Usługowy charakter

O roli przewodniczącego rady w samorządzie, oraz o nowej ordynacji wyborczej z Markiem Górskim, szefem Klubu Radnych SKW rozmawia Teresa Urbanowska.

? Po ostatnim posiedzeniu wołomińskiej rady emocje już opadły. Czy faktycznie sytuacja wymagała zmiany na stanowisku przewodniczącego na kilka miesięcy przed wyborami? Czy nie pociągnie to za sobą destabilizacji i paraliżu pracy wołomińskiego samorządu ? tego typu pytania zadawane są coraz częściej. Czy sytuacja dotycząca przewodniczącego rady w Wołominie wymagała faktycznie takich działań, które doprowadziły do rezygnacji Marcina Dutkiewicza?

? Oceniając to, co się stało w naszej radzie, możemy oceniać Pana Dutkiewicza jako przewodniczącego rady i jako człowieka, którego współmałżonka prowadzi działalność gospodarczą na terenie miasta. Odnosząc się do tej części oceny, która mnie interesuje czyli M. Dutkiewicz przewodniczący rady mogę stwierdzić, że był dobrym, merytorycznie przygotowanym i pełnym zaangażowania przewodniczącym rady. Nawet nasz senior ? Andrzej Żelezik, wieloletni radny i przez poprzednią kadencję również przewodniczący rady ? nie miał nigdy uwag do sposobu prowadzenia przez niego obrad rady. W kwestiach moralnych nie chciałbym się wypowiadać i nie będę zajmował stanowiska w tym względzie.

? Korzystając z faktu, że tak dużo mówi się o funkcji przewodniczącego, warto chyba przypomnieć jaką rolę do spełnienia ma przewodniczący rady gminy? –

? Głównym zadaniem przewodniczącego rady gminy jest organizowanie pracy rady oraz prowadzenie jej obrad. Obowiązki te wynikają z art. 19 ust. 2 ustawy z 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym. Szczegółowo precyzuje je statut danej gminy. Należy jednak pamiętać, że funkcja przewodniczącego ma ? w stosunku do rady gminy – usługowy charakter.

Do zadań przewodniczącego należy przede wszystkim zwoływanie sesji (w tym sesji nadzwyczajnych), ustalanie porządku obrad, zawiadamianie radnych i mieszkańców o terminie, miejscu i porządku obrad sesji rady, zapraszanie na sesję gości. Powinien on także czuwać nad tym, aby projekty uchwał zostały przedłożone odpowiednim komisjom rady i to w takim terminie, by komisje mogły odnieść się do ich treści, wydając stosowne opinie. Przewodniczący otwiera i zamyka obrady organu stanowiącego, stwierdza ich prawomocność, udziela głosu radnym i innym osobom uczestniczącym w sesji, przeprowadza głosowania, przyjmuje interpelacje, zapytania i wnioski formalne radnych, wreszcie podpisuje podjęte uchwały, ręcząc w ten sposób, że odzwierciedlają one wolę rady. Przewodniczący odpowiada również za korespondencję prowadzoną przez radę, przy czym jej prowadzenie wymaga współpracy z biurem rady, do zadań którego należy obsługa administracyjno-organizacyjna prac tego organu. To przewodniczący podpisuje całą korespondencję, w tym pisma, którymi rada informuje skarżących o sposobie rozpatrzenia ich skarg.

Do jego obowiązków należy również przyjmowanie oświadczeń majątkowych i informacji składanych przez radnych na podstawie przepisów art. 24h i art. 24j ustawy o samorządzie gminnym. On też, działając na podstawie odpowiedniej uchwały rady gminy, wykonuje czynności z zakresu prawa pracy wobec wójta czy burmistrza. Do przewodniczącego należy także kwalifikacja podróży radnych jako podróży służbowych – to on wydaje ?polecenia wyjazdu służbowego?, ustalając termin i miejsce wykonywania określonego zadania oraz miejscowość rozpoczęcia i zakończenia podróży służbowej.

Ponadto przewodniczący uczestniczy, w imieniu rady, w różnego rodzaju uroczystościach, posiedzeniach i zebraniach oraz spotyka się z mieszkańcami gminy.

? Najbliższe wybory to całkiem inny sposób wybierania radnych. Co się zmieni?

– Zmieni się nie tylko sposób wyboru ale również ilość wybieranych radnych. Teraz wołomińska rada liczy 21 osób a będzie liczyła 23 osoby. Będą jednomandatowe okręgi. Ten liczebny wzrost wiąże się ze wzrostem ilości mieszkańców. Z każdego okręgu wybierzemy jedną osobę. Radnym zostanie osoba, która otrzyma największą ilość głosów. Nie będzie parytetów partyjnych. Radę utworzą ludzie, którzy dostaną autentyczne poparcie od mieszkańców. Do tej pory zdarzało się wiele razy, że radnym zostawały osoby z mniejszym poparciem a te z większym odpadały bo tak wynikało z podziału mandatów na konkretne ugrupowanie. Trudno przewidzieć czy tak będzie lepiej czy gorzej.