Trwa przetarg na nazwę dla trybuny stadionu MOSiR Ząbki

Trwa przetarg na nazwę dla trybuny stadionu MOSiR Ząbki

Trwa drugi przetarg pisemny na wydzierżawienie prawa do nazwy trybuny stadionu MOSiR Ząbki, położonej w Ząbkach przy ul. Juliusza Słowackiego 21, stanowiący własność Gminy Miasto Ząbki.

FORMA PRZETARGU:

Celem przetargu pisemnego jest wyłonienie dzierżawcy oraz uzyskanie jak najwyższej stawki czynszu dzierżawnego za prawo do nazwy trybuny głównej.

Stawka wywoławcza miesięcznego czynszu dzierżawnego wynosi :

32 520,33 zł + 23% podatek VAT, co stanowi kwotę 40 000,00 zł brutto dla IV ligi drużyny piłkarskiej MKS Ząbki,

40 650,41 zł + 23% podatek VAT, co stanowi kwotę 50 000,00 zł brutto dla III ligi drużyny piłkarskiej MKS Ząbki,

48 780,49 zł + 23% podatek VAT, co stanowi kwotę 60 000,00 zł brutto dla II ligi drużyny piłkarskiej MKS Ząbki,

56 910,57 zł + 23% podatek VAT, co stanowi kwotę 70 000,00 zł brutto dla I ligi drużyny piłkarskiej MKS Ząbki,

Oferty należy złożyć w Biurze Obsługi Mieszkańców Urzędu Miasta Ząbki ul. Wojska Polskiego 10 lub przesłać pocztą na adres Urzędu Miasta Ząbki, ul. Wojska Polskiego 10, 05-091 Ząbki, w terminie do dnia 28.09.2023 r. w zaklejonej kopercie (liczy się data wpływu). Koperta musi być zaadresowana wg poniższego wzoru: Urząd Miasta Ząbki ul. Wojska Polskiego 10, 05-091 Ząbki. „Nie otwierać – przetarg na wydzierżawienie prawa do nazwy trybuny głównej położonej na stadionie miejskim w Ząbkach ul. J. Słowackiego 21 .

Otwarcie ofert odbędzie się w dniu 29.09.2023 r. w Urzędzie Miasta Ząbki

INFORMACJE NA TEMAT LOKALIZACJI POWIERZCHNI:

Powierzchnia reklamowa znajduje się na budynku trybuny miejskiej, położonej w Ząbkach przy ul. Juliusza Słowackiego 21. Budynek ten stanowi siedzibę Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji, w którym odbywają się liczne imprezy o charakterze sportowym, rekreacyjnym, kulturalnym, edukacyjnym, targowym, wystawowym itp. Cykliczne organizowane są koncerty, mecze piłki nożnej i futbolu amerykańskiego. Także ww. budynku znajduje się lokal użytkowy przeznaczony do wynajmu w celu prowadzenia nieuciążliwej działalności gospodarczej związanej z gastronomią. Przedmiotowa nieruchomość usytuowana jest w bezpośrednim sąsiedztwie zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej. W odległości ok. 150 m znajduje się Miejskie Centrum Sportu a w nim basen, kręgielnia, squash.

WARUNKI DZIERŻAWY:

Umowa Dzierżawy zostaje zawarta na okres 5 lat.

OFERTY SKŁADANE PRZEZ ZAINTERESOWANYCH WINNY ZAWIERAĆ:

 1. imię, nazwisko i adres oferenta lub nazwę firmy oraz jej siedzibę wraz z załączonym aktualnym wypisem z CEiDG lub KRS,
 2. w przypadku, jeżeli uczestnik jest reprezentowany przez pełnomocnika, należy przedłożyć oryginał pełnomocnictwa, sporządzony przed notariuszem, upoważniający do reprezentowania oferenta w postępowaniu przetargowym objętym treścią niniejszego ogłoszenia,
 3. datę sporządzenia oferty,
 4. oświadczenie, że oferent zapoznał się z warunkami przetargu oraz projektem umowy i przyjmuje te warunki bez zastrzeżeń,
 5. oferowaną cenę i sposób jej zapłaty,
 6. oświadczenie, że oferent zapoznał się ze stanem faktycznym, prawnym i technicznym nieruchomości,
 7. złożenie pisemnego oświadczenia pod rygorem odpowiedzialności karnej za fałszywe zeznania zgodnie z art. 233 §1 Kodeksu karnego o:
 • nie zaleganiu w zobowiązaniach podatkowych wobec Urzędu Skarbowego,
 • nie zaleganiu w opłacaniu składek wobec ZUS,
 • nie zaleganiu z opłatami wobec Miasta Ząbki (podatek od nieruchomości, wieczyste użytkowanie gruntu, opłat z tytułu umowy najmu, dzierżawy).
 1. podpis oferenta.

WYBÓR OFERTY:

Otwarcie ofert przetargu odbędzie się 29.09.2023 r. w  siedzibie Urzędu Miasta Ząbki, przy ul. Wojska Polskiego 10.

Organizator przetargu dokona wyboru oferty w oparciu o kryterium ceny, tj. oferty z najwyższą ceną oraz inne kryteria wpływające na wybór najkorzystniejszej oferty, tj. atrakcyjność nazwy.

O wyniku przetargu Organizator poinformuje wszystkich oferentów poprzez wywieszenie informacji o rozstrzygnięciu przetargu.

Szczegółowe informacje odnośnie przetargu można uzyskać w Referacie Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miasta Ząbki przy ul. Wojska Polskiego 10, telefon: (22) 510 97 44/47 w godzinach pracy Urzędu.

Burmistrz Miasta Ząbki zastrzega sobie prawo odwołania lub unieważnienia przetargu z ważnych powodów lub zamknięcia przetargu bez wybory którejkolwiek z ofert.

Ogłoszenie o przetargu – drugi przetarg pisemny na wydzierżawienie prawa d…wnej. .pdf

FORMULARZ OFERTOWY.pdf

Projekt Umowy .pdf

Więcej informacji z Ząbek

Planowane wyłączenia prądu w Powiecie Wołomińskim

Ząbki – planowane wyłączenia energii elektrycznej

PGE Dystrybucja S.A. informuje o przerwach w dostawie energii elektrycznej w Ząbkach w dniu 16 kwietnia 2024 r. DATA ROZPOCZĘCIA DATA ZAKOŃCZENIA GODZINY OBSZAR [...]
0 komentarzy
Ząbki - Piknik Militarny w Parku Szuberta

Ząbki – Piknik Militarny w Parku Szuberta

W najbliższą sobotę 13 kwietnia, w Parku Szuberta w Ząbkach odbędzie się Piknik Militarny w godzinach 12.00-15.00. Organizatorami pikniku są Małgorzata Zyśk Burmistrz [...]
0 komentarzy
Trwa przetarg pisemny na najem lokalu użytkowego, w budynku trybuny miejskiej w Ząbkach przy ul. Juliusza Słowackiego 21

Ząbki – wyniki konkursu na dyrektora SP nr 3

20 marca 2024 roku odbyło się posiedzenie komisji konkursowej powołanej przez Burmistrza Miasta Ząbki w celu wyłonienia kandydata na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej Nr [...]
0 komentarzy
Ząbki - Lato w Mieście 2024

Ząbki – Lato w Mieście 2024

Pierwszeństwo przy przyjmowaniu na ww. akcje mają dzieci, których rodzice są mieszkańcami Miasta Ząbki i rozliczają się w Urzędzie Skarbowym w Wołominie. Dokumentem potwierdzającym spełnianie ww. [...]
0 komentarzy
Zielonka - remont ronda przy ulicy Lipowej

Harmonogram budów ulic na terenie Miasta Ząbki

Obecnie realizowana jest największa inwestycja drogowa w historii Ząbek. Udało się pozyskać 20 milionów dofinansowania na remonty i przebudowy 21. dróg. Wkład własny [...]
0 komentarzy

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.