Rokowania na sprzedaż zabudowanej nieruchomości stanowiącej własność gminy Wołomin, położonej w Wołominie przy ul. Cichej 3

Wykaz nieruchomości gminy Wołomin przeznaczonych do oddania w użyczenie

Zrządzenie Nr 117/2023 Burmistrza Wołomina z dnia 17.05.2023 r. w sprawie ogłoszenia rokowań na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Wołomin.

Na podstawie art. 30 ust. 1 i ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2023 poz. 40 ze zm.), art. 39 ust. 2, art. 67 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t. j. Dz. U. z 2023 r. poz. 344), § 25 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. z 2021 r. poz. 2213) oraz zarządzenia Burmistrza Wołomina nr 267/2022 z dnia 16.09.2022 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości Gminy Wołomin przeznaczonych do zbycia, zarządza się co następuje.
§ 1. Ogłasza się rokowania na sprzedaż zabudowanej nieruchomości stanowiącej własność Gminy Wołomin, położonej w Wołominie przy ul. Cichej 3, obręb 37 (143412_4.0037), oznaczonej jako działka ewidencyjna nr 135/2 o powierzchni 702 m².
§ 2. Podaje się do publicznej wiadomości ogłoszenie o rokowaniach w brzmieniu określonym w załączniku do niniejszego zarządzenia.
§ 3. Ogłoszenie o rokowaniach podaje się do publicznej wiadomości poprzez zamieszczenie na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Wołominie, w Biuletynie Informacji Publicznej, na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Wołominie oraz w prasie.
§ 4. Wykonanie zarządzenia powierza się Naczelnikowi Wydziału Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miejskiego w Wołominie.
§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

BURMISTRZ
Elżbieta Radwan

Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 117/2023 Burmistrza Wołomina z dnia 17.05.2023 r.
BURMISTRZ WOŁOMINA ogłasza ROKOWANIA na sprzedaż zabudowanej nieruchomości stanowiącej własność Gminy Wołomin, położonej w Wołominie przy ul. Cichej 3.

Przedmiotem rokowań jest zabudowana budynkiem mieszkalnym nieruchomość o powierzchni 702 m², położona w Wołominie przy ul. Cichej 3, oznaczona jako działka ew. nr 135/2, obręb 37 (143412_4.0037), uregulowana w księdze wieczystej nr WA1W/00010317/0. Nieruchomość jest zabudowana jednokondygnacyjnym murowanym budynkiem mieszkalnym o powierzchni zabudowy 143 m². Na nieruchomości znajdują się drzewa i krzewy.
Cena wywoławcza nieruchomości wynosi 295 000 zł netto. Do wylicytowanej ceny zostanie doliczony podatek VAT według 23% stawki.
Zaliczka wynosi 30 000 zł.
Zgodnie ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Wołomin, zatwierdzonego Uchwałą Rady Miejskiej w Wołominie nr LIII-106/2022 z dnia 2022-08-29 nieruchomość jest przeznaczona pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną z dopuszczeniem usług (symbol MN).
Nieruchomość jest wolna od obciążeń.

Rokowania zostaną przeprowadzone dnia 21 czerwca 2023 r. w Urzędzie Miejskim w Wołominie przy ul. Ogrodowej 4 w Wołominie, na sali nr 106 o godz. 10.00.
Pierwszy przetarg został przeprowadzony dnia 10.01.2023 r.
Drugi przetarg został przeprowadzony dnia 10.03.2023 r.
Trzeci przetarg został przeprowadzony dnia 09.05.2023 r.

Warunkiem dopuszczenia do rokowań jest złożenie zgłoszenia do udziału w rokowaniach, wniesienie zaliczki oraz okazanie komisji przetargowej potwierdzenia uiszczenia zaliczki i dowodu tożsamości. Uczestnik powinien wskazać nr konta, na które ma być zwrócona zaliczka a jeśli tego nie uczyni zaliczka zostanie zwrócona na rachunek, z którego dokonano przelewu. W przypadku przystąpienia do rokowań osób będących w związku małżeńskim do przeprowadzenia rokowań konieczna jest obecność obojga małżonków lub jednego ze stosownym pełnomocnictwem drugiego małżonka, zawierającym zgodę na nabycie nieruchomości. Osoby prawne powinny przedłożyć aktualny wypis z rejestru oraz właściwe pełnomocnictwo (notarialne).

Zgłoszenia udziału w rokowaniach składa się w zamkniętych kopertach, niepozwalających zidentyfikować Zgłaszającego z dopiskiem „Rokowania na sprzedaż nieruchomości w Wołominie przy ul. Cichej 3” w terminie do 20 czerwca 2023 r. do godziny 16.00. Zgłoszenie powinno zawierać:
1) imię, nazwisko, PESEL i adres albo nazwę lub firmę oraz siedzibę, jeżeli zgłaszającym jest osoba prawna lub inny podmiot;
2) datę sporządzenia zgłoszenia;
3) oświadczenie, że zgłaszający zapoznał się z warunkami rokowań i przyjmuje te warunki bez zastrzeżeń;
4) proponowaną cenę i sposób jej zapłaty (cena płatna jednorazowo czy na raty);
5) proponowany sposób realizacji dodatkowych warunków rokowań.
Do zgłoszenia należy dołączyć kopię dowodu wpłaty zaliczki lub dowody stanowiące podstawę do zwolnienia z tego obowiązku, w przypadku osób wymienionych w § 5 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości.
Rozłożona na raty niezapłacona część ceny podlega oprocentowaniu przy zastosowaniu stopy procentowej równej stopie redyskonta weksli stosowanej przez Narodowy Bank Polski. Wierzytelność Gminy z tytułu zabezpieczenia niezapłaconej części ceny podlega zabezpieczeniu hipoteką na rzecz Gminy Wołomin.
Nabycie nieruchomości przez cudzoziemców może nastąpić w przypadku uzyskania zezwolenia Ministra Spraw Wewnętrznych, jeżeli wymagają tego przepisy ustawy z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (tj. Dz. U. z 2017, poz. 2278). Nabywca zobowiązany jest do ustalenia we własnym zakresie, czy nabycie nieruchomości będącej przedmiotem rokowań wymaga takiego zezwolenia.

Zaliczkę należy wnieść najpóźniej do dnia 16 czerwca 2023 r. (włącznie z zaznaczeniem, której nieruchomości dotyczy), przelewem bankowym na konto Urzędu Miejskiego w Wołominie nr rachunku 64 1240 6074 1111 0000 4989 4534. Za datę wniesienia zaliczki uważa się datę wpływu środków pieniężnych na rachunek Urzędu Miejskiego w Wołominie.
Wpłaty należy dokonać z takim wyprzedzeniem, aby kwota zaliczki wpłynęła na konto Urzędu Miejskiego w Wołominie w podanym w ogłoszeniu terminie. Zaliczka wpłacona przez uczestnika, który został ustalony jako nabywca zalicza się na poczet ceny nieruchomości, a pozostałym uczestnikom rokowań zostanie zwrócona nie później niż przed upływem 3 dni od dnia zamknięcia lub odwołania rokowań.
Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie stawi się bez usprawiedliwienia w wyznaczonym miejscu i terminie w celu zawarcia umowy sprzedaży, organizator rokowań może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacona zaliczka nie zostanie zwrócona. Koszty notarialne i koszty sądowe związane z zawarciem umowy sprzedaży nieruchomości ponosi nabywca wyłoniony podczas rokowań.
Rokowania mogą być zamknięte bez wybrania nabywcy nieruchomości.
Osoba ustalona jako nabywca zobowiązana jest przed wyznaczonym terminem podpisania umowy notarialnej zapłacić kwotę równą 100% ceny osiągniętej w rokowaniach, pomniejszonej o wniesioną zaliczkę. Nie uiszczenie tej kwoty spowoduje odstąpienie od zawarcia umowy i przepadek zaliczki. Wpłata powinna nastąpić nie później niż na 3 dni przed podpisaniem umowy sprzedaży. Za datę wpłaty uważa się wpływ wymaganej należności na rachunek Urzędu Miejskiego w Wołominie.
Nabywca nieruchomości przejmuje nieruchomość w stanie istniejącym.
Niezależnie od podanych powyżej informacji, nabywca odpowiada za samodzielne zapoznanie się ze stanem prawnym i faktycznym nieruchomości, jej parametrami oraz możliwością zagospodarowania. Rozpoznanie wszelkich warunków faktycznych i prawnych niezbędnych do realizacji planowanej inwestycji leży w całości po stronie nabywcy i stanowi obszar jego ryzyka.
Niniejsze ogłoszenie podlega wywieszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Wołominie przy ul. Ogrodowej 4 w Wołominie.
Dodatkowe informacje o nieruchomości można uzyskać w Wydziale Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miejskiego w Wołominie, Wołomin ul. Ogrodowa 4, pok. nr 219 lub 217, II piętro, od wtorku do czwartku w godz. 8.00-16.00, w poniedziałki w godz. 8.00-18.00 w piątki w godz. 8.00-14.00 tel. 22 763 30 87 lub 22 763 30 90, a ponadto z aktualną ofertą przetargową można zapoznać się na stronie internetowej Gminy Wołomin.

BURMISTRZ
Elżbieta Radwan

 

Więcej informacji z Wołomina

Niejasności w sprawie wołomińskiej kompostowni

Niejasności w sprawie wołomińskiej kompostowni

O plusach i minusach hermetyzacji wołomińskiej kompostowni, kosztach przedsięwzięcia i terminach realizacji, a także o niejasnościach – z radnym Wołomina, Jerzym Mikulskim, rozmawia [...]
0 komentarzy

Zaproszenie na spotkanie autorskie z Anną Wojtkowską

Zapraszamy na spotkanie autorskie z pisarką wołomińską Anną Wojtkowską, w dniu 18 czerwca 2024 r. (wtorek), o godz. 17.00, do Powiatowej Biblioteki Publicznej [...]
0 komentarzy
Obydwaj noc spędzili w policyjnych celach

Prowadziła auto z dzieckiem i blisko trzema promilami

3 czerwca do Komendy Powiatowej Policji w Mińsku Mazowieckim wpłynęło zgłoszenie, że na DK 2 jedzie wężykiem volkswagen. Do działań natychmiast zostali skierowani [...]
0 komentarzy
Wołomin - nabór na wolne stanowisko wychowawcy w Placówce Wsparcia Dziennego

Wołomin – nabór na wolne stanowisko wychowawcy w Placówce Wsparcia Dziennego

Ośrodek Profilaktyki i Terapii Uzależnień SPZOZ w Wołominie serdecznie zaprasza do aplikowania na stanowisko wychowawcy w placówce wsparcia dziennego. Dołącz do zespołu i [...]
0 komentarzy
Wołomin - Wykaz nieruchomości gminy Wołomin przeznaczonych do oddania w użyczenie

Wykaz lokali mieszkalnych gminy Wołomin przeznaczonych do zbycia w trybie bezprzetargowym na rzecz ich najemców

Na tablicy ogłoszeń oraz na stronach internetowych Urzędu Miejskiego w Wołominie został zamieszczony, na okres 21 dni wykaz lokali mieszkalnych Gminy Wołomin przeznaczonych [...]
0 komentarzy

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.