Trwa przetarg na nazwę dla trybuny stadionu MOSiR Ząbki

Trwa przetarg na nazwę dla trybuny stadionu MOSiR Ząbki

Trwa drugi przetarg pisemny na wydzierżawienie prawa do nazwy trybuny stadionu MOSiR Ząbki, położonej w Ząbkach przy ul. Juliusza Słowackiego 21, stanowiący własność Gminy Miasto Ząbki.

FORMA PRZETARGU:

Celem przetargu pisemnego jest wyłonienie dzierżawcy oraz uzyskanie jak najwyższej stawki czynszu dzierżawnego za prawo do nazwy trybuny głównej.

Stawka wywoławcza miesięcznego czynszu dzierżawnego wynosi :

32 520,33 zł + 23% podatek VAT, co stanowi kwotę 40 000,00 zł brutto dla IV ligi drużyny piłkarskiej MKS Ząbki,

40 650,41 zł + 23% podatek VAT, co stanowi kwotę 50 000,00 zł brutto dla III ligi drużyny piłkarskiej MKS Ząbki,

48 780,49 zł + 23% podatek VAT, co stanowi kwotę 60 000,00 zł brutto dla II ligi drużyny piłkarskiej MKS Ząbki,

56 910,57 zł + 23% podatek VAT, co stanowi kwotę 70 000,00 zł brutto dla I ligi drużyny piłkarskiej MKS Ząbki,

Oferty należy złożyć w Biurze Obsługi Mieszkańców Urzędu Miasta Ząbki ul. Wojska Polskiego 10 lub przesłać pocztą na adres Urzędu Miasta Ząbki, ul. Wojska Polskiego 10, 05-091 Ząbki, w terminie do dnia 28.09.2023 r. w zaklejonej kopercie (liczy się data wpływu). Koperta musi być zaadresowana wg poniższego wzoru: Urząd Miasta Ząbki ul. Wojska Polskiego 10, 05-091 Ząbki. „Nie otwierać – przetarg na wydzierżawienie prawa do nazwy trybuny głównej położonej na stadionie miejskim w Ząbkach ul. J. Słowackiego 21 .

Otwarcie ofert odbędzie się w dniu 29.09.2023 r. w Urzędzie Miasta Ząbki

INFORMACJE NA TEMAT LOKALIZACJI POWIERZCHNI:

Powierzchnia reklamowa znajduje się na budynku trybuny miejskiej, położonej w Ząbkach przy ul. Juliusza Słowackiego 21. Budynek ten stanowi siedzibę Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji, w którym odbywają się liczne imprezy o charakterze sportowym, rekreacyjnym, kulturalnym, edukacyjnym, targowym, wystawowym itp. Cykliczne organizowane są koncerty, mecze piłki nożnej i futbolu amerykańskiego. Także ww. budynku znajduje się lokal użytkowy przeznaczony do wynajmu w celu prowadzenia nieuciążliwej działalności gospodarczej związanej z gastronomią. Przedmiotowa nieruchomość usytuowana jest w bezpośrednim sąsiedztwie zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej. W odległości ok. 150 m znajduje się Miejskie Centrum Sportu a w nim basen, kręgielnia, squash.

WARUNKI DZIERŻAWY:

Umowa Dzierżawy zostaje zawarta na okres 5 lat.

OFERTY SKŁADANE PRZEZ ZAINTERESOWANYCH WINNY ZAWIERAĆ:

 1. imię, nazwisko i adres oferenta lub nazwę firmy oraz jej siedzibę wraz z załączonym aktualnym wypisem z CEiDG lub KRS,
 2. w przypadku, jeżeli uczestnik jest reprezentowany przez pełnomocnika, należy przedłożyć oryginał pełnomocnictwa, sporządzony przed notariuszem, upoważniający do reprezentowania oferenta w postępowaniu przetargowym objętym treścią niniejszego ogłoszenia,
 3. datę sporządzenia oferty,
 4. oświadczenie, że oferent zapoznał się z warunkami przetargu oraz projektem umowy i przyjmuje te warunki bez zastrzeżeń,
 5. oferowaną cenę i sposób jej zapłaty,
 6. oświadczenie, że oferent zapoznał się ze stanem faktycznym, prawnym i technicznym nieruchomości,
 7. złożenie pisemnego oświadczenia pod rygorem odpowiedzialności karnej za fałszywe zeznania zgodnie z art. 233 §1 Kodeksu karnego o:
 • nie zaleganiu w zobowiązaniach podatkowych wobec Urzędu Skarbowego,
 • nie zaleganiu w opłacaniu składek wobec ZUS,
 • nie zaleganiu z opłatami wobec Miasta Ząbki (podatek od nieruchomości, wieczyste użytkowanie gruntu, opłat z tytułu umowy najmu, dzierżawy).
 1. podpis oferenta.

WYBÓR OFERTY:

Otwarcie ofert przetargu odbędzie się 29.09.2023 r. w  siedzibie Urzędu Miasta Ząbki, przy ul. Wojska Polskiego 10.

Organizator przetargu dokona wyboru oferty w oparciu o kryterium ceny, tj. oferty z najwyższą ceną oraz inne kryteria wpływające na wybór najkorzystniejszej oferty, tj. atrakcyjność nazwy.

O wyniku przetargu Organizator poinformuje wszystkich oferentów poprzez wywieszenie informacji o rozstrzygnięciu przetargu.

Szczegółowe informacje odnośnie przetargu można uzyskać w Referacie Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miasta Ząbki przy ul. Wojska Polskiego 10, telefon: (22) 510 97 44/47 w godzinach pracy Urzędu.

Burmistrz Miasta Ząbki zastrzega sobie prawo odwołania lub unieważnienia przetargu z ważnych powodów lub zamknięcia przetargu bez wybory którejkolwiek z ofert.

Ogłoszenie o przetargu – drugi przetarg pisemny na wydzierżawienie prawa d…wnej. .pdf

FORMULARZ OFERTOWY.pdf

Projekt Umowy .pdf

Więcej informacji z Ząbek

Miasto Ząbki ponownie liderem w powiecie wołomińskim!

Miasto Ząbki ponownie liderem w powiecie wołomińskim!

Ząbki po raz trzeci zostały uznane Liderem Powiatu Wołomińskiego według Rankingu Gmin, który organizowany jest przez Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej. Rankingi są corocznie przygotowywane [...]
0 komentarzy
Ponad 228 tys. na przebudowę skrzyżowania ul. Wolności i Piotra Skargi w Ząbkach

Ponad 228 tys. na przebudowę skrzyżowania ul. Wolności i Piotra Skargi w Ząbkach

Miasto Ząbki otrzymało kwotę 228 071,00 zł na przebudowę skrzyżowania dróg gminnych ul. Wolności i ul. Piotra Skargi w Ząbkach. Umowę podpisali dzisiaj [...]
0 komentarzy
Ząbki - Praca dla Referenta w Urzędzie Stanu Cywilnego

Ząbki – Praca dla Referenta w Urzędzie Stanu Cywilnego

Burmistrz Miasta Ząbki ogłasza nabór na stanowisko młodszy referent lub referent w Urzędzie Miasta Ząbki (Urząd Stanu Cywilnego). I. Wymagania niezbędne: 1. Spełnienie [...]
0 komentarzy
Ząbki - wyprzedaż garażowa w Pasażu Orla już 2 grudnia!

Ząbki – wyprzedaż garażowa w Pasażu Orla już 2 grudnia!

Wyprzedaż garażowa odbędzie się 2 grudnia od godziny 10.00 do 14.00 (sobota) w pasażu przy ul. Orlej. Obowiązują zapisy dla Sprzedających chcących wziąć [...]
0 komentarzy
Sesja Rady Miasta Ząbki

Sesja Rady Miasta Ząbki

Najbliższa sesja Rady Miasta Ząbki odbędzie się w środę, 29 listopada 2023 r. w UM Ząbki przy ul. Wojska Polskiego 10, o godzinie [...]
0 komentarzy

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.