Uchwały w sprawie opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w Warszawie ? stanowisko Wojewody

odpady

W związku z przyjętymi przez Radę Miasta Stołecznego uchwałami w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi Konstanty Radziwiłł, Wojewoda Mazowiecki zwrócił się do Prezydenta Miasta Stołecznego Warszawy o przyjęcie mechanizmu prawnego, chroniącego mieszkańców wrażliwych.

Z uwagi na zakres spraw uregulowanych w uchwałach, nadzór  prawny nad nimi sprawowany jest przez Regionalną Izbę Obrachunkową (zgodnie z art. 1 ust. 2 i art. 11 ust. 1 pkt 5 ustawy o regionalnych izbach obrachunkowych w związku z art. 6q ust. 1 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach).  Wojewoda nie pozostaje jednak obojętny na liczne apele mieszkańców i ma nadzieję, że Prezydent m. st. Warszawy udzieli informacji o podjętych oraz planowanych działaniach wobec mieszkańców. Niestety, w ubiegłym roku władze Miasta nie odpowiedziały na apel Wojewody.  

W związku z podjęciem przez Radę m.st. Warszawy 18 listopada 2021 r. uchwał ws. wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami[i][*] do Wojewody Mazowieckiego wpływają liczne wystąpienia mieszkańców Warszawy, a także spółdzielni mieszkaniowych, odnoszące się do nowych zasad ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami. Wojewoda Mazowiecki mając na uwadze potencjalny wzrost wysokości opłat, w szczególności wobec osób najuboższych lub samotnie gospodarujących, dla których opłata zgodnie z nowymi zasadami zależna będzie jedynie od powierzchni użytkowej zajmowanego przez nich lokalu, zwrócił się do Prezydenta, czy planowane jest przekazanie pod obrady Rady m.st. Warszawy projektu aktu przygotowanego w oparciu o art. 6k ust. 4 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. Przepis ten dotyczy zwolnienia w całości lub w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, w części dotyczącej gospodarstw domowych, których dochód nie przekracza kwoty uprawniającej do świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej, o której mowa w art. 8 ust. 1 lub 2 ustawy o pomocy społecznej lub rodziny wielodzietne, o których mowa w ustawie o Karcie Dużej Rodziny. W ubiegłym roku Wojewoda również zwrócił się z tym samym pytaniem do Prezydenta m. st. Warszawy, nie uzyskując odpowiedzi.

Do Wojewody Mazowieckiego wpłynęło pismo podpisane przez przedstawicieli spółdzielni mieszkaniowych w Warszawie zawierające prośbę o stwierdzenie nieważności uchwały Rady m.st. Warszawy z 18 listopada 2021 r. nr LVI/1749/2021 w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ustalenia stawki takiej opłaty oraz ustalenia stawki opłaty za pojemnik o określonej pojemności oraz wstrzymanie jej wykonania.

Z uwagi na zakres spraw uregulowanych w uchwałach, nadzór nad nimi sprawowany jest przez Regionalną Izbę Obrachunkową (zgodnie z art. 1 ust. 2 i art. 11 ust. 1 pkt 5 ustawy o regionalnych izbach obrachunkowych w związku z art. 6q ust. 1 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach). Dlatego Wojewoda zwrócił się również z prośbą do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie o przedstawienie stanowiska w sprawie powyższych uchwał.

Należy też podkreślić, że rozpowszechniane przez Miasto Stołeczne informacje sugerujące, że podnoszenie wysokości opłat wynika z ?nowych? przepisów ustawowych –  nie mają podstaw faktycznych. Wybór metody ustalania opłaty  oraz wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi są ustalane przez samorząd. Ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, przewiduje cztery sposoby ustalania opłaty ? od powierzchni lokalu, od liczby mieszkańców faktycznie zamieszkujących nieruchomość, od gospodarstwa domowego, od ilości zużytej wody. Ustawa dzięki przepisom przygotowanym przez Ministerstwo Klimatu i Środowiska (nowelizacja z 11 lipca 2021 r.) wprowadziła mechanizm chroniący mieszkańców.  Ustalono maksymalną wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi obliczanej na podstawie metody ?od ilości zużytej wody? w wysokości 7,8% dochodu rozporządzalnego na 1 osobę ogółem za gospodarstwo domowe (ok. 150 zł).

 

Więcej informacji z Mazowsza

Nowe karetki na Mazowszu dzięki Unii Europejskiej

Nowe karetki na Mazowszu dzięki Unii Europejskiej

Aż 161 nowych karetek trafiło na Mazowsze dzięki wsparciu Unii Europejskiej. Ambulanse zostały zakupione w ramach największego w Europie projektu COVID-owego prowadzonego przez [...]
0 komentarzy
Planowane przerwy w dostawie prądu w Powiecie Wołomińskim

Planowane wyłączenia prądu w Powiecie Wołomińskim, Wyszkowskim, Ostrowskim, Węgrowskim i Sokołowskim

W dniach od 4 do 8 grudnia planowane są przerwy w dostawie energii elektrycznej na terenie Powiatu Wołomińskiego, Wyszkowskiego, Ostrowskiego, Węgrowskiego i Sokołowskiego. [...]
0 komentarzy
Praca kierowcy w Warszawie. Gdzie się zatrudnić?

Praca kierowcy w Warszawie. Gdzie się zatrudnić?

Wchodząc na rynek pracy, szukaj oferty, która spełni Twoje oczekiwania i pozwoli robić to, co lubisz. Zastanów się, w czym jesteś dobry i [...]
0 komentarzy
Nowy ogólnodostępny statek, który wesprze rozwój turystyki na Bugu i Zalewie Zegrzyńskim.

Nowy ogólnodostępny statek, który wesprze rozwój turystyki na Bugu i Zalewie Zegrzyńskim.

Fundacja Obserwatorium Zrównoważonego Rozwoju, we współpracy z Lokalną Grupą Działania Zalew Zegrzyński zakończyła projekt budowy kolejnego statku przeznaczonego do wsparcia działań służących promocji [...]
0 komentarzy
Dyżury telefoniczne ZUS  

Dyżury telefoniczne ZUS

Mieszkańcy województwa mazowieckiego mogą skorzystać z porad ekspertów z ZUS podczas dyżurów telefonicznych zorganizowanych w grudniu 2023 roku. Sprawdź, czego będziesz mógł się [...]
0 komentarzy
Wcześniejsi emeryci i renciści mogą dorobić więcej - już od grudnia

Wcześniejsi emeryci i renciści mogą dorobić więcej – już od grudnia

Emeryci i renciści mogą pracować i dorabiać, ale niektórych z nich obowiązują limity zarobkowe. Gdy je przekroczą, ZUS może zmniejszyć lub zawiesić wypłacane [...]
0 komentarzy
Ostatnie żołnierskie szlify  przed egzaminem

Ostatnie żołnierskie szlify  przed egzaminem

Ponad 140 nowych ochotników do Terytorialnej Służby Wojskowej jest już na finiszu szkolenia w 5 Mazowieckiej Brygadzie Obrony Terytorialnej. W przeddzień egzaminu – [...]
0 komentarzy
Konkurs na wsparcie i rozwój ekonomii społecznej

Konkurs na wsparcie i rozwój ekonomii społecznej

Innowacje społeczne pomagają w zmniejszaniu różnic ekonomicznych, mają również wpływ na równowagę społeczną i gospodarczą. Obszar ekonomii społecznej od lat wspierają Fundusze Europejskie. Są [...]
0 komentarzy
Fake news o wyrównaniu świadczenia 500+ do kwoty 800 zł

Fake news o wyrównaniu świadczenia 500+ do kwoty 800 zł

Wyrównanie świadczenia 500+ do kwoty 800 zł za okres od sierpnia 2023 r. do grudnia 2023 r.  to fałszywa informacja, która krąży w [...]
0 komentarzy
Zatwierdzone wnioski w ramach Programu „Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością” dla Jednostek Samorządu Terytorialnego – edycja 2024

Zatwierdzone wnioski w ramach Programu „Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością” dla Jednostek Samorządu Terytorialnego – edycja 2024

Minister Rodziny i Polityki Społecznej zweryfikował i zatwierdził wnioski gmin i powiatów w ramach programu „Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością” dla Jednostek Samorządu Terytorialnego [...]
0 komentarzy

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.