Wołomin – raport z konsultacji „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Wołomin w 2024″r.”

Wołomin - raport z konsultacji „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Wołomin w 2024″r.”

Raport z przeprowadzonych konsultacji społecznych na zasadach określonych w uchwale nr XLV-175/2017 Rady Miejskiej w Wołominie z dnia 30 listopada 2017  r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania aktów prawa miejscowego z organizacjami działającymi w sferze pożytku publicznego, zgodnie z zarządzeniem Nr 65/2024 Burmistrza Wołomina z dnia 28 lutego 2024 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych w sprawie Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Wołomin na 2024 r.

Konsultacje społeczne dotyczące przyjęcia do realizacji dokumentu pt. „Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Wołomin na 2024 r.” trwały do dnia 20 marca 2024 r.

Celem ww. Programu jest zapobieganie bezdomności zwierząt poprzez ograniczenie ich populacji w wyniku ich sterylizacji i kastracji oraz usypiania ślepych miotów w uzasadnionych przypadkach, zapewnienie opieki bezdomnym zwierzętom z terenu gminy Wołomin oraz poszukiwanie właścicieli dla zwierząt, a także sprawowanie opieki nad kotami wolno żyjącymi.

Zgodnie z art. 11a ustawy o ochronie zwierząt z dnia 21 sierpnia 1997 r. (t. j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1580 ze zm.), rada gminy corocznie do dnia 31 marca w drodze uchwały, określa program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt. Zgodnie z ww. ustawą art.11a ust. 7, o zaopiniowanie projektu Programu zwrócono się również do właściwego powiatowego lekarza weterynarii oraz do organizacji społecznych, działających na terenie gminy Wołomin, których statutowym celem działania jest ochrona zwierząt. Konieczne zatem było przeprowadzenie konsultacji, w których przedstawiciele organizacji pozarządowych oraz podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, mogli zgłaszać uwagi do przedmiotowego projektu.

Informacje o konsultacjach społecznych dotyczących programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi zostały zamieszczone na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Wołominie na stronie www.wolomin.org w zakładce NGO, Edukacja, Sport, Zdrowie/Współpraca z organizacjami pozarządowymi/ Konsultacje projektów aktów prawa miejscowego/Konsultacje 2024 r., a także w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Wołomin w zakładce Tablice ogłoszeń/Organizacje pozarządowe.

Uwagi do projektu można było zgłaszać na adres e-mail: monika.garbarczyk@wolomin.org.pl, a także pod nr telefonu (22) 763-30-20.

W trakcie trwania konsultacji wpłynęły dwie opinie od osób fizycznych do projektu w sprawie Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Wołomin na 2024 r. Zgodnie z Zarządzeniem nr 65/2024 w konsultacjach mogły uczestniczyć organizacje pozarządowe oraz podmioty określone w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie działające na terenie gminy Wołomin, których statutowym celem działalności jest ochrona zwierząt. Mając powyższe na uwadze przedstawione opinie nie zostały uwzględnione, ponieważ nie stanowiły formalnej uwagi do konsultowanego projektu Programu.

 

Więcej informacji z Wołomina

Powstanie pierwszy publiczny żłobek w Wołominie

Powstanie pierwszy publiczny żłobek w Wołominie

W gminie Wołomin powstanie pierwszy publiczny żłobek. Inwestycja powstanie bardzo szybko dzięki pozyskanemu przez gminę dofinansowaniu z KPO. Umowa dofinansowania została podpisana w [...]
0 komentarzy
Parking P&R w Lipinkach prawie gotowy

Parking P&R w Lipinkach prawie gotowy

Parking typu „Parkuj i Jedź” w Lipinkach niedługo zostanie oddany do użytkowania. Przy stacji PKP Zagościniec w Lipinkach mieszkańcy skorzystają z 73 miejsc [...]
0 komentarzy
Wołomin - Farma fotowoltaiczna w Wołominie

Farma fotowoltaiczna w Wołominie

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Wołominie dąży do niezależności energetycznej, co przyniesie ogromne korzyści dla spółki i mieszkańców. Strategicznym projektem [...]
0 komentarzy
Regulamin użytkowania Skateparku przy SSP5 w Wołominie

Regulamin użytkowania Skateparku przy SSP5 w Wołominie

Skatepark przy Sportowej Szkole Podstawowej nr 5 w Wołominie otwarty jest w dni, w których prowadzone są zajęcia edukacyjne w godz. 15:00-21:00, w [...]
0 komentarzy
Debata kandydatów na Burmistrza Wołomina w Radiu Warszawa 106,2 fm

Debata kandydatów na Burmistrza Wołomina w Radiu Warszawa 106,2 fm

Za nami debata Kobus-Radwan. Dobrze, że się odbyła i, że stworzono możliwość rozmowy dwójki kandydatów. Poruszana tematyka z pewnością ważna dla mieszkańców. Debatę [...]
0 komentarzy

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.