W Wołominie trwają prace nad nowymi miejscowymi planami zagospodarowania i zmianą studium

Urząd Miasta Wołomin zawiadamia o podjęciu przez Radę Miejską w Wołominie szeregu uchwał dotyczących prac nad nowymi miejscowymi planami zagospodarowania i zmianą studium

? Uchwały Nr XXXIX ? 141/2021 z dnia 30 września 2021 r. w sprawie zmiany Uchwały Rady Miejskiej w Wołominie Nr XXIV-141/2020 z dnia 22 października 2020 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Wołomin (link do Biuletynu Informacji Publicznej),
? Uchwały Nr XXXIX ? 138/2021 z dnia 30 września 2021 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Białe Błota w Wołominie (link do Biuletynu Informacji Publicznej),
? Uchwały Nr XXXIX ? 139/2021 z dnia 30 września 2021 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu Ośrodka Sportu i Rekreacji ,,Huragan? w Wołominie (link do Biuletynu Informacji Publicznej),
? Uchwały Nr XXXIX ? 140/2021 z dnia 30 września 2021 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Stare Grabie ? północ (link do Biuletynu Informacji Publicznej),
? Uchwały Nr XL ? 158/2021 z dnia 27 października 2021 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Nowe Grabie ? północ (link do Biuletynu Informacji Publicznej),
? Uchwały Nr XL ? 159/2021 z dnia 27 października 2021 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Nowe Grabie ? południe (link do Biuletynu Informacji Publicznej),
? Uchwały Nr XL ? 160/2021 z dnia 27 października 2021 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego rejonu projektowanej ul. Wschodniej we wsi Nowe Lipiny (link do Biuletynu Informacji Publicznej),
? Uchwały Nr XL ? 161/2021 z dnia 27 października 2021 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego rejonu ul. Zielonej w Wołominie (link do Biuletynu Informacji Publicznej),
? Uchwały Nr XL ? 162/2021 z dnia 27 października 2021 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Osiedla Wołominek w Wołominie ? część C (link do Biuletynu Informacji Publicznej),
? Uchwały Nr XL ? 163/2021 z dnia 27 października 2021 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Osiedla Wołominek w Wołominie ? część D (link do Biuletynu Informacji Publicznej),
? Uchwały Nr XL ? 164/2021 z dnia 27 października 2021 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Osiedla Wołominek w Wołominie ? część E (link do Biuletynu Informacji Publicznej),
? Uchwały Nr XL ? 165/2021 z dnia 27 października 2021 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Osiedla Wołominek w Wołominie ? część F (link do Biuletynu Informacji Publicznej).

Zainteresowani mogą składać wnioski dotyczące ww. zmiany studium oraz miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego. Ww. wnioski należy składać do Burmistrza Wołomina. Mogą one być wnoszone:
? w formie papierowej: przesłane pocztą lub doręczone osobiście na adres Wydział Urbanistyki UM w Wołominie, ul. Ogrodowa 4, 05-200 Wołomin;
? w formie elektronicznej, w tym za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym, o którym mowa w ustawie z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym, na adres um@wolomin.org.pl.

Termin składania wniosków upływa dnia 30 listopada 2021 r. (włącznie).
Wnioskodawca zobowiązany jest podać swoje imię i nazwisko albo nazwę oraz adres zamieszkania albo siedziby. Wniosek powinien zawierać przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości (numer ewidencyjny działki i obręb), której dotyczy.
Ponadto, na podstawie art. 39 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2021 r. poz. 247 z późn. zm.) zawiadamiam o przystąpieniu do przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko ww. zmiany studium oraz miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego ? w granicach wg załączników graficznych do ww. uchwał ? w ramach której sporządzana jest Prognoza oddziaływania na środowisko ww. zmiany studium oraz miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego.

Zainteresowani mogą składać wnioski i uwagi w postępowaniu strategicznej oceny oddziaływania na środowisko do ww. zmiany studium oraz miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego do dnia 30 listopada 2021 r. (włącznie). Zgodnie z art. 40 ww. ustawy, uwagi i wnioski mogą być wnoszone (1) w formie pisemnej, w kancelarii Urzędu Miejskiego w Wołominie, ul. Ogrodowa 4, 05-200 Wołomin, lub przesłane na ww. adres, (2) ustnie do protokołu, oraz (3) za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich kwalifikowanym podpisem elektronicznym na adres: um@wolomin.org.pl. Wniosek powinien zawierać imię, nazwisko (lub nazwę jednostki organizacyjnej), adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości (numer ewidencyjny działki i obręb), której dotyczy. Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków jest Burmistrz Wołomina.

Na portalu e-mapa można na bieżąco śledzić prace nad miejscowymi planami zagospodarowania gminy Wołomin.

Klauzula informacyjna RODO:
Spełniając obowiązek wynikający z art. 13 ust.1, 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) informuję, iż:
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Burmistrz Wołomina, ul. Ogrodowa 4, 05-200 Wołomin;
2. W Urzędzie Miejskim w Wołominie jest powołany Inspektor Danych Osobowych. Z Inspektorem Ochrony Danych można się skontaktować za pośrednictwem poczty elektronicznej, e-mail: iod@wolomin.org.pl;
3. Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane w procedurze sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego oraz zmiany studiu gminy. Podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c Rozporządzenia ? ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym i ustawa o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko;
4. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych są podmioty uprawnione do obsługi doręczeń, podmioty z którymi Administrator zawarł umowę świadczenia usług serwisowych dla użytkowanych w Urzędzie systemów informatycznych, podmioty z którymi Administrator zawarł umowę na sporządzenie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego oraz zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy.
5. Pana/Pani dane osobowe będą przechowywane wieczyście, zgodnie z Rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych;
6. Pana/Pani dane osobowe nie będą przekazywane do Państwa Trzeciego.
7. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo żądania ich sprostowania;
8. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie jej /jego danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016r.;
9. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest warunkiem rozpatrzenia uwagi do projektu planu lub projektu zmiany studium. Konsekwencją niepodania przez Panią/Pana danych osobowych będzie brak możliwości rozpatrzenia uwagi;
10. Pani/Pana dane osobowe nie będą podlegać automatycznym sposobom przetwarzania danych osobowych opierającym się na zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, w tym nie będą podlegać profilowaniu.

 

Więcej informacji z Wołomina

Wołomin zaprasza na IV Bieg nad Łąkami

16 czerwca zapraszamy wszystkich miłośników biegania na wyjątkowe wydarzenie sportowe – Bieg nad Łąkami! Organizatorzy: Ośrodek Sportu i Rekreacji „Huragan” w Wołominie, Burmistrz [...]
0 komentarzy

Warsztaty z kuchni molekularnej

Kuchnia z ulicy Pokątnej zaprasza na niezwykłe spotkanie z kuchnią molekularną Kuchnia molekularna stanowi pewną syntezę pomiędzy sztuką gotowania a nauką o zachodzących [...]
0 komentarzy
Nabór wniosków o zawarcie umowy najmu lokalu mieszkalnego z zasobu gminy Wołomin

Nabór wniosków o zawarcie umowy najmu lokalu mieszkalnego z zasobu gminy Wołomin

3 czerwca br. rozpocznie się nabór wniosków o zawarcie umowy najmu lokalu mieszkalnego z zasobu gminy Wołomin. Osoby ubiegające się o najem lokalu, [...]
0 komentarzy

Spotkanie klubu planszówkowego

Miejska Biblioteka Publiczna im. Zofii Nałkowskiej w Wołominie zaprasza na majowe spotkanie bibliotecznego klubu plaszówkowego. Dla kogo jest klub „RzućGrajWygraj”? dla wszystkich bez [...]
0 komentarzy

Wołomin – Ośrodek Profilaktyki i Terapii Uzależnień włącza się przeciwdziałanie przemocy

Ośrodek Profilaktyki i Terapii Uzależnień w Wołominie, w ramach kampanii, prowadzi szereg działań, które wspierają dzieci i dorosłych w przezwyciężaniu trudności. Inicjatywy realizowane [...]
0 komentarzy
Wołomin - Gminny Program Rewitalizacji 2.0

Wołomin – Gminny Program Rewitalizacji 2.0

Od 21 maja UM Wołomin  czeka na opinie i uwagi dotyczące projektu Gminnego Programu Rewitalizacji 2.0.  Jednocześnie w najbliższy poniedziałek 27 maja zaprasza [...]
0 komentarzy
Wołomin - pierwsze posiedzenie obwodowych komisji powołanych do przeprowadzenia wyborów do PE

Wołomin – pierwsze posiedzenie obwodowych komisji powołanych do przeprowadzenia wyborów do PE

Pierwsze posiedzenie obwodowych komisji powołanych do przeprowadzenia wyborów do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 9 czerwca 2024 r. odbędzie się 28 maja 2024r. [...]
0 komentarzy

Wołomin – komunikat ws. zadymienia w okolicach Wołomina w dniu 21 maja

Zadymienie w okolicach Wołomina wynika z pożaru lasu w okolicach miejscowości Majdan oraz niesprzyjającej sytuacji pogodowej (brak wiatru). Pożar objął obszar o wielkości [...]
0 komentarzy
Popyt na usługi kulturalne w Gminie Wołomin [ANKIETA]

Popyt na usługi kulturalne w Gminie Wołomin [ANKIETA]

UM Wołomin prosi  o wypełnienie krótkiej ankiety, która posłuży do przeprowadzenia analizy popytu na usługi kulturalne w Gminie Wołomin. Link do ankiety (kliknij, [...]
0 komentarzy
Wołomin - rozpoczęcie prac na ul. Jesiennej

Wołomin – rozpoczęcie prac na ul. Jesiennej

W środę 22 maja 2024 roku rozpoczną się prace na ulicy Jesiennej w Wołominie!. W pierwszej kolejności zostaną wykonane roboty budowlane związane z [...]
0 komentarzy

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.