Stypendia dla najzdolniejszych

Departament Edukacji Publicznej i Sportu Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie w roku szkolnym 2011/2012 będzie realizował czwartą edycję projektu pt. Regionalny program stypendialny dla uczniów szczególnie uzdolnionych. Nabór Wniosków

o przyznanie stypendium prowadzony jest corocznie w czerwcu.

Regionalny program stypendialny dla uczniów szczególnie uzdolnionych jest projektem własnym Samorządu Województwa Mazowieckiego. Projekt realizowany jest przez Departament Edukacji Publicznej i Sportu Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007 ? 2013 – Priorytet IX – Rozwój Wykształcenia i Kompetencji w Regionie, Działanie 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty, Poddziałanie 9.1.3. Pomoc stypendialna dla uczniów szczególnie uzdolnionych.

Celem ogólnym realizowanego projektu, jest umożliwienie rozwoju edukacyjnego uczniów gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych z obszaru Województwa Mazowieckiego.

To już trzecia edycja tego projektu. W drugiej edycji programu stypendialnego w roku szkolnym 2009/2010 stypendia otrzymało 417 uczniów z Mazowsza. W pierwszej edycji programu w roku szkolnym 2008/2009 wsparcia udzielono 503 stypendystom.

Pytaniem jest jak rozpoznać osobę szczególnie uzdolnioną? Na pewno w jakimś etapie rozwoju większości dzieci można podejrzewać u niego szczególne zdolności w konkretnej dziedzinie. Większość uczniów na ogół w jakiejś fazie wyprzedza w tym czy innym obszarze inne dzieci w swoim wieku. Nie oznacza to jednak od razu, że dziecko jest szczególnie uzdolnione. Uczeń o szczególnych zdolnościach jest ponad wiek rozwinięty niemal we wszystkich obszarach aktywności. Jest to w całej rozciągłości dziecko o wybitnych osiągnięciach. Bardzo lubi wszelkie ćwiczenia umysłowe i zagadki, niektóre z nich zaś wydają mu się bardzo proste wręcz banalne. Szybko i sprawnie przetwarza informacje, a także odpowiednio potrafi je spożytkować.

Psychologowie twierdzą, że poza bardzo wysokim ilorazem inteligencji, wybitne uzdolnienia mogą się także przejawiać w postaci wyjątkowych talentów specyficznych np. muzycznych, artystycznych, matematycznych, językowych czy też związanych z wyobraźnią przestrzenną.

Dla takich właśnie dzieci stworzony został projekt. Jego najważniejszym celem jest realizacja wsparcia dla uczniów wyjątkowo uzdolnionych, przy priorytetowym traktowaniu uczniów uzdolnionych w zakresie przedmiotów matematyczno-przyrodniczych i technicznych/zawodowych, których trudna sytuacja materialna stanowi barierę w rozwoju edukacyjnym, są to kierunki coraz rzadziej wybierane przez uczniów.

Stypendium przyznawane jest uczniowi na okres 12 miesięcy, od 1 września do 31 sierpnia roku następnego. Jego łączna kwota wynosi 4 560 PLN dla stypendysty, czyli 380 zł miesięcznie. Otrzymane środki pieniężne uczeń wydatkuje wyłącznie na cele edukacyjne. Nabór Wniosków o przyznanie stypendium prowadzony jest w czerwcu.

Choć 380 zł miesięcznie nie jest dużą kwotą, zapewne ułatwi to naukę zdolnym dzieciom. Dzięki tej kwocie może zakupić różnego rodzaju książki czy też pomoce naukowe, które poszerzą jego horyzonty zainteresowań. Warto skorzystać z tej formy pomocy by umożliwić naszemu dziecku lepszy start i pomóc mu w dalszej edukacji.

Rodzice czy też opiekunowie, którzy są zainteresowani stypendiami dla swoich dzieci i mają dodatkowe pytania, wszelkich informacji mogą zasięgnąć u pracowników Wydziału ds. Programów Stypendialnych Departamentu Edukacji Publicznej i Sportu Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie, ul. Jagiellońska 36, 03-719 Warszawa, tel. (22) 59 79 413, (22) 59 79 429, (22) 59 79 442, (22) 59 79 449, fax. (22) 59 79 402, e-mail: stypendia@mazovia.pl.