UM Ząbki szuka pracownika

W dniach 22.12.2023 r. i 02.01.2024 r. Urząd Miasta Ząbki będzie nieczynny

Burmistrz Miasta Ząbki ogłasza nabór na stanowisko: inspektor lub główny specjalista w Urzędzie Miasta Ząbki w Referacie Budżetowo-Finansowym.

I. Wymagania niezbędne:

1.spełnienie wymagań określonych w art. 6 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2022 r. poz. 530),

2.wykształcenie wyższe, preferowane o kierunku finanse, rachunkowość,

3.umiejętność obsługi komputera, korzystania z zasobów internetu, obsługa programu Microsoft Office, programów księgowych,

4.znajomość ustaw: o rachunkowości, o finansach publicznych,

5.staż pracy min. 2 lata w księgowości.

II. Wymagania dodatkowe: 2 lata stażu pracy w księgowości, w tym 1 rok w księgowości budżetowej lub na samodzielnym stanowisku księgowej w innych jednostkach, bezkonfliktowość, odporność na stres, łatwość w nawiązywaniu kontaktów, panowanie nad emocjami, dokładność, solidność, odpowiedzialność, komunikatywność.

III. Zakres wykonywanych zadań:

1.księgowanie i rozliczanie wydatków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych,

2.pomoc w księgowaniu wydatków budżetowych, księgowanie wybranych wyciągów bankowych (program Budżet, UPK), zaliczek, raportów kasowych, list płac,

3.prowadzenie analityki wydatków budżetowych zgodnie z klasyfikacją budżetową i planem wydatków budżetowych, dekretowanie analityczne i syntetyczne dokumentów,

4.współpraca przy realizowaniu wydatków inwestycyjnych w tym z dofinansowanie zewnętrznym,

5.czuwanie nad prawidłową i zgodną z planem realizacją wydatków budżetu Miasta Ząbki,

6.dokonywanie płatności za zobowiązania przelewem w systemie elektronicznym i papierowym,

7.współpraca w uzgadnianiu kont księgowych,

8.współpraca w sporządzaniu sprawozdań budżetowych oraz finansowych (Rb, Bilans, ZZFJ, RZIS),

9.współpraca w sporządzaniu sprawozdań ze środków z funduszy zewnętrznych (min. Funduszu Pomocy Ukrainie, Covid, zadania zlecone),

10.kontrola legalności i prawidłowości dokumentów księgowych,

11.dokonywanie wstępnej kontroli zgodności operacji gospodarczych i finansowych z planem finansowym wydatków bieżących i wydatków majątkowych,

12.prowadzenie rozliczeń PFRON,

13.zastępstwo w kasie w przypadku nieobecności pracownika,

14.przygotowywanie propozycji opracowań dot. polityki rachunkowości zgodnie z obowiązującymi przepisami.

IV. Informacja o warunkach pracy na danym stanowisku:

1.praca w warunkach biurowych związana z wykorzystaniem komputera i innych urządzeń biurowych,

2.stanowisko objęte naborem znajduje się w pomieszczeniu na II piętrze budynek bez windy dla osób niepełnosprawnych.

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Urzędzie Miasta Ząbki, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6%.

V. Wnioski kandydatów przystępujących do konkursu powinny zawierać:

1.informacje, o których mowa w art. 22(1) § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (t.j. Dz.U. z 2022 r., poz. 1510 ze zm.) zawarte w kwestionariuszu dla osób ubiegających się o zatrudnienie ( załącznik nr 1),

2.kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie oraz kwalifikacje zawodowe,

3.kopie dokumentów potwierdzających przebieg zatrudnienia,

4.oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w załączonych dokumentach – jeśli w zakresie tych danych zawarte są szczególne kategorie danych, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO,

5.oświadczenie, że kandydat nie był prawomocnie skazany za przestępstwo umyślne i umyślne przestępstwo skarbowe,

6.oświadczenie, że kandydat ma pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych.

Oświadczenie, o którym mowa w punkcie V. Wnioski kandydatów przystępujących do konkursu powinny zawierać w pozycji 4) może być sformułowane w następujący sposób:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w załączonych dokumentach – wymagane jeśli przekazane dane obejmują szczególne kategorie danych, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO.

Cofnięcie zgody na przetwarzanie danych osobowych nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

…………………………….

Podpis kandydata do pracy

Ogłaszający konkurs zastrzega sobie prawo do zaproszenia na rozmowę kwalifikacyjną tylko wybranych kandydatów.

VI. Dokumenty należy składać osobiście w zamkniętych kopertach w Biurze Obsługi Interesanta Urzędu Miasta Ząbki, przesłać pocztą (decyduje data wpływu) z podanym adresem zwrotnym i dopiskiem „nabór na stanowisko – inspektor lub główny specjalista w Urzędzie Miasta Ząbki w Referacie Budżetowo-Finansowym lub przesyłać za pośrednictwem ePUAP (elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej) w terminie do dnia 7 lutego 2023 r.

Informacja o wyniku naboru będzie zamieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta Ząbki www.bip.zabki.pl – „oferty pracy” oraz na tablicy informacyjnej Urzędu przy ul. Wojska Polskiego 10 w Ząbkach.

Zgłoszenia kandydatów złożone po terminie, w inny sposób niż określony w ogłoszeniu lub bez kompletu wymaganych dokumentów, nie będą brane pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym.

Złożonych dokumentów Urząd Miasta Ząbki nie zwraca, oferty niewykorzystane w procesie rekrutacji zostaną komisyjnie zniszczone.

 

Więcej informacji z Ząbek

21 dróg dla Ząbek

21 dróg dla Ząbek

Startuje rekordowa inwestycja drogowa w historii miasta Ząbki: 21 dróg za 21 mln złotych. Od początku do końca wyremontowane zostaną ulice Gałczyńskiego, Tetmajera, [...]
0 komentarzy
Ząbki - Weekendowy Festiwal Dmuchańców w najbliższy weekend w SP nr 4

Ząbki – Weekendowy Festiwal Dmuchańców w najbliższy weekend w SP nr 4

Burmistrz Miasta Ząbki zaprasza na WEEKENDOWY FESTIWAL DMUCHAŃCÓW w Szkole Podstawowej nr 4 przy ul. Harcerskiej 9. Dla posiadaczy Jestem z Ząbek – Karta [...]
0 komentarzy
Ząbki - Spotkanie Miłośników Gier Planszowych

Ząbki – Spotkanie Miłośników Gier Planszowych

Mamy dla Was ciekawą propozycję na sobotę! Jeżeli lubicie planszówki to właśnie to wydarzenie jest dla Ciebie! Zagrajmy razem bez względu ile masz [...]
0 komentarzy
Ząbki - oferta pracy

Ząbki – oferta pracy

UM Ząbki zatrudni pracowników do utrzymania czystości na terenie Miasta Ząbki. Na oferty ratusz czeka  do dnia 4 marca 2024 r.  Wymagania niezbędne: [...]
0 komentarzy
Ząbki - trwa przetarg na najem lokalu użytkowego przy ul. Słowackiego 21

Ząbki – trwa przetarg na najem lokalu użytkowego przy ul. Słowackiego 21

Trwa trzeci przetarg pisemny nieograniczony na najem lokalu użytkowego, mieszczącego się w budynku trybuny miejskiej, położonej w Ząbkach przy ul. Juliusza Słowackiego 21, [...]
0 komentarzy

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.