Sukces dla aktywnych

Europejski Certyfikat Umiejętności Komputerowych, język angielski na różnych poziomach zaawansowania, szkolenia z zakresu pozyskiwania środków unijnych  i prowadzenia działalności gospodarczej ? to tylko niektóre propozycje podwyższenia kwalifikacji skierowane do osób bezrobotnych w nowym projekcie realizowanym przez Powiatowy Urząd Pracy w Wołominie w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Powiatowy Urząd Pracy w Wołominie od lat skutecznie aplikuje o środki unijne na realizację programów aktywizacji zawodowej osób bezrobotnych. Korzystając ze wsparcia Europejskiego Funduszu Społecznego wdrożono z powodzeniem kilka projektów, których efekty znalazły odzwierciedlenie na lokalnym rynku pracy ? dzięki dofinansowaniom powstało wiele nowych firm, utworzono stanowiska pracy dla skierowanych osób bezrobotnych. Organizowane szkolenia pozwoliły podwyższyć kwalifikacje uczestników programów, przez co stali się bardziej atrakcyjni w oczach pracodawców.
Wdrażany od początku bieżącego roku projekt ?Bądź aktywny ? odniesiesz sukces? to pierwszy program współfinansowany ze środków Unii Europejskiej przeznaczonych na lata 2007-2013 w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (POKL). Program skierowany jest do 390 osób zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Wołominie oraz jego filiach w Radzyminie i Tłuszczu, w tym w szczególności do osób znajdujących się w trudnej sytuacji na rynku pracy ? długotrwale bezrobotnych, osób do 25 roku życia, bezrobotnych nie posiadających kwalifikacji zawodowych, osób powyżej 50 roku życia, kobiet zarejestrowanych w urzędzie oraz osób zamieszkujących tereny wiejskie naszego powiatu.
Zgodnie z założeniami Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki projekt Powiatowego Urzędu Pracy w Wołominie koncentruje swoje działania na wyrównywaniu szans na rynku pracy poprzez doskonalenie kwalifikacji oraz wsparcie przedsiębiorczości. Stąd też szczególne miejsce zajmują w nim takie formy wsparcia jak szkolenia zawodowe czy dofinansowanie do rozpoczęcia działalności gospodarczej.
Choć stopa bezrobocia w przeciągu ostatnich lat znacząco zmalała, wciąż istnieją grupy bezrobotnych, które  mają duże trudności w znalezieniu pracy ? osoby po 50 roku życia, długotrwale bezrobotni, kobiety powracające do pracy po urlopach macierzyńskich, absolwenci – to tylko niektóre z nich. Częstym powodem braku konkurencyjności na rynku pracy jest niski poziom umiejętności określanych dziś jako uniwersalne. Osoby nie znające obsługi komputera czy chociaż podstaw języka obcego mają małe szanse na zainteresowanie potencjalnego pracodawcy. Realizowany przez PUP w Wołominie program dał beneficjentom możliwość zdobycia tych kwalifikacji na profesjonalnych szkoleniach. Jak dotąd zrealizowano dwie edycje zaawansowanego kursu komputerowego, umożliwiającego zdobycie Europejskiego Certyfikatu Umiejętności Komputerowych (ECDL). Ze szkoleń z zakresu języka angielskiego skorzystało 30 bezrobotnych. Kursy językowe wzbogacone zostały o moduł administracyjno-biurowy, co dodatkowo uatrakcyjniło ich program.
Wysokość środków unijnych, jakie Polska ma do wykorzystania w nowym okresie programowania spowodowała, że pojawiło się duże zapotrzebowanie na wykwalifikowanych specjalistów zajmujących się pozyskiwaniem dotacji na realizację programów. Odpowiadając na te potrzeby autorzy projektu ?Bądź aktywny ? odniesiesz sukces? zaplanowali realizację szkolenia Specjalista ds. pozyskiwania i rozliczania funduszy unijnych.. Kurs, na który skierowano 15 osób zarejestrowanych w PUP w Wołominie oraz jego filiach w Radzyminie i Tłuszczu, odbywał się na przełomie lipca i sierpnia w warszawskim centrum szkoleniowym KNOWLEDGE.
O tym, jak wymagająca jest praca na stanowisku specjalisty ds. projektów, wiedzą doskonale koordynatorzy programów unijnych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Wołominie. Ubieganie się o fundusze wymaga od pracowników nie tylko dużej wiedzy z zakresu środków pomocowych, ale przede wszystkim praktycznych umiejętności przygotowania wniosku, który otrzyma dofinansowanie, a także sprawnej koordynacji zaplanowanych działań oraz rozliczenia projektu. Dlatego też zorganizowane przez wołomiński urząd szkolenie było bardzo intensywne, a jego program obejmował zakres zagadnień, jakie uczelnie proponują dziś na studiach podyplomowych z zakresu zarządzania projektami. Zwieńczeniem 180 godzin zajęć teoretycznych i praktycznych było przygotowanie przez uczestników kursu własnego wniosku o dofinansowanie projektu.
Aby zapewnić jak najwyższą jakość proponowanych w programie szkoleń pracownicy Powiatowego Urzędu Pracy w Wołominie wybierali renomowane jednostki szkolące mające wyrobioną markę w swojej branży. Przykładem jest cieszący się dużym zainteresowaniem kurs florystyczny I-go i II-go stopnia zaawansowania prowadzony przez wybitnych specjalistów z Polskiej Szkoły Florystycznej w Poznaniu. Osoby uczestniczące w tym szkoleniu miały okazję uczyć się od najlepszych ? wykładowcy, z którymi pracowały, to doświadczeni pedagodzy, wielokrotni mistrzowie Polski we florystyce.
W projekcie założono także organizację szkoleń indywidualnych dla osób posiadających uprawdopodobnienie zatrudnienia po zdobyciu wymaganych przez pracodawcę kwalifikacji.
W ramach tych kursów kilku uczestników programu zdobyło między innymi prawo jazdy kat. C, C+E lub D i po otrzymaniu uprawnień podjęło pracę na stanowisku kierowcy.
Dotychczas w ramach programu na różnych kierunkach przeszkolono 276 osób. Poza wymienionymi wyżej zorganizowano także kursy z zakresu grafiki komputerowej, obsługi koparko-ładowarek, prowadzenia działalności gospodarczej. W najbliższym czasie prowadzone będą jeszcze dwa szkolenia: ?Spawanie ? różne metody? oraz ?Kurs dla zaawansowanych II-go stopnia ? Młodszy florysta?.
Szkolenia to jednak nie jedyna forma podnoszenia kwalifikacji zawodowych, jaką zaplanowano w programie ?Bądź aktywny ? odniesiesz sukces?. Projekt przewiduje także organizację staży dla osób bezrobotnych, które nie ukończyły 25 roku życia lub 27 roku życia w przypadku absolwentów szkół wyższych. Wśród tej grupy bezrobotnych najczęstszą barierę w znalezieniu zatrudnienia stanowi brak doświadczenia zawodowego. W ogłoszeniach o pracę to właśnie doświadczenie jest najczęściej stawianym wymogiem w stosunku do kandydatów.
Co w tej sytuacji mogą zrobić absolwenci? Wielu przecież nie może pochwalić się nawet pracą wakacyjną czy praktykami szkolnymi. Staż w tej sytuacji wydaje się bardzo atrakcyjną propozycją. Daje on nie tylko możliwość zdobycia praktycznych umiejętności w miejscu pracy, ale jest także bardzo dobrą okazją do zdobycia stałego zatrudnienia. Wiele osób bezrobotnych, które poważnie potraktowały okres odbywania stażu i sprawdziły się w oczach pracodawców, zostało zatrudnionych w miejscach, gdzie odbywały staż. 100 uczestników projektu ?Bądź aktywny ? odniesiesz sukces? skierowanych na staże stoi przed podobną szansą.
Projekt realizowany przez PUP w Wołominie zakłada także pomoc osobom zainteresowanym samozatrudnieniem. Autorzy programu zaplanowali przyznanie 90 uczestnikom środków na rozpoczęcie działalności gospodarczej. W stosunku do tej grupy przewidziano szczególnie kompleksowe wsparcie: począwszy od trzytygodniowego szkolenia z zakresu przedsiębiorczości, poprzez spotkania z doradcą zawodowym służące określeniu predyspozycji zawodowych do prowadzenia własnej firmy. Wszystkie te działania mają służyć odpowiedniemu przygotowaniu merytorycznemu przyszłych przedsiębiorców, a także ocenie prawdopodobieństwa powodzenia ich przedsięwzięć. To szczególnie ważne w sytuacji, gdy trzeba utrzymać firmę przynajmniej przez 12 miesięcy. Taki jest bowiem warunek niezwracania przyznanej dotacji.
Staranie się o środki na rozpoczęcie własnej działalności wymaga dużego zaangażowania od osób bezrobotnych: szkolenie, rozmowy z doradcami, przygotowanie biznesplanu. Jednak podjęty trud się opłaca. Pani Anna, która dzięki funduszom projektu otworzyła firmę krawiecką, przyznaje, że szkolenie dodało jej odwagi. Wcześniej obawiała się formalności związanych z zakładaniem i prowadzeniem działalności gospodarczej. Kurs ?Krok po kroku do własnej firmy? dostarczył jej wiedzy z tego zakresu i, jak przyznaje, bardzo zmotywował ją do samodzielnego działania.
Szkolenie to jednak nie tylko źródło wiedzy dla przyszłych przedsiębiorców, ale także możliwość nawiązania nowych kontaktów, którym sprzyjała podkreślana przez wielu uczestników bardzo przyjazna atmosfera towarzysząca zajęciom. Właśnie ten aspekt szkolenia jako szczególnie cenne doświadczenie w całym projekcie wskazuje pani Dorota ? do niedawna bezrobotna, dziś dzięki przyznanemu dofinansowaniu właścicielka zakładu fryzjerskiego.
Maksymalna ilość środków przyznawanych na założenie firmy w projekcie ?Bądź aktywny ? odniesiesz sukces? wynosi
13 000 zł. Można je wykorzystać na wyposażenie stanowiska pracy ? zakup maszyn i urządzeń niezbędnych do pracy przedsiębiorstwa. Dla wielu beneficjentów projektu dofinansowanie to jedyna możliwość na uruchomienie działalności, dla innych, posiadających własne oszczędności, to szansa na wyposażenie firmy w sprzęt lepszej jakości.
Pan Krzysztof, który dzięki przyznanym środkom otworzył firmę Cleancare (pranie tapicerki, dywanów, wykładzin) podkreśla, że dzięki uzyskanym funduszom mógł sobie pozwolić na nowoczesny sprzęt najlepszych producentów, przez co jest bardziej konkurencyjny na rynku usług w tej branży.
Propozycja działań skierowanych do osób bezrobotnych w projekcie była tak zaplanowana, by każdy mógł znaleźć w niej odpowiednią formę wsparcia pozwalającą zniwelować indywidualne bariery pojawiające się w poszukiwaniu pracy. Szkolenia i przekwalifikowania, staże, przygotowanie zawodowe, prace interwencyjne, czy wreszcie przyznanie jednorazowych środków na rozpoczęcie działalności gospodarczej poparte profesjonalnym doradztwem zawodowym i usługami pośrednictwa pracy zapewniają kompleksowość oferowanej pomocy.
Choć ostateczne efekty programu można będzie zmierzyć dopiero po zakończeniu wdrażania, już dziś widać jego pozytywny wpływ na sytuację uczestników. Poza tak oczywistymi i mierzalnymi rezultatami jak zdobycie nowych kwalifikacji czy otrzymanie konkretnego wsparcia finansowego nie można zapominać o pozostałych, jakże ważnych aspektach udziału w przedsięwzięciu PUP ? podniesienie samooceny uczestników, wzrost motywacji do działania, większa samodzielność w poruszaniu się po rynku pracy, czy wreszcie świadome podejście do kształtowania swojej kariery zawodowej. Udało się to osiągnąć dzięki wsparciu finansowemu pochodzącemu z Europejskiego Funduszu Społecznego. Ale nie byłoby tych efektów, gdyby nie aktywność zarówno pracowników PUP zaangażowanych w jego realizację, jak i beneficjentów programu. Udział w projekcie był dobrowolny ? to od zaangażowania osób zarejestrowanych w urzędzie zależało, czy będą chciały z niego skorzystać. Bezrobotni, którzy poświęcili swój czas i wysiłek, już skorzystali, bo, jak mówi tytuł projektu, sukces odnoszą aktywni.

B.K