalności pożytku publicznego oferenta;
3) nie dopuszcza się możliwości prowadzenia odpłatnej działalności pożytku publicznego i działalności gospodarczej w odniesieniu do tego samego przedmiotu działalności.

2. Zadanie musi charakteryzować się wysokim poziomem merytorycznym, w tym dbałością o dobór programu, kadry, narzędzi i form służących do jego realizacji.
3. Miejsce realizacji zadania: gmina Radzymin.
4. Zadanie musi być skierowane do mieszkańców gminy Radzymin w wieku emerytalnym.
5. Wskazane jest, aby beneficjentami zadania była jak najszersza grupa osób w wielu emerytalnym z terenu gminy Radzymin, nie tylko członkowie organizacji aplikującej o dotację.
6. Zadania może rozpocząć się nie wcześniej niż 6 czerwca 2022 roku oraz zakończyć się nie później niż 31 grudnia 2022 roku.
7. Oferent może złożyć jedną ofertę.
8. W ramach realizacji zadania wymagane jest prowadzenie dokumentacji projektu, w tym np. określenie sposobu informacji o realizowanym projekcie, podanie liczby uczestników poszczególnych przedsięwzięć, liczby publicznych prezentacji (np. występów, wystaw dorobku uczestników warsztatów), liczby uczestników spotkań, imprez okolicznościowych itp.

Wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadań.

1. Na realizację zadań publicznych przeznaczono łącznie środki w wysokości: 25.000,00 zł (słownie: dwadzieścia pięć tysięcy złotych 00/100).
2. Kwota ta może ulec zmniejszeniu w przypadku, gdy zaistnieje konieczność zmniejszenia budżetu gminy w części przeznaczonej na realizację zadań z ważnych przyczyn, niemożliwych do przewidzenia w dniu ogłaszania konkursu.
3. Forma zlecenia zadania: wsparcie.
4. Możliwe źródła finansowania kosztów realizacji zadania:
1) dotacja ? nie więcej niż 90% całkowitych kosztów realizacji zadania;
2) wkład własny: a) wkład finansowy – musi stanowić co najmniej 5% wnioskowanej kwoty dotacji, b) wkład niefinansowy, tj. wkład osobowy i/lub wkład rzeczowy;
3) świadczenia pieniężne od odbiorców zadania publicznego;
4) środki finansowe z innych źródeł publicznych (np. środki pozyskane z administracji publicznej lub jednostek sektora finansów publicznych).

Zasady przyznawania dotacji.

1. Wypełnienie części III pkt 6 ? tj. Dodatkowe informacje dotyczące rezultatów realizacji zadania publicznego – jest obowiązkowe.
2. Oferty podmiotów, w stosunku do których prowadzone jest postępowanie egzekucyjne lub którzy zalegają z opłacaniem należności z tytułu zobowiązań podatkowych lub/i na ubezpieczenie społeczne nie będą rozpatrywane.
3. Środki finansowe zostaną rozdzielone pomiędzy podmioty uprawnione, których oferty będą wyłonione w drodze przedmiotowego konkursu. W ramach zadania możliwe jest dofinansowanie więcej niż jednej oferty, dofinansowanie jednej oferty lub niedofinansowanie żadnej z ofert.
4. Decyzja o przyznaniu dotacji nie jest decyzją administracyjną w rozumieniu przepisów Kodeksu postępowania administracyjnego.

Warunki realizacji zadania.

1. Zadanie będzie realizowane w terminie i na warunkach określonych w umowie.
2. Środki finansowe przyznane na realizację zadania oferent będzie mógł przeznaczyć w szczególności na:
1) koszty merytoryczne;
2) koszty obsługi zadania publicznego, które są związane z wykonywaniem działań o charakterze administracyjnym, nadzorczym i kontrolnym, w tym obsługą finansową i prawną projektu ? stanowiące do 10% dotacji (obsługa finansowo-księgowa zadania, obsługa administracyjna, zakup materiałów oraz usług biurowych, pocztowych, telekomunikacyjnych, materiały papiernicze, toner do drukarki, koperty, znaczki, opłaty bankowe itp.).

3. W przypadku wyceny pracy wolontariusza kalkulacja stawki godzinowej za wykonanie pracy nie powinna odbiegać od stawek rynkowych.
4. Praca wolontariusza może być rozliczona na podstawie karty czasu pracy oraz umowy wolontariackiej.
5. W przypadku, gdy oferent jest czynnym podatnikiem podatku VAT i ma możliwość skorzystania z prawa do odliczenia podatku naliczonego, a realizowane zadanie ma związek z czynnościami opodatkowanymi podatkiem VAT, dokonując rozliczenia dotacji przyznanej w kwocie brutto, oferent jest zobowiązany również do zwrotu kwoty stanowiącej równowartość kwoty podatku VAT naliczonego, jaka może zostać uwzględniona w rozliczeniu należnego zobowiązania.

Termin i warunki składania ofert.

1. Oferty należy składać za pośrednictwem elektronicznego generatora naboru ofert www.witkac.pl w terminie do 23 maja 2022 roku do godz. 10:00.
2. Termin złożenia papierowego potwierdzenia wydrukowanego z generatora wniosków wyznacza się na dzień 26 maja 2022 roku ? do godziny 16:00 w UMiG Radzymin, przez pocztę lub ePUAP, z zastrzeżeniem, że liczy się data wpływu do urzędu.
3. Oferty złożone po upływie wyznaczonego terminu nie będą rozpatrywane.
4. Przed złożeniem oferty kierownik Referatu Partycypacji i Polityki Społecznej udziela oferentom stosownych wyjaśnień, dotyczących zadań konkursowych oraz wymogów formalnych (Urząd Miasta i Gminy Radzymin, ul. Konstytucji 3 Maja 19, pok. 13, nr telefonu do kontaktu: 22 667-68-52 lub komórkowy 600-933-916, e-mail: mnowak@radzymin.pl – od poniedziałku do piątku w godz. pracy Urzędu).

Wymagana dokumentacja.

1. Do oferty konkursowej należy dołączyć:
1) pełnomocnictwo lub upoważnienie – jeżeli oferta nie jest podpisywana przez osoby upoważnione do tego i wskazane w KRS lub innym rejestrze;
2) w przypadku, gdy wnioskodawca nie jest zarejestrowany w Krajowym Rejestrze Sądowym – aktualny wyciąg z innego rejestru lub ewidencji (nie starszy niż 3 miesiące od daty ogłoszenia niniejszego konkursu);
3) kopię statutu – potwierdzoną za zgodność z oryginałem przez osoby upoważnione lub kierownika referatu Partycypacji i Polityki Społecznej;
4) można dołączyć: a) rekomendację dla organizacji; b) umowy partnerskie lub oświadczenie partnera o współpracy, zapewnieniu miejsca realizacji zadania; c) inne dokumenty związane ze specyfiką realizacji wskazanego zadania publicznego.

2. W przypadku dołączenia pełnomocnictwa należy złożyć dowód wniesienia opłaty skarbowej na konto Urzędu Miasta i Gminy Radzymin (od oryginału, odpisu, wypisu, kopii) w oparciu o przepisy ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2021 r., poz. 1923 z póź. zm.).
3. W przypadku otrzymania dotacji oferent zobowiązany jest dostarczyć do Referatu Partycypacji i Polityki Społecznej: potwierdzenie aktualności danych oferenta zawartych ofercie, niezbędnych do przygotowania umowy, oświadczenie o statusie oferenta jako podatnika VAT (czynny/zwolniony/nie jest podatnikiem podatku VAT), numer rachunku bankowego wydzielonego do obsługi projektu.
4. Oferty złożone w ramach konkursu nie są zwracane oferentom

Termin i tryb wyboru ofert.

1. Otwarty konkurs ofert przeprowadza się zgodnie z trybem i zasadami określonymi w:
1) Uchwale Rady Miejskiej w Radzyminie Nr 544/XXXVII/2021 Rady Miejskiej w Radzyminie z dnia 15 listopada 2021 r. w sprawie przyjęcia Programu współpracy Gminy Radzymin w 2022 roku z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego;
2) ?Zasadach przyznawania i rozliczania dotacji z budżetu Gminy Radzymin organizacjom pozarządowym oraz innym podmiotom prowadzącym działalność pożytku publicznego? przyjętych Zarządzeniem Burmistrza Nr 0050.18.2022 z dnia 9 lutego 2022 roku.

2. Wybór ofert do realizacji i tym samym ostateczne rozstrzygnięcie konkursu nastąpi nie później niż w ciągu 30 dni od terminu zakończenia składania ofert.
3. Wyniki otwartego konkursu ofert zostaną podane do wiadomości publicznej (w Biuletynie Informacji Publicznej www.bip.radzymin.pl, na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy Radzymin przy Pl. T. Kościuszki 2 i ul. Konstytucji 3 Maja 19).
4. Burmistrz Radzymina zastrzega sobie prawo do:
1) odstąpienia od rozstrzygnięcia, w części lub w całości, otwartego konkursu ofert bez podania przyczyny;
2) zwiększenia wysokości środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania w trakcie trwania konkursu,
3) dofinansowania jednej oferty lub niedofinansowania żadnej z ofert;
4) unieważnienia konkursu w przypadku braku ofert lub kiedy większość ze złożonych ofert nie spełniła wymogów zawartych w ogłoszeniu.

Postanowienia końcowe.

1. Burmistrz Radzymina może odmówić podmiotowi wyłonionemu w konkursie przyznania dotacji i podpisania umowy, gdy okaże się, że podmiot lub jego reprezentanci utracą zdolność do czynności prawnych, zostaną ujawnione nieznane wcześniej okoliczności, podważające wiarygodność merytoryczną lub finansową oferenta.
2. W przypadku rezygnacji podmiotu lub odmowy podpisania umowy z przyczyn opisanych powyżej, Burmistrz może zarezerwować środki przeznaczone na:
1) inną ofertę złożoną w ramach niniejszego konkursu spełniającą wymogi formalne;
2) zlecenie zadań z pominięciem otwartego konkursu ofert, zgodnie z art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
3. Do kontaktu w sprawie konkursu upoważniona jest Monika Nowak ? kierownik Referatu Partycypacji i Polityki Społecznej, tel. 22 667-68-52 lub kom.: 600-933-916, e- mail: mnowak@radzymin.pl.

 

Więcej informacji z Radzymina

Radzymin - Wiosenny Piknik Rodzinny

Radzymin – Wiosenny Piknik Rodzinny

Wiosenny Piknik Rodzinny odbędzie się w malowniczym Parku Eleonory Czartoryskiej w Radzyminie. To doskonała okazja, aby aktywnie spędzić czas na świeżym powietrzu, uczestnicząc [...]
0 komentarzy
Marki - Seniorki niezmienne na podium

Marki – Seniorki niezmienne na podium

Wysoka wygrana zawodniczek ROKiS Radzymin Marcovia Marki.  To była długa niedziela. Żeby punktualnie stawić się w Jarosławiu na zaległy mecz 10 kolejki pierwszej [...]
0 komentarzy
Jak głosował Radzymin

Jak głosował Radzymin

Pierwsza tura głosowania nie rozstrzygnęła, kto będzie burmistrzem Radzymina. Dotychczas sprawujący tę funkcję, Krzysztof Chaciński, otrzymał 7 kwietnia 4887, czyli 41,48% głosów. W [...]
0 komentarzy
Szczęśliwe zakończenie poszukiwań 67-latka

Szczęśliwe zakończenie poszukiwań 67-latka

Szczęśliwie zakończyły się sobotnie poszukiwania 67-letniego mieszkańca gminy Radzymin. Senior nikogo nie informując oddalił się z miejsca zamieszkania. Mężczyznę, który na torfowisku ugrzązł [...]
0 komentarzy

Uroczyste wręczenie Nagród sportowych Burmistrza Radzymina

W Miejskiej Sali Koncertowej odbyła się uroczysta gala, podczas której zostały przyznane Nagrody Sportowe Burmistrza Radzymina młodym, wybitnym sportowcom.  Wyróżnienia zostały wręczone przez [...]
0 komentarzy

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.