Sytuacja społeczno-gospodarcza woj. mazowieckiego w styczniu 2020 r.

Urząd Statystyczny w Warszawie wychodząc naprzeciw oczekiwaniom  przygotował comiesięczne zestawienie opracowań zawierających najnowsze dane statystyczne:

Rynek pracy i wynagrodzenia

?         W styczniu br. przeciętne zatrudnienie w sektorze przedsiębiorstw ukształtowało się na poziomie 1552,1 tys. osób
i było o 1,6% wyższe niż przed rokiem.?         W badanym miesiącu przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w sektorze przedsiębiorstw wyniosło 6285,91 zł
i było o 6,2% wyższe od notowanego rok wcześniej.?         W końcu stycznia br. liczba bezrobotnych zarejestrowanych w urzędach pracy wyniosła 130,1 tys. osób i zwiększyła się w skali miesiąca o 6,9 tys. osób (tj. o 5,6%), a w porównaniu ze styczniem 2019 r. zmniejszyła się o 13,3 tys. (tj.
o 9,3%). Kobiety stanowiły 51,0% ogółu zarejestrowanych bezrobotnych (przed rokiem 51,5%).?         Stopa bezrobocia rejestrowanego wyniosła 4,6% i w skali roku obniżyła się o 0,5 p. proc., a w skali miesiąca zwiększyła się o 0,2 p. proc. Do powiatów o najwyższej stopie bezrobocia nadal należały szydłowiecki (23,9% wobec 25,1% w styczniu 2019 r.), przysuski (18,3% wobec 18,8%) i radomski (17,1% wobec 17,8%), a o najniższej ? m.st. Warszawa (1,3% wobec 1,5%), warszawski zachodni (1,7% wobec 2,1%) oraz grójecki (2,2% wobec 2,3%).

Przemysł i budownictwo

?         Produkcja sprzedana przemysłu w styczniu br. osiągnęła wartość (w cenach bieżących) 26264,8 mln zł i była
(w cenach stałych) o 2,3% wyższa niż przed rokiem; w stosunku do poprzedniego miesiąca zwiększyła się o 1,8%. Produkcja sprzedana w przetwórstwie przemysłowym (stanowiąca 77,7% produkcji sprzedanej przemysłu) w porównaniu ze styczniem ub. roku zwiększyła się (w cenach stałych) o 4,4%.?         Produkcja sprzedana budownictwa (w cenach bieżących) w styczniu br. wyniosła 4037,0 mln zł i była o 16,4% większa niż przed rokiem.?         Produkcja budowlano-montażowa (w cenach bieżących) w styczniu br. ukształtowała się na poziomie 1132,6 mln zł,
tj. o 11,6% wyższym niż w styczniu ub. roku.

Budownictwo mieszkaniowe

?         W styczniu br. przekazano do użytkowania 2708 mieszkań, tj. o 706 (o 20,7%) mniej niż rok wcześniej. Większość stanowiły mieszkania wybudowane z przeznaczeniem na sprzedaż lub wynajem ? 1738 (64,2% ogólnej ich liczby),
a pozostałe to mieszkania indywidualne ? 970 (35,8%).?         W badanym miesiącu liczba mieszkań, na realizację których wydano pozwolenia lub dokonano zgłoszenia z projektem budowlanym wyniosła 3955, czyli o 409 (o 11,5%) więcej niż rok wcześniej. Wśród ogółu mieszkań 76,3% stanowiły mieszkania przeznaczone na sprzedaż lub wynajem, a 23,7% indywidualne.?         Rozpoczęto budowę 3274 mieszkań, tj. więcej o 189 (o 6,1%) w porównaniu ze styczniem 2019 r.; mieszkania na sprzedaż lub wynajem stanowiły 77,9% ogólnej ich liczby, a indywidualne 20,7%.

Dane o zatrudnieniu, wynagrodzeniach, produkcji sprzedanej przemysłu i budownictwa oraz o produkcji budowlano-
-montażowej dotyczą podmiotów gospodarczych, w których liczba pracujących przekracza 9 osób.

Dane o mieszkaniach oddanych do użytkowania mogą ulec zmianie po opracowaniu sprawozdań kwartalnych.

Znak (*) oznacza, że dane zostały zmienione w stosunku do już opublikowanych.

Tablica 1.     Wybrane dane o województwie mazowieckim

WYSZCZEGÓLNIENIE

A ? 2019 r.

B ? 2020 r.

I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII
Przeciętne zatrudnienie w sektorze przedsiębiorstw
(w tys. osób)
A 1527,0 1522,3 1525,2 1525,9 1523,5 1524,8 1529,5 1530,8 1528,6 1530,9 1536,1 1541,1
B 1552,1
poprzedni miesiąc=100 A 101,3 99,7 100,2 100,0 99,8 100,1 100,3 100,1 99,9 100,2 100,3 100,3
B 100,7
analogiczny miesiąc poprzedniego roku=100 A 102,5 102,2 102,4 102,4 102,3 102,3 102,3 102,2 102,1 102,3 102,2 102,3
B 101,6
Bezrobotni zarejestrowani (w tys. osób; stan w końcu okresu) A 143,4 142,4 138,8 133,8 130,1 126,7 125,6 125,6 123,3 120,9 121,9 123,2
B 130,1
Stopa bezrobocia (w %; stan w końcu okresu) A 5,1 5,0 4,9 4,7 4,6 4,5 4,5 4,5 4,4 4,3 4,3 4,4
B 4,6
Przeciętne miesięczne wynagrodzenia brutto w sektorze przedsiębiorstw a (w zł) A 5919,32 5920,22 6311,43 6185,82 6020,53 6093,26 6036,91 6053,18 6000,45 6273,41 6098,25 6402,10
B 6285,91
poprzedni miesiąc=100 A 97,2 100,0 106,6 98,0 97,3 101,2 99,1 100,3 99,1 104,5 97,2 105,0
B 98,2
analogiczny miesiąc poprzedniego roku=100 A 106,6 106,2 104,5 105,5 107,1 106,1 104,9 106,3 106,5 105,6 104,5 105,2
B 106,2
Produkcja sprzedana przemysłu (w cenach stałych):
poprzedni miesiąc=100 A 106,1 91,5 110,0 95,4 97,1 94,6 104,1 97,9 105,0 113,4 100,3 92,8*
B 101,8
analogiczny miesiąc poprzedniego roku=100 A 109,5 104,9 105,3 112,2 108,6 101,9 106,6 102,5 107,5 109,3 109,5 106,7*
B 102,3  
Produkcja budowlano-montażowa (w cenach bieżących):
poprzedni miesiąc=100 A 40,1 146,1 115,8 102,0 105,4 108,7 112,1 103,8 113,3 83,2 91,1 127,3
B 44,4
analogiczny miesiąc poprzedniego roku=100 A 90,1 154,2 114,3 124,5 107,2 106,8 108,1 124,4 130,9 88,2 87,9 100,8
B 111,6
Mieszkania oddane do użytkowania (od początku roku) A 3414 6724 9615 13103 16748 19467 22744 26836 30193 34677 39188 43103
B 2708
analogiczny okres poprzedniego roku=100 A 82,9 99,5 94,7 103,1 110,1 107,1 102,7 102,1 104,8 106,2 109,8 104,9
B 79,3

 

 

 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.