UM Ząbki poszukuje pracowników

Ząbki

Burmistrz Miasta Ząbki zaprasza zainteresowanych pracą w Urzędzie Miasta Ząbki do złożenia oferty na stanowisko inspektor w Referacie Budżetowo-Finansowym (umowa na zastępstwo) oraz inspektor w Urzędzie Miasta Ząbki w Referacie Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami.

Inspektor w Referacie Budżetowo-Finansowym – wymagania niezbędne:

 1. spełnienie wymagań określonych w art. 6 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1282 t.j.),
 2. wykształcenie średnie, preferowane wyższe o kierunku finanse, rachunkowość,
 3. umiejętność obsługi komputera, korzystania z zasobów internetu, obsługa programu Microsoft Office,
 4. znajomość ustawy o rachunkowości, finansach publicznych,
 5. staż pracy min. 2 lata w administracji.

Wymagania dodatkowe: rok praktyki w księgowości w jednostce samorządu terytorialnego, współpraca w zespole, bezkonfliktowość, odporność na stres, dokładność, solidność, odpowiedzialność, komunikatywności.

Zakres wykonywanych zadań:

 1. współpraca przy prowadzenie księgi jednostki budżetowej Urzędu Miasta Ząbki,
 2. współpraca przy księgowaniu i rozliczaniu wydatków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz ze źródeł zagranicznych,
 3. dekretacja dokumentów księgowych wg symboliki zakładowego planu kont oraz według klasyfikacji budżetowej,
 4. wprowadzanie dokumentów księgowych do programu finansowo-księgowego oraz generowanie przelewów płatności z systemu Finansowo-Księgowego do systemu bankowości elektronicznej,
 5. dokonywanie płatności za zobowiązania przelewem w systemie elektronicznym i papierowym,
 6. prowadzenie analityki wydatków budżetowych oraz uzgadnianie sald kont każdego okresu sprawozdawczego,
 7. prowadzenie i księgowanie Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych,
 8. prowadzenie kont analitycznych dotyczących rozrachunków,
 9. sprawdzanie raportów kasowych i wyciągów bankowych,
 10. kontrola legalności dokumentów księgowych,
 11. dokonywanie wstępnej kontroli zgodności operacji gospodarczej i finansowych z planem finansowym wydatków bieżących i wydatków majątkowych,
 12. czuwanie nad prawidłową i zgodną z planem realizacją wydatków budżetu Urzędu Miasta Ząbki,
 13. współpraca przy sporządzaniu sprawozdań budżetowych Rb oraz finansowych (bilans, rachunek zysków i strat, zestawienie zmian w funduszu),
 14. sporządzanie zestawień niezbędnych do analizy budżetu,
 15. współpraca przy opracowywaniu polityki rachunkowości zgodnie z obowiązującymi przepisami,

Pytania dotyczące zatrudnienia na ww. stanowisko należy kierować do Referatu Budżetowo-Finansowego, pok. 37, tel. 22 51-09-777.

Osoby zainteresowane, które spełniają wymagania niezbędne mogą składać CV w Referacie Kadrowo ? Płacowym, pok. 30 lub przesłać pocztą na adres 05-091 Ząbki, ul. Wojska Polskiego 10 lub e-mailem na adres skarbnik@zabki.pl w terminie do 31 stycznia 2020 r.

KLAUZULA INFORMACYJNA

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (dalej RODO) informuję, iż:

1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Miasto Ząbki z siedzibą przy ul. Wojska Polskiego 10, 05-091 Ząbki;

2) Kontakt z inspektorem ochrony danych jest możliwy pod nr tel. 783 220 250 lub adresem e-mail: daneosobowe@zabki.pl;

3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu przeprowadzenia rekrutacji na stanowisko pracy, na jakie złoży Pani/Pan ofertę;

4) Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą organy państwowe w zakresie wykonywanych zadań, pracownicy Urzędu w zakresie swoich obowiązków służbowych na podstawie upoważnienia;

5) Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji;

6) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane do czasu zakończenia procesu rekrutacji;

7) Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych (o przetwarzanych danych oraz otrzymania ich kopii), prawo ich sprostowania, zmiany, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, usunięcia danych zbędnych dla celu przetwarzania. W celu uwierzytelnienia czy to Pani/Pan są uprawnieni możemy prosić o podanie informacji dodatkowych. Zakres każdego z w/w praw oraz sytuacje, kiedy można z nich skorzystać wynikają z przepisów prawa. To, z jakiego prawa może Pani/Pan skorzystać zależy np. od podstawy prawnej, na jakiej przetwarzamy dane oraz celu ich przetwarzania;

8) Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy;

9) Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, ale nie podanie danych określonych Kodeksem Pracy spowoduje niemożność wzięcia udziału w rekrutacji;

10) Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania, tzn. żadne decyzje wywołujące wobec osoby skutki prawne lub w podobny sposób na nią istotnie wpływające nie będą oparte wyłącznie na automatycznym przetwarzaniu danych osobowych i nie wiążą się z taką automatycznie podejmowaną decyzją.

Zgodnie z art. 22[1] § 1 Kodeksu pracy od osoby ubiegającej się o zatrudnienie żądamy podania danych osobowych obejmujących:

– imię (imiona) i nazwisko;

– imiona rodziców;

– datę urodzenia;

– miejsce zamieszkania (adres do korespondencji);

– wykształcenie;

– przebieg dotychczasowego zatrudnienia.


Burmistrz Miasta Ząbki ogłasza nabór na stanowisko inspektor w Urzędzie Miasta Ząbki w Referacie Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami.

I. Wymagania niezbędne:

1.spełnienie wymagań określonych w art. 6 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1282 t.j.),

2.wykształcenie wyższe, preferowane administracja, geodezja i kartografia,

3.umiejętność obsługi komputera, obsługa urządzeń biurowych,

4.dobra znajomość przepisów prawa z zakresu gospodarowania nieruchomościami jednostek samorządu terytorialnego, geodezji i kartografii, prawa cywilnego, samorządowego i postępowania administracyjnego.

5.min. 3-letni staż pracy, w tym roczny staż pracy w jednostkach samorządowych na stanowiskach zajmujących się gospodarowaniem nieruchomościami, w szczególności regulacją stanów prawnych lub staż pracy w jednostkach wykonawstwa geodezyjnego.

Treść całego ogłoszenia

https://bip.zabki.pl/burmistrz-miasta-zabki-oglasza-konkurs-dla-zainteresowanych-praca-w-urzedzie-miasta-zabki-40

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.