Wołomin opracuje politykę gospodarki niskoemisyjnej

Gmina Wołomin przystąpiła do opracowania Planu Gospodarki Niskoemisyjnej (PGN). Dopiero w tym roku Rada Miejska w Wołominie podjęła uchwałę w tej sprawie. O tym, że takiego planu Wołomin nie posiada, mówiła już, podczas rozmowy publikowanej na łamach ?Życia?, wołomińska burmistrz Elżbieta Radwan. Sebastian Nowak, naczelnik Wydziału Ochrony Środowiska, wyjaśnia dlaczego jest to tak ważny dokument.

? Posiadanie przez gminę PGN-u pozwala na pozyskiwanie dotacji i dofinansowań zarówno przez gminę jak też przez jej jednostki organizacyjne oraz przez indywidualnych mieszkańców. Niestety takiego dokumentu gmina Wołomin do tej pory nie przygotowała – mówi Elżbieta Radwan, burmistrz Wołomina.

Plan Gospodarki Niskoemisyjnej (PGN) będzie stanowił dokument strategiczny ważny dla rozwoju Gminy Wołomin. Jego istotą jest wytyczenie kierunków, wskazanie konkretnych zadań, harmonogramu ich realizacji, kosztów i źródeł finansowania w perspektywie krótkoterminowej oraz długoterminowej w zakresie: ? redukcji zużycia energii finalnej poprzez podniesienie efektywności energetycznej ? zwiększenia udziału energii pochodzącej z odnawialnych źródeł energii ? poprawy jakości powietrza oraz redukcji emisji gazów cieplarnianych.

Opracowanie i wdrożenie Planu Gospodarki Niskoemisyjnej jest nastawione na zapewnienie korzyści ekonomicznych, społecznych i środowiskowych.

Polska posiada międzynarodowe zobowiązania redukcyjne określone przez ratyfikowany Protokół z Kioto oraz pakiet klimatyczno­-energetyczny UE.

Przestawienie gospodarki na gospodarkę niskoemisyjną, a tym samym ograniczenie emisji gazów cieplarnianych i innych substancji uważa się, nie tylko za kluczowy krok w kierunku zapewnienia stabilnego środowiska, lecz także długofalowego zrównoważonego rozwoju.

Realizacja powyższych zobowiązań winna się rozpoczynać już na szczeblu gminnym, tak aby do 2020 roku Polska wywiązała się z nałożonych na nią obowiązków wynikających z powyższych dokumentów programowych.

Gospodarka niskoemisyjna to jeden z kluczowych programów Unii Europejskiej, dlatego znaczna część funduszy dla samorządów w latach 204-2020 będzie skierowana na realizację tego właśnie celu.

Posiadanie przez Gminę Wołomin dokumentu programowego, jakim jest PGN niewątpliwe zwiększy dostęp do środków zewnętrznych z których korzystać będą mogły zarówno jednostki organizacyjne gminy jak również przedsiębiorcy i mieszkańcy indywidualni.

Bez opracowanego PGN-u nie będzie to takie proste.

Podjęcie Uchwały w tym przedmiocie daje bowiem możliwość wpisania się w aktualną politykę energetyczną Państwa i UE oraz szereg korzyści płynących z podejmowania działań zmniejszających emisję gazów cieplarnianych, osiąganych m.in. poprzez wzrost innowacyjności, wdrożenie nowych technologii i zmniejszenie energochłonności.

? Plan gospodarki niskoemisyjnej to nie jest kolejny dokument, który należy opracować tylko po to, ?żeby był?. To jedno z kluczowych narzędzi dla gmin, które poważnie myślą o swoim rozwoju w najbliższych latach, szczególnie w kontekście wykorzystania funduszy UE 2014 ?­2020. Aby gmina mogła pozyskać dofinansowanie na działania m.in. w zakresie termomodernizacji budynków, transportu publicznego czy wdrażania OZE, musi posiadać plan gospodarki niskoemisyjnej ? wyjaśnia Sebastian Nowak, naczelnik Wydziału Ochrony Środowiska w wołomińskim urzędzie.

? Podstawą jego jest opracowanie i wykonanie rzetelnej inwentaryzacji emisji gazów cieplarnianych z obszaru gminy, opartej na jej bilansie energetycznym. Należy w niej ująć budynki publiczne i mieszkalne, transport, przemysł i usługi. Żeby to zrobić dobrze, konieczne jest zaangażowanie mieszkańców w opracowanie tego dokumentu. Tym samym zwracam się z uprzejmą prośbą do mieszkańców Wołomina o sumienne wypełnianie ankiet, które w najbliższych dniach trafią do Państwa ? apeluje nasz rozmówca.

Teresa Urbanowska

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.