Wołomin: Obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzenia projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego

Wykaz nieruchomości gminy Wołomin przeznaczonych do oddania w najem

Burmistrz Wołomina Elżbieta Radwan informuje o przystąpieniu do sporządzenia miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego

Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 503 ze zm.) zawiadamiam o podjęciu przez Radę Miejską w Wołominie następujących uchwał:

  • Uchwała Nr LVIII-163/2022 z dnia 24 listopada 2022 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu części wsi Leśniakowizna (link),
  • Uchwała Nr LVIII-164/2022 z dnia 24 listopada 2022 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu wsi Turów (link),
  • Uchwała Nr LVIII-165/2022 z dnia 24 listopada 2022 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego rejonu ul. Wiejskiej w Wołominie – część północna (link).

Zainteresowani mogą składać wnioski dotyczące ww. miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego

Ww. wnioski należy składać do Burmistrza Wołomina do dnia 13 stycznia 2023 r. (włącznie).  Mogą one być wnoszone w formie:

  • papierowej: przesłane pocztą lub doręczone osobiście na adres Wydział Urbanistyki UM w Wołominie, ul. Ogrodowa 4, 05-200 Wołomin;
  • elektronicznej, w tym za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym na adres um@wolomin.org.pl.

Wnioskodawca zobowiązany jest podać swoje imię i nazwisko albo nazwę oraz adres zamieszkania albo siedziby. Wniosek powinien zawierać przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości (numer ewidencyjny działki i obręb), której dotyczy.

Ponadto, na podstawie art. 39 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2022 r. poz. 1029 ze zm.) zawiadamiam o przystąpieniu do przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko ww. miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego – w granicach wg załączników graficznych do ww. uchwał – w ramach której sporządzana jest Prognoza oddziaływania na środowisko miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego.

Zainteresowani mogą składać wnioski i uwagi w postępowaniu strategicznej oceny oddziaływania na środowisko do wyżej wymienionych miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego do dnia 13 stycznia 2023 r. (włącznie).

Zgodnie z art. 40 ww. ustawy, uwagi i wnioski mogą być wnoszone (1) w formie pisemnej, w kancelarii Urzędu Miejskiego w Wołominie, ul. Ogrodowa 4, 05-200 Wołomin, lub przesłane na ww. adres, (2) ustnie do protokołu, oraz (3) za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich kwalifikowanym podpisem elektronicznym na adres: um@wolomin.org.pl. Wniosek powinien zawierać imię, nazwisko (lub nazwę jednostki organizacyjnej), adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości (numer ewidencyjny działki i obręb), której dotyczy.

Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków jest Burmistrz Wołomina.

 

Więcej informacji z Wołomina

Sprawdź, co dzieje się w Wołominie 01-10.12.2023

Sprawdź, co dzieje się w Wołominie 01-10.12.2023

Harmonogram wydarzeń miejskich w nadchodzącym tygodniu. Piątek, 1 grudnia • godz. 18:00 -20:00, kino Helios, ul. Geodetów 2 Bezpłatna projekcja filmu „Pierwszy dzień [...]
0 komentarzy
Wołomin - wymień elektroodpady na choinkę!

Wołomin – wymień elektroodpady na choinkę!

Mieszkańcy Wołomina (miasta oraz sołectw) mogą otrzymać świąteczne drzewko od gminy w zamian za elektroodpady! Wymiany będzie można dokonać w dniach 6 oraz [...]
0 komentarzy
Wołomin - wybory uzupełniające ławników

Wołomin – wybory uzupełniające ławników

Ogłoszenie o przystąpieniu do uzupełniających wyborów ławników do sądów powszechnych W związku z pismem Wiceprezesa ds. pracy i ubezpieczeń społecznych Sądu Okręgowego Warszawa-Praga [...]
0 komentarzy

Nie pozwólmy diagnozie wygrać! Pomóżmy Ewie spędzić piękne chwile z ukochaną rodziną!

Na co dzień pomaga innym, dziś sama potrzebuje pomocy – Ewa Kwilińska, oddany pracownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Wołominie, mama, żona, a wkrótce [...]
0 komentarzy
Wołomin - spotkanie informacyjno-szkoleniowe BGK dotyczące Pożyczki Małej oraz Pożyczki Dużej

Wołomin – spotkanie informacyjno-szkoleniowe BGK dotyczące Pożyczki Małej oraz Pożyczki Dużej

Spotkanie informacyjno-szkoleniowe Banku Gospodarstwa Krajowego dotyczące Pożyczki Małej oraz Pożyczki Dużej odbędzie się w czwartek 7 grudnia w sali 106 Urzędu Miejskiego w [...]
0 komentarzy

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.