Ruszają programy wsparcia od samorządu Mazowsza

Ruszają programy wsparcia od samorządu Mazowsza

W ubiegłym roku w Warszawie oraz subregionach warszawskim wschodnim i zachodnim dzięki pomocy samorządu województwa mazowieckiego zrealizowano 643 inwestycje. Ile będzie w tym roku? To zależy od aktywności i potrzeb beneficjentów. Na co można pozyskać pieniądze? Remonty dróg, obiekty sportowe, nowe samochody dla OSP, remonty strażnic, inwestycje poprawiające jakość powietrza i klimatu, inicjatywy sołectw i działkowców czy wsparcie dla seniorów i młodzieżowych rad to tylko przykłady działań. Na ten cel jest ok 230 mln zł.

Nowości w 2022 r.

230 mln zł z budżetu Mazowsza zasili autorskie programy wsparcia samorządu województwa, których w tym roku jest jeszcze więcej. Jak pokazują ubiegłe lata potrzeby samorządów są duże. Marszałek Adam Struzik podkreśla, że przez tych kilka lat udało się pomóc w realizacji tysięcy inwestycji w myśl współpracy i równomiernego rozwoju. ? Efekty wsparcia Mazowsza widać praktycznie w każdej gminie. Co ważne, te programy pozwalają zrealizować najpotrzebniejsze z punktu widzenia mieszkańców projekty. Skłaniają także do wykazania się inicjatywą, aktywnością i pomysłowością. Takie wsparcie jest często impulsem do rozwoju, dając samorządom możliwość realizacji przedsięwzięć, na które nie mogłyby sobie pozwolić bez naszego wkładu. Odpowiadając na potrzeby mieszkańców regionu podjęliśmy też decyzję o utworzeniu nowych programów pomocowych ? dodaje. W tym roku wsparcie mogą otrzymać również młodzieżowe rady oraz seniorzy. Nowym programem jest także ?Mazowsze dla klimatu?. ? Kryzys klimatyczny wzywa do podjęcia natychmiastowych działań. Dlatego chcemy zachęcić samorządy lokalne do inicjatyw na rzecz ochrony środowiska i zahamowania zmian klimatu, np. dzięki tworzeniu zielonej infrastruktury. Tym bardziej zachęcam do wzięcia udziału w tegorocznych naborach ? zachęca marszałek, który jest również ambasadorem Europejskiego Paktu na rzecz Klimatu.

142 mln zł dla równomiernego rozwoju

Jak zauważa wicemarszałek Wiesław Raboszuk, fundusze z programu wsparcia dla równomiernego rozwoju województwa mazowieckiego pozwolą na realizację projektów, które przyczyniają się do poprawy  jakości życia mieszkańców. ? To właśnie członkowie lokalnych społeczności najbardziej doceniają efekty inwestycji. Nasze wsparcie to dodatkowy bodziec do rozwoju dla wielu samorządów lokalnych. To także coś, na co czekają mieszkańcy, którym zależy na przyjaznym, atrakcyjnym ale i bezpiecznym otoczeniu ? dodaje. Na realizację programu ?Mazowsze dla równomiernego rozwoju? samorząd Mazowsza przeznaczy w tym roku 142 mln zł. Dzięki tej pomocy w Warszawie i regionach warszawskim wschodnim i zachodnim zrealizowano w ubiegłym roku 53 inwestycje. Wśród przedsięwzięć w Warszawie, które otrzymały pomoc finansową z budżetu województwa mazowieckiego znalazły się m.in.: budowa szkoły podstawowej w rejonie ul. Jana Kazimierza, drugiego pawilonu medycznego na terenie Zakładu Opiekuńczo Leczniczego przy ul. Mehoffera czy sali gimnastycznej dla IX Liceum Ogólnokształcącego. Powstają także cztery nowe parki, a trzy już zmodernizowano. W subregionie warszawskim wschodnim udało się wybudować szkolną halę sportową w powiecie mińskim, Centrum Sportów Miejskich w Mińsku Mazowieckim czy Dom Opieki Senioralnej w gminie Mrozy. Powstał również plan budowy linii kolejowej Zegrze-Przasnysz, a centrum Stanisławowa zostało zrewitalizowane. Zmodernizowano też szkoły podstawowe w Górkach i Hucie Mińskiej, świetlice wiejskie i remizy OSP w gminie Stanisławów czy dom kultury w Kałuszynie. W subregionie warszawskim zachodnim w ramach samorządowego projektu powstały lub powstają m.in. strażnica OSP w Milanówku, całodobowe lądowisko dla potrzeb szpitala w Grodzisku Mazowieckim, obiekty sportowe w Jaktorowie, przedszkola w gminie Stare Babice i w Łomiankach czy biblioteka w Brwinowie, a miasto Zakroczym zostało zrewitalizowane. Natomiast szkoły w Pruszkowie i Błoniu oraz zaplecze sportowe z boiskami w Laskach zostały zmodernizowane. Radna województwa Anna Brzezińska, przewodnicząca Komisji Rozwoju Gospodarczego, Infrastruktury i Przeciwdziałania Bezrobociu zauważa, że realizowany przez samorząd Mazowsza program cieszy się ogromną popularnością wśród lokalnych samorządów. ? To zarówno duże drogowe inwestycje, jak i te mniejsze jak chociażby termomodernizacja budynków użyteczności publicznej. Przykładem może być choćby Nieporęt, który dzięki dofinansowaniu w kwocie 1,5 mln zł, w sposób kompleksowy uporządkuje gospodarkę ściekową na terenie portów Nieporęt i Pilawa oraz wybuduje tężnię solankową nad Zalewem Zegrzyńskim. W Legionowie powstaje integracyjny plac zabaw ? przestrzeń dla osób z niepełnosprawnościami. Z kolei w Nasielsku z dofinansowaniem 4 mln zł zostanie wyremontowane i rozbudowane kino ? dodaje.

30 mln zł na obiekty sportowe

30 mln zł samorząd Mazowsza przeznaczy w tym roku na rozbudowę i modernizację infrastruktury sportowej. To trzykrotnie więcej w porównaniu z planowaną początkowo kwotą w zeszłym roku. Zwiększono dofinansowanie, ponieważ zainteresowanie samorządów lokalnych tym programem jest ogromne, a baza sportowa na Mazowszu sukcesywnie się powiększa. Mazowiecki Instrument Wsparcia Infrastruktury Sportowej ?Mazowsze dla sportu 2022? to szansa na tworzenie hal i boisk sportowych, kortów tenisowych, skateparków, lodowisk czy obiektów do uprawiania sportów wodnych, miejskich, takich jak siłownie plenerowe, pumptrack, street workout oraz placów sportowo-rekreacyjnych z wyjątkiem placów zabaw. O dofinansowanie mogą się ubiegać zarówno gminy, jak i powiaty. Maksymalne wsparcie projektu nie może przekroczyć 300 tys. zł i wynieść więcej niż 75 proc. kosztów kwalifikowalnych. Nabór do tegorocznej edycji trwa do 21 lutego.

9 mln zł na ochronę powietrza

Na przedsięwzięcia w ramach programu ?Mazowsze dla czystego powietrza? władze Mazowsza przyznały aż 9 mln zł. W ramach programu będzie można ubiegać się m.in. o środki na wsparcie kontroli przestrzegania przepisów uchwały antysmogowej, edukację i informowanie mieszkańców, opracowanie dokumentacji koniecznej do działań służących likwidacji niskiej emisji, zakup czujników i do pomiaru jakości powietrza, a nawet ogólnodostępnej stacji ładowania pojazdów elektrycznych. Pomoc finansowa w ramach programu może wynieść do 50 proc. kosztów kwalifikowalnych i nie może przekroczyć kwoty 200 tys. zł. Każda z gmin może złożyć maksymalnie dwa wnioski na różne zadania (z wyjątkiem Warszawy, Radomia, Siedlec, Płocka, Ostrołęki i Ciechanowa, które mogą złożyć większą liczbę wniosków). Nabór trwa do 28 lutego.

 6 mln zł dla klimatu

?Mazowsze dla klimatu? to nowy program samorządu województwa. Radni zdecydowali o przyznaniu 6 mln zł na ochronę przed skutkami zmian klimatu i zagrożeń naturalnych, w ramach której będzie można zrealizować zadania z zakresu błękitno-zielonej infrastruktury sprzyjającej różnorodności biologicznej, m.in. tworzenie ogrodów deszczowych, parków i terenów zielonych, tężni solankowych czy zielonych przystanków oraz retencjonowania wody deszczowej pochodzącej z powierzchni dachów budynków użyteczności publicznej i realizacji energooszczędnego oświetlenia zewnętrznego. ? Chcemy, żeby programy wsparcia samorządu Mazowsza finansowały projekty, które są blisko ludzi i polepszają ich jakość życia. Jako  wiceprzewodniczący Komisji Ochrony Środowiska uważam, że coraz większe znaczenie mają  działania na rzecz ochrony środowiska i zahamowania zmian klimatu, stąd decyzja o utworzeniu nowego programu wsparcia ?Mazowsze dla klimatu? i kontynuacji wsparcia finansowego na ochronę powietrza, ?Mazowsze dla czystego powietrza? ? podkreśla radny województwa Bartosz Wiśniakowski. Pomoc finansowa w ramach programu może wynieść do 50 proc. kosztów kwalifikowalnych i nie może przekroczyć kwoty 100 tys. zł. Wnioski można składać do 28 lutego.

2 mln zł na ogródki działkowe

Głównym celem programu ?Mazowsze dla działkowców 2022?, realizowanego przez samorząd od czterech lat, jest wsparcie finansowe, które można przeznaczyć na budowę i modernizację infrastruktury ogrodowej, a dzięki temu na poprawę jakości wypoczynku i rekreacji na działkach. Ponadto program ma zachęcać do  aktywnego i zdrowego trybu życia, a także ochrony środowiska i przyrody. Do rozdysponowania jest w tym roku 2 mln zł. Działkowcy mogą otrzymać nawet 40 proc. dofinansowania do kosztów swojej inwestycji. Maksymalna kwota wsparcia dla jednego projektu to 20 tys. zł. O wsparcie dla działkowców powinny wnioskować samorządy. Pomoc finansowa może zostać przeznaczona m.in. na remonty ogrodzeń, montaż oświetlenia czy zakup sprzętu do pielęgnacji zieleni. Nabór potrwa do 15 marca.

12 mln zł na remonty zabytków

 Radny województwa Krzysztof Grzegorz Strzałkowski, przewodniczący sejmikowej Komisji Zdrowia i Kultury Fizycznej podkreśla, że mimo napiętego budżetu województwa wynikającego z pandemii oraz podwyżek cen energii elektrycznej i gazu, samorząd Mazowsza kolejny rok konsekwentnie realizuje swoje autorskie programy wsparcia. ? Inwestycje w obiekty zabytkowe to przedsięwzięcie niemal tak samo ważne jak te infrastrukturalne. Chodzi przecież o naszą historię, o tożsamość naszej mazowieckiej wspólnoty. Dlatego co roku jako radni województwa wspieramy tego typu przedsięwzięcia, przeznaczając znaczące środki z budżetu Mazowsza. ? W tym roku na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków samorząd Mazowsza przeznaczył aż 12 mln zł, to dwukrotnie więcej niż w zeszłym roku. Nabór zostanie wkrótce ogłoszony.

 12 mln zł dla sołectw

Na realizację programu ?Mazowsze dla sołectw? władze regionu zarezerwowały 12 mln zł. Liczba wspartych projektów będzie zależeć od wielkości gminy. Mazowieckie gminy wiejskie i wiejsko-miejskie mogły zgłaszać projekty, które zostały wskazane przez sołectwa. Wysokość wsparcia wyniesie do 50 proc. kosztów, lecz nie więcej niż 10 tys. zł na jeden projekt. Jedno sołectwo może otrzymać środki na maksymalnie jedną inwestycję.

Mazowsze dla NGO

Organizacje pozarządowe mogą już startować w otwartych konkursach ofert na realizację zadań publicznych samorządu Mazowsza w 2022 r. Na ten cel samorząd przeznaczył dodatkowo w sumie ponad 57 mln zł. Zgodnie z rocznym programem współpracy samorządu Mazowsza z organizacjami pozarządowymi, konkursy obejmują działania w obszarach m.in. związanych z problemami alkoholowymi, przeciwdziałaniem narkomanii i przemocy w rodzinie, integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, osób niepełnosprawnych, wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej, nauki, edukacji, oświaty i wychowania, wspierania i upowszechniania kultury fizycznej, turystyki i krajoznawstwa, kultury, sztuki, dziedzictwa narodowego, ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego, wspomagania rozwoju gospodarczego oraz wspólnot i społeczności lokalnych, integracji europejskiej, ratownictwa i ochrony ludności, porządku czy bezpieczeństwa publicznego. W ramach programu będzie można się ubiegać o dofinansowanie wysokości od 5 do 500 tys. zł. Nabór do poszczególnych konkursów odbywać się będzie w różnych terminach, do części z nich już można się zgłaszać! Szczegóły dostępne są na stronie www.dialog.mazovia.pl w zakładce ?Konkursy ofert?.

15 mln zł dla ochotniczych straży pożarnych

W tym roku samorząd województwa mazowieckiego przeznaczył aż 11 mln zł na zakup ciężkich, średnich lub lekkich samochodów ratowniczo-gaśniczych, specjalistyczny sprzęt ratowniczy, środki ochrony osobistej strażaka lub wyposażenie do utrzymania umundurowania bojowego. W zależności od rodzaju sprzętu, na jaki gminy złożyły wniosek, dofinansowanie może wynieść od 20 do 100 tys. zł. Wsparciem samorządu Mazowsza zostaną objęte jednostki OSP wpisane do Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego (KSRG), ale też te, które pretendują do spełnienia warunków włączenia do systemu. Strażacy ochotnicy mogą również liczyć na pomoc finansową Mazowsza przy remontach i modernizacji strażnic. Radni województwa mazowieckiego wygospodarowali na ten cel 4 mln zł. Kwota dofinansowania nie może przekroczyć 30 tys. zł.

2 mln zł dla młodzieżowych rad i seniorów

W tym roku zaplanowano również nabór do dwóch nowych programów wsparcia dla rad młodzieżowych oraz dla seniorów. Na każdy z nich samorząd przeznaczył po milionie złotych. Informacje o uruchomieniu naboru do obu programów zostaną opublikowane na stronie www.mazovia.pl

Samorządowy Instrument Wsparcia Inicjatyw Młodzieżowych Rad Gmin/Dzielnic ma poprawić jakość i wzmocnić działania młodzieżowych rad gmin z terenu województwa mazowieckiego i dzielnic m.st. Warszawy oraz wspierać gminy, które w 2022 r. planują powołanie młodzieżowej rady.

Po dotacje z Samorządowego Instrumentu Wsparcia Inicjatyw Rad Seniorów mogą sięgnąć gminy z terenu Mazowsza i dzielnice m.st. Warszawy, które mają na swoim terenie lub planują utworzenie Rady Seniorów. Pomoc finansowa może być przeznaczona na m.in. na organizowanie działań edukacyjnych dla Rad Seniorów i środowiska senioralnego np. szkolenia, warsztaty czy wsparcie innych działań mających na celu wzmocnienie społeczności senioralnej, wsparcie działalności informacyjno-promocyjnej Rad Seniorów, szczególnie tych nowopowstałych oraz organizacja kampanii informacyjnej i wyborczej do Rad Senioralnych.

Szczegółowe informacje o tegorocznych samorządowych programach wsparcia można znaleźć na www.mazovia.pl

 

Więcej informacji z Mazowsza

Na Mazowszu prawie 175 mln zł z programu „Dobry Start” trafiło na konta rodziców

Polsko-Niemieckie Dni Poradnictwa Emerytalno-Rentowego

W dniach 19-21 września 2023 roku Zakład Ubezpieczeń Społecznych zorganizował Polsko-Niemieckie Dni Poradnictwa Emerytalno-Rentowego. Eksperci udzielili ponad 220 indywidualnych konsultacji w języku polskim [...]
0 komentarzy

Rozmowa z Joanną Wichą, kandydatką do sejmu z 2. miejsca na liście komitetu Lewica.

O zdrowiu i zbliżających się wyborach rozmawiamy z Joanną Wichą, kandydatką do sejmu z komitetu Lewica. Joanna Wicha kandyduje z 2. miejsca w [...]
0 komentarzy
Planowane wyłączenia prądu w Powiecie Wołomińskim

Planowane wyłączenia prądu w Powiecie Wołomińskim, Wyszkowskim, Ostrowskim, Węgrowskim i Sokołowskim

W dniach od 25 do 29 września planowane są przerwy w dostawie energii elektrycznej na terenie Powiatu Wołomińskiego, Wyszkowskiego, Ostrowskiego, Węgrowskiego i Sokołowskiego. [...]
0 komentarzy
  Więcej wiadomości z Mazowsza [su_posts tax_term="12451" order="desc"]

Konfiskata samochodu za przekraczanie prędkości – czy to możliwe?

Zbliża się termin wejścia w życie przepisów umożliwiających konfiskatę pojazdów za prowadzenie w stanie nietrzeźwości. Podczas gdy władze mają czas na przyjrzenie się [...]
0 komentarzy
ZUS: Czternasta emerytura bez wniosku

Zadbaj o kapitał początkowy

Jeżeli pracowałeś przed 1998 rokiem, złóż wniosek o naliczenie kapitału początkowego do ZUS. Jak to zrobić? Jeżeli jeszcze nie złożyłeś wniosku o naliczenie [...]
0 komentarzy

Pierwsze 5 milionów złotych dla m.st. Warszawy z puli 3 mld zł – Rządowy program wsparcia rozwoju m.st. Warszawy na lata 2023-2030

5 września br. Rada Ministrów podjęła uchwałę w sprawie ustanowienia wieloletniego programu pod nazwą „Rządowy program wsparcia rozwoju m.st. Warszawy na lata 2023-2030”. [...]
0 komentarzy
Programu współpracy samorządu województwa z organizacjami pozarządowymi

Dodatkowe pieniądze dla Warszawy i regionu warszawskiego wschodniego

Podczas wtorkowej sesji Sejmiku Województwa Mazowieckiego, radni województwa zadecydowali o przyznaniu dodatkowych środków z budżetu województwa dla szpitali i instytucji kultury z Warszawy [...]
0 komentarzy

O środkach unijnych w Wołominie. Konferencja „Nowa perspektywa, nowe możliwości – #FEM 2021-2027”

Fundusze europejskie rozwinęły subregion warszawski wschodni. Zmieniła się jakość życia mieszkańców w obszarze m.in. transportu, zdrowia, ekologii, a także dostępności i edukacji. W poprzedniej perspektywie beneficjenci z regionu [...]
0 komentarzy
ZUS: Skorzystaj z 300+ w roku szkolnym 2023/2024

Dobra sytuacja Funduszu Ubezpieczeń Społecznych

Stabilna sytuacja na rynku pracy przełożyła się na dobrą kondycję finansową Funduszu Ubezpieczeń Społecznych. Wskaźnik pokrycia wydatków wpływami ze składek w pierwszym półroczu [...]
0 komentarzy
Przypomnienie o pozataryfowej ofercie specjalnej Dzień bez Samochodu w Kolejach Mazowieckich

Przypomnienie o pozataryfowej ofercie specjalnej Dzień bez Samochodu w Kolejach Mazowieckich

22 września Dzień bez Samochodu w KM podobnie jak w poprzednich latach również i w tym roku, Spółka „Koleje Mazowieckie-KM” angażuje się w Europejski Tydzień [...]
0 komentarzy

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.