Radzymin – wyłożenie do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obrębu Rżyska

Przetargi na sprzedaż niezabudowanych nieruchomości - Nadma

Obwieszczenie Burmistrza Radzymina o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego  dla części obrębu Rżyska, na terenie Gminy Radzymin wraz z prognozą oddziaływania na środowisko

Na podstawie art. 17 pkt 9 i 11 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
(t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 997), art. 39 ust. 1, art. 46 ust. 1, pkt 1, art. 51 ust. 1 i art. 54 ust. 2 i 3 ustawy z dnia
3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa
w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1094 ze zm.),
w związku z Uchwałą Rady Miejskiej w Radzyminie nr 371/XXVI/2020 z dnia 9 listopada 2020 r., zmienioną Uchwałą
nr
600/XLIII/2022 z dnia 29 marca 2022 r.

zawiadamiam  o wyłożeniu do publicznego wglądu  projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obrębu Rżyska, na terenie Gminy Radzymin wraz z prognozą oddziaływania na środowisko w dniach od 09.08.2023 r. do 30.08.2023 r.:

 1. w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Radzymin, w budynku „B” przy ul. Konstytucji 3 Maja 19,  w godzinach pracy urzędu,
 2. w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie internetowej Urzędu Miasta i Gminy Radzymin:

https://bip.radzymin.pl/artykuly/461/wylozenia-projektow-planow-do-publicznego-wgladu ,

 1.  na portalu mapowym pod adresem: https://radzymin.e-mapa.net w warstwie: „Zagospodarowanie  przestrzenne” – „Wyłożenia projektów planów do publicznego wglądu”.

Dyskusja publiczna nad przyjętymi rozwiązaniami w projekcie planu odbędzie w dniu 28.08.2023 r. o godzinie 1700 :

 • w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Radzymin, budynek „A”, plac T. Kościuszki 2, w sali konferencyjnej
  (pokój nr 23)
  oraz

 • zgodnie z art. 8d ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, online, za pomocą środków porozumiewania się na odległość.  Spotkanie ma charakter otwarty, nie są wymagane wcześniejsze zgłoszenia. Aby wziąć w nim udział należy kliknąć w link do spotkania na platformie Microsoft Teams oraz podać swoje imię i nazwisko. Link dostępny pod adresem: https://tinyurl.com/Rzyska

 • Zgodnie z art. 17 pkt 11, art. 18 i 8 c ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, osoby fizyczne i prawne oraz jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej mogą wnosić uwagi dotyczące projektu planu, z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu wnioskodawcy, przedmiotu wniosku oraz oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 13.09.2023 r.Uwagi do projektu planu wraz z prognozą oddziaływania na środowisko należy składać do Burmistrza Radzymina w formie:
  1. papierowej na adres Urzędu Miasta i Gminy Radzymin, pl. T. Kościuszki 2, 05-250 Radzymin,
  2. elektronicznej, w tym za pomocą środków komunikacji elektronicznej, w szczególności  poczty elektronicznej na adres: plany@radzymin.pl lub  poprzez platformę ePUAP.

   

      Organem właściwym do rozpatrzenia uwag jest Burmistrz Radzymina.

   

Więcej informacji z Radzymina

Zaczytany Radzymin z Pawłem Płaczkiem, czyli spotkanie z kulturą i smakiem…

Listopad kojarzy nam się z zadumą, krótkim dniem, pogodowym niezdecydowaniem… Tymczasem w Radzyminie 25 listopada miała miejsce udana próba odczarowania tego ponurego miesiąca. [...]
0 komentarzy
Komunikat Burmistrza Radzymina dot. prywatnej inwestycji w Starym Dybowie

Komunikat Burmistrza Radzymina dot. prywatnej inwestycji w Starym Dybowie

Szanowni Mieszkańcy, zgodnie z moim ostatnim komunikatem z dnia 23.10.2023 r. dot. planowanej przez prywatnego inwestora budowy kompostowni i kruszarni w Starym Dybowie [...]
0 komentarzy
składowanie odpadów niebezpiecznych i toksycznych

Morowy interes

Przez całe wieki alchemicy próbowali zamienić błoto w złoto. Współcześni przedsiębiorcy znają już sposób na biznes wystrzałowy, dochodowy, niezawodny, wręcz morowy. Ten biznes [...]
0 komentarzy
Radzymin - zrównoważony budżet na rok 2024, zmiany podatkowe w samorządach

Radzymin – zrównoważony budżet na rok 2024, zmiany podatkowe w samorządach

Ministerstwo Finansów co roku ogłasza maksymalne stawki podatku od nieruchomości. W 2024 roku w porównaniu z tegorocznymi Ministerstwo zastosowało wzrost o 15 proc. [...]
0 komentarzy
Radzymin - informacja dla Klientów Samodzielnego Stanowiska ds. Działalności Gospodarczej i Zezwoleń

Radzymin – informacja dla Klientów Samodzielnego Stanowiska ds. Działalności Gospodarczej i Zezwoleń

W dniach 30 listopada oraz 1 grudnia 2023 roku Samodzielne Stanowisko ds. Działalności Gospodarczej i Zezwoleń będzie nieczynne. Wniosek CEIDG-1 można złożyć w [...]
0 komentarzy

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.