Rekrutacja w Klembowie – przedszkola 2022/2023

Już tradycyjnie zbliżająca się wiosna to okres  rekrutacji do oddziałów przedszkolnych w jednostkach oświatowych Gminy Klembów.

W tej rekrutacji będą mogły brać udział wszystkie dzieci w wieku przedszkolnym, a więc od trzeciego do szóstego roku życia.  Ważne jest to, że dziecko, aby wziąć udział w rekrutacji, wcale nie musi być już po trzecich urodzinach. Znaczenie ma rocznik urodzenia dziecka, a więc wnioski będą mogli składać rodzice dzieci urodzonych w całym roku 2019, a także dzieci starszych, czyli tych  urodzonych w latach 2016 – 2018. Dla dzieci młodszych niż trzylatki, Gmina Klembów oferuje miejsca w nowouruchomionym Gminnym Klubie Dziecięcym ?Klembuś?, który z powodzeniem działa przy Szkole Podstawowej w Dobczynie. Rekrutacja do Klubu Dziecięcego odbywa się jednak na odrębnych zasadach niż do oddziałów przedszkolnych.

W rekrutacji podstawowej do oddziałów przedszkolnych będą mogły brać udział dzieci ? mieszkańcy Gminy Klembów. Jeżeli pozostaną wolne miejsca, w rekrutacji uzupełniającej będą mogły zostać przyjęte także dzieci zamieszkałe na terenie innych gmin.

Tradycyjnie już, rekrutacja do oddziałów przedszkolnych będzie wspomagana systemem elektronicznym, do którego odnośnik w stosownym czasie znajdą Państwo na stronie.  W systemie już od 16 marca 2022 r. będzie udostępniona pełna oferta poszczególnych jednostek oświatowych. Rejestracja wniosków będzie odbywać się elektronicznie (od 24 marca do 13 kwietnia br.), natomiast np. udokumentowanie spełniania kryteriów rekrutacyjnych będzie wymagało dostarczenia dokumentów do jednostki oświatowej. W tym miejscu należy jeszcze podkreślić, że rejestracja elektroniczna dotyczy dzieci rozpoczynających edukację przedszkolną oraz tych, które z różnych względów zmieniają jednostkę oświatową. Rodzice dzieci kontynuujących edukację w tym samym miejscu, składają jedynie informację o woli jej kontynuacji w dotychczasowym miejscu.

W przypadku, gdy liczba chętnych do danej jednostki przewyższy liczbę przewidzianych, wolnych miejsc, przyjęcia będą się obywać w oparciu o szczegółowe kryteria rekrutacji. Informacje nt. poszczególnych kryteriów zamieszczamy poniżej. Niezmiernie ważne jest to, że Wójt Gminy Klembów zagwarantuje miejsca, w którejś z klembowskich placówek dla wszystkich dzieci ? mieszkańców Gminy w wieku przedszkolnym, które rodzice zgłoszą w postępowaniu rekrutacyjnym.

Rodzice przyszłych przedszkolaków poznają listy dzieci zakwalifikowanych do poszczególnych oddziałów przedszkolnych 29 kwietnia br. o godz. 15. W przypadku, gdyby po zakończeniu rekrutacji podstawowej pozostały wolne miejsca, będzie prowadzona rekrutacja uzupełniająca,  która rozpocznie się dnia 23 maja 2022 r.

Wszelkich szczegółowych informacji dotyczących rekrutacji udzielają szkoły podstawowe prowadzące oddziały przedszkolne, a także pracownicy Centrum Usług Wspólnych
w Klembowie.

 

DZIECI AKTUALNIE UCZĘSZCZAJĄCE DO ODDZIAŁÓW PRZEDSZKOLNYCH W SZKOŁACH

W czwartek, 17 marca 2022 r. rozpocznie się tak zwany etap kontynuacji dla rodziców tegorocznych przedszkolaków, które już korzystają z edukacji przedszkolnej na terenie Gminy Klembów. Zostaną oni poproszeni o złożenie w prostym druku deklaracji, czy życzą sobie, aby ich dziecko kontynuowało edukację przedszkolną w obecnej placówce w nowym roku szkolnym 2022/2023. Oczywiście dla każdego dziecka w wieku przedszkolnym, którego rodzice wyrażą taką wolę, zostało zagwarantowane miejsce w ich dotychczasowym oddziale przedszkolnym w szkole. Deklaracja powinna być złożona w formie tradycyjnej, na druku pobranym ze szkoły, do którego uczęszcza dziecko i tam też złożona. Rodzice mają czas do złożenia takiej deklaracji najpóźniej do środy 23 marca 2022 r. do godziny 12.00.

DZIECI UBIEGAJĄCE SIĘ O PRZYJĘCIE DO DANEGO ODDZIAŁU PRZEDSZKOLNEGO PO RAZ PIERWSZY

Tak jak w poprzednich latach, również i w tym roku rodzice, których dzieci rozpoczynają edukację przedszkolną, będą mogli zarejestrować wniosek do oddziału przedszkolnego za pośrednictwem Internetu. Już od 16 marca 2022 r. rodzice będą mogli poprzez stronę zapoznać się ze szczegółową ofertą wszystkich szkół prowadzących oddziały przedszkolne.

Od 24 marca 2022 r. (od godz. 12:00 w systemie elektronicznym) rodzice dzieci rozpoczynających edukację przedszkolną lub chcących zmienić placówkę, będą mogli to zrobić za pośrednictwem dedykowanego, elektronicznego, systemu rekrutacyjnego.

Zadaniem rodziców jest zalogować się do systemu, wpisać w elektronicznym wniosku dane dziecka i rodzica i wskazać, które oddziały przedszkolne biorą pod uwagę ? tworząc tak zwaną listę preferencji. Na tej liście będzie można wskazać maksymalnie trzy szkoły prowadzące oddziały przedszkolne, oczywiście po uszeregowaniu ich od tej najbardziej wymarzonej.
Po wprowadzeniu danych do komputera, rodzice będą proszeni o wydrukowanie papierowej wersji wniosku i dostarczenie go do tzw. szkoły pierwszego wyboru ? czyli tej placówki, która została umieszczona na pierwszym miejscu listy preferencji. Nawet jeśli rodzice wskażą trzy placówki na jednym wniosku ? wystarczy jego wydruk zanieść tylko do pierwszej placówki. Pracownicy szkół czekają na takie zgłoszenia do 13 kwietnia 2022 r. do godziny 15:00 (rejestracja w systemie tylko do godz. 12:00). Odbiór dokumentów w szkołach będzie przebiegał z zachowaniem zasad bezpieczeństwa sanitarno-epidemiologicznego, zgodnie
z aktualnymi w danym momencie wytycznymi.

Rodzice, którzy nie mogą albo nie chcą korzystać z komputera, będą mogli oczywiście pobrać ze szkół tradycyjną, papierową kartę zgłoszenia – do wypełnienia ręcznie.

29 kwietnia 2022 r. po godzinie 15.00 rodzice będą mogli dowiedzieć się, do jakiego oddziału przedszkolnego zostało zakwalifikowane ich dziecko. Tego dnia, zarówno w szkołach, ale również za pośrednictwem systemu internetowego zostanie opublikowana informacja na temat dzieci zakwalifikowanych do poszczególnych placówek.

Ostatnim zadaniem rodziców przyszłych przedszkolaków pozostanie złożenie – najpóźniej
do dnia 12 maja 2022 r. do godziny 15.00 – tzw. deklaracji potwierdzenia woli. Na druku pobranym z systemu albo na druku ze szkoły rodzice będą proszeni o ostateczne potwierdzenie chęci korzystania z usług danego oddziału przedszkolnego w szkole.

REKRUTACJA UZUPEŁNIAJĄCA

Została przewidziana również tzw. rekrutacja uzupełniająca. Rodzice, których dzieci nie zostały wcześniej zakwalifikowane, będą mogli od 24 maja 2022 r. zgłaszać się do szkół z oddziałami przedszkolnymi, w których pozostały jeszcze wolne miejsca. Lista wolnych miejsc zostanie oczywiście opublikowana na stronie internetowej.

Kryteria naboru:

Do oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych będą przyjmowane dzieci zamieszkałe na terenie Gminy Klembów.

W pierwszej kolejności będą przyjmowane dzieci, które spełniają poniższe kryteria.

Tzw. kryteria ustawowe, wynikające z zapisów art. 131 ust. Ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz.U. 2021 poz. 1082 ze zm.), brane pod uwagę na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego:

 • Wielodzietność rodziny kandydata.
 • Niepełnosprawność kandydata.
 • Niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata.
 • Niepełnosprawność obojga rodziców kandydata.
 • Niepełnosprawność rodzeństwa kandydata.
 • Samotne wychowywanie kandydata w rodzinie.
 • Objęcie kandydata pieczą zastępczą.

Tzw. kryteria samorządowe wynikające w właściwych uchwał Rady Gminy Klembów (Uchwała Nr VI.287.2017 Rady Gminy Klembów z dnia 27 lutego 2017 r.)  brane pod uwagę na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego:

 • Dziecko, którego oboje lub jeden rodzic rozliczają podatek dochodowy od osób fizycznych w Urzędzie Skarbowym w Wołominie z podaniem miejsca zamieszkania na obszarze Gminy Klembów lub/i którego rodzic lub rodzice prowadzą działalność rolniczą, której skutkiem jest odprowadzanie podatku rolnego w Gminie Klembów.
 • Dziecko, które zamieszkuje w obwodzie szkoły, w której funkcjonuje oddział przedszkolny.
 • Dziecko, którego oboje rodzice (prawni opiekunowie) pracują, wykonują pracę na podstawie umowy cywilnoprawnej, uczą się w trybie dziennym, prowadzą gospodarstwo rolne lub pozarolniczą działalność gospodarczą. Kryterium stosuje się również do pracującego/studiującego rodzica samotnie wychowującego dziecko.
 • Dziecko, którego rodzeństwo uczęszcza i będzie uczęszczało do oddziału przedszkolnego w szkole pierwszego wyboru.
 • Dziecko, którego rodzeństwo również ubiega się o przyjęcie do tego samego oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej (rodzeństwo wychowywane w rodzinie prowadzącej wspólne gospodarstwo domowe).
 • Dziecko, którego jeden z rodziców (opiekunów prawnych) pracuje, wykonuje pracę na podstawie umowy cywilnoprawnej, uczy się w trybie dziennym, prowadzi gospodarstwo rolne lub pozarolniczą działalność gospodarczą.

Oferta Gminy Klembów – rekrutacja do oddziałów przedszkolnych w roku 2022/2023

lp Placówka Oddziały Ograniczenia wiekowe Maksymalna liczba dzieci
1 Szkoła Podstawowa im. Janusza Korczaka w Dobczynie 4 oddziały10-godzinne od 3 do 6 lat 100
2 Szkoła Podstawowa im. Mariana Gotowca w Klembowie 4 oddziały10-godzinne od 3 do 6 lat 100
3 Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Kruszu 1 odział 10-godzinny od 3 do 6 lat 25
4 Szkoła Podstawowa im. Polskiej Organizacji Wojskowej w Ostrówku 5 oddziałów 10-godzinnych od 3 do 6 lat 125
5 Szkoła Podstawowa w Starym Kraszewie 2 oddziały10-godzinne od 3 do 6 lat 50
6 Szkoła Podstawowa im. Jana III Sobieskiego w Woli Rasztowskiej 1 odział 10-godzinny od 5 do 6 lat 25
suma: 425

Oferta Gminy Klembów – rekrutacja do Gminnego Klubu Dziecięcego „Klembuś” w Dobczynie w roku 2022/2023

lp Placówka Oddziały Ograniczenia wiekowe Maksymalna liczba dzieci
1 Gminny Klub Dziecięcy „Klembuś” w Dobczynie 1 oddział10-godzinny od 1 do 3 lat 20

 

 

Więcej informacji z Gminy Klembów

Wypadek w Klembowie. Motocyklista zderzył się z busem.

15 czerwca w Klembowie doszło do zderzenia motocyklisty z samochodem dostawczym. Kierujący jednośladem 45-letni mężczyzna w stanie krytycznym został przetransportowany do szpitala. Wypadek [...]
0 komentarzy
Pokaz ?Na średniowiecznym rynku" w Woli Rasztowskiej

Pokaz ?Na średniowiecznym rynku” w Woli Rasztowskiej

17 czerwca 2022 r. w Parku i Pałacu w Woli Rasztowskiej odbył się Pokaz ?Na średniowiecznym rynku”. Był to jeden z elementów Projektu [...]
0 komentarzy
Klembów - XI. Bieg Cichociemnych za nami

Klembów – XI. Bieg Cichociemnych za nami

28 maja 2022 roku w Kruszu, w Gminie Klembów  na starcie stanęło ponad 160 miłośników biegania oraz nordic walking, a wśród nich znalazła [...]
0 komentarzy
Podsumowanie pracy policji na terenie Gminy Klembów za rok 2021

Podsumowanie pracy policji na terenie Gminy Klembów za rok 2021

Na ostatniej sesji Rady Gminy, w dniu 19 maja 2022 r.,  Komendant Komisariatu Policji w Tłuszczu nadkom. Tomasz Młynarczuk wraz z Naczelnikiem Wydziału [...]
0 komentarzy

Konkursu na ?BIO- Sołectwo w Gminie Klembów?

Sezon pielęgnacji ogródków i trawników w pełni, a to nic innego jak bioodpady. Na chwilę obecną jedynie 45 % mieszkańców kompostuje bioodpady. Wśród [...]
0 komentarzy

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.