Wołomin – złóż sprawozdania o ściekach odebranych od mieszkańców

Marki - ewidencja przydomowych oczyszczalni i szamb

Masz firmę zajmującą się opróżnianiem szamb lub osadników oczyszczalni przydomowych i transportem? Musisz co kwartał składać sprawozdanie z tej działalności. Jeśli tego nie zrobisz, grożą ci kary pieniężne. Poniżej dowiesz się, jak złożyć takie sprawozdanie – informuje UM Wołomin

Jak załatwić sprawę
Sprawę można załatwić:
• podczas wizyty w urzędzie
• listownie
• elektronicznie
Usługę zrealizujesz za pomocą pisma ogólnego.

Co powinieneś wiedzieć i kto może skorzystać z usługi
Każdy przedsiębiorca, który prowadzi działalność w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych lub osadników i transportu nieczystości ciekłych (link do artykułu nt. uzyskiwania pozwolenia na prowadzenie tego typu działalności), musi składać co kwartał sprawozdanie o tym ile ścieków odebrał z obszaru gminy lub gmin, na których prowadził działalność.

Kiedy powinieneś załatwić sprawę
Złóż sprawozdanie:
• za I kwartał do 30 kwietnia
• za II kwartał do 31 lipca
• za III kwartał do 31 października
• za IV kwartał do 31 stycznia.

Usługę można zrealizować w:
• urzędy miast lub gmin
• urzędy dzielnicowe m.st. Warszawy
• urzędy miast na prawach powiatu
Złóż kwartalne sprawozdanie o odebranych ściekach z szamb lub osadników z oczyszczalni przydomowych do wójta, burmistrza lub prezydenta miasta, w gminie na terenie której prowadzisz działalność. Jeśli odbierasz ścieki z kilku gmin, to sprawozdanie złóż oddzielnie do każdej gminy.

Co zrobić krok po kroku
• Złóż sprawozdanie
• Sprawozdanie z wywozu nieczystości ciekłych złóż do wójta, burmistrza lub prezydenta miasta właściwego miejscowo dla twojego miejsca prowadzenia działalności.
• Sprawozdanie złóż do końca miesiąca następującego po kwartale objętym sprawozdaniem.

Sprawozdanie zawiera:
1) imię i nazwisko lub nazwę, adres zamieszkania lub siedziby podmiotu prowadzącego działalność w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych lub osadników w instalacjach przydomowych oczyszczalni ścieków i transportu nieczystości ciekłych, numer decyzji w sprawie wydania zezwolenia na prowadzenie tej działalności, o ile nie jest zwolniony z obowiązku jej posiadania, oraz numer identyfikacji podatkowej (NIP), o ile został nadany
2) informację, za który kwartał i rok sporządzane jest sprawozdanie;
3) informacje o ilości odebranych z obszaru gminy nieczystości ciekłych:
a) bytowych,
b) przemysłowych;
4) informacje o ilości przekazanych do stacji zlewnej odebranych z obszaru gminy nieczystości ciekłych:
a) bytowych,
b) przemysłowych
– wraz ze wskazaniem nazwy i adresu stacji zlewnej, do której zostały przekazane odebrane nieczystości ciekłe;
5) informacje o ilości odebranych z obszaru gminy nieczystości ciekłych:
a) z obszaru aglomeracji
b) z poza obszaru aglomeracji
6) wyjaśnienia dotyczące różnicy między ilością nieczystości ciekłych odebranych z obszaru gminy a ilością tych nieczystości przekazanych do stacji zlewnych, jeżeli występuje taka różnica;
7) liczbę właścicieli nieruchomości, od których zostały odebrane nieczystości ciekłe;
8) datę sporządzenia sprawozdania;
9) podpis prowadzącego działalność w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych lub podpis osoby upoważnionej do występowania w jego imieniu na podstawie pełnomocnictwa.

Złóż sprawozdanie:
• za I kwartał do 30 kwietnia
• za II kwartał do 31 lipca
• za III kwartał do 31 października
• za IV kwartał do 31 stycznia.

Weryfikacja sprawozdania
Wójt, burmistrz lub prezydent miasta przyjmuje twoje sprawozdanie i weryfikuje dane w nim zawarte. Możesz otrzymać wezwanie do okazania dokumentacji, która była podstawą do sporządzenia sprawozdania. W przypadku, gdy sprawozdanie jest sporządzone nierzetelnie, urząd wezwie cię do uzupełnienia lub poprawienia sprawozdania. Na korektę masz 14 dni od dnia, w którym dostaniesz wezwanie. Urząd po otrzymaniu informacji ponownie weryfikuje dane zawarte w sprawozdaniu.

Ile zapłacisz
Usługa jest bezpłatna. Dodatkowe opłaty możesz ponieść, tylko w przypadku realizacji tej usługi przez pełnomocnika.

Ile będziesz czekać
Twoja sprawa będzie załatwiona od razu.

Nowe obowiązki w sprawozdaniu za I kwartał 2023 r.
W sprawozdaniu za I kwartał 2023 r., poza dotychczasowymi danymi należy zamieścić:
• wykaz nieruchomości, z terenu których zostały odebrane nieczystości ciekłe
• wskazanie ilość odebranych nieczystości ciekłych z podziałem na odebrane z obszaru aglomeracji oraz z poza obszaru aglomeracji.

Sprawozdanie z odbierania nieczystości z osadników oczyszczalni przydomowych oczyszczalni
Podmioty, które uzyskały zezwolenie na odbieranie nieczystości z osadników z przydomowych oczyszczalni są zobowiązane do składania sprawozdań od stycznia 2023 roku.

Jeśli złożysz sprawozdanie po terminie lub będzie ono nierzetelne, to grożą ci następujące kary:
od 200 zł do 500 zł – jeśli złożysz nierzetelne sprawozdanie, ale poprawisz je w ciągu 14 dni po tym jak otrzymasz wezwanie
od 500 zł do 5000 zł – jeśli złożysz nierzetelne sprawozdanie i nie zastosujesz się do wezwania do uzupełnienia lub korekty sprawozdania
100 zł – za każdy dzień opóźnienia, gdy przekażesz sprawozdanie po terminie; przy czym łączna kara za opóźnienie może wynieść maksymalnie 36 500 zł.

UWAGA! Urząd Miejski informuje, że na podstawie ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2022 r. poz. 2519 ze zm.):
Art. 9xb. [Odpowiedzialność podmiotów prowadzących działalność w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych lub osadników w instalacjach przydomowych oczyszczalni ścieków i transportu nieczystości ciekłych] 1. Podmiot prowadzący działalność w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych lub osadników w instalacjach przydomowych oczyszczalni ścieków i transportu nieczystości ciekłych, który:
1) przekazuje nierzetelne sprawozdanie, o którym mowa w art. 9o – podlega karze pieniężnej w wysokości od 200 zł do 500 zł, jeżeli sprawozdanie zostanie uzupełnione lub poprawione w terminie 14 dni od dnia doręczenia wezwania, o którym mowa w art. 9p ust. 2, a w przypadku niezastosowania się do wezwania – od 500 zł do 5000 zł;
2) przekazuje po terminie sprawozdanie, o którym mowa w art. 9o – podlega karze pieniężnej w wysokości 300 zł za każdy dzień opóźnienia, nie więcej jednak niż za 90 dni;
3)dostarcza nieczystości ciekłe pochodzące ze zbiorników bezodpływowych lub osadników w instalacjach przydomowych oczyszczalni ścieków do oczyszczalni ścieków niespełniającej wymagań określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 99 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. – Prawo wodne, przewidzianych dla oczyszczalni ścieków w aglomeracji, z której są dostarczane nieczystości ciekłe – podlega karze pieniężnej w wysokości od 1000 zł do 10 000 zł za każde takie dostarczenie nieczystości ciekłych.
Przypis do artykułu przygotowany przez pracowników Wydziału Gospodarowania Odpadami Urzędu Miejskiego w Wołominie.

Niezbędne wzory dokumentów należy pobrać z serwisu informacyjno0usługowego dla przedsiębiorcy

Więcej informacji z Wołomina

Wołomin - rekrutacja do gminnych przedszkoli

Wołomin – rekrutacja do gminnych przedszkoli

Postępowanie rekrutacyjne do publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych na rok szkolny 2024/2025 na terenie Gminy Wołomin Rodzice/opiekunowie prawni dziecka, które aktualnie [...]
0 komentarzy
Wołomin - zmiany na trasach linii L36 i N62

Wołomin – zmiany na trasach linii L36 i N62

ZTM informuje, że w związku z przebudową ulicy Nadarzyńskiej w Kobyłce oraz ulicy 1 Maja w Wołominie (droga wojewódzka nr 634) i całkowitym [...]
0 komentarzy
Wołomin - utrudnienia na ul. Mickiewicza

Wołomin – zamknięcie dla ruchu ul. Mickiewicza na odcinku Kościelna – Miła

22 lutego 2024 roku (czwartek) ulica Mickiewicza na odcinku od ul. Kościelnej do ul. Miłej będzie zamknięta dla ruchu.   Więcej informacji z [...]
0 komentarzy

Narodowy Dzień Pamięci „Żołnierzy Wyklętych” w Wołominie

1 marca Wołomin odda  hołd tym, którzy odznaczyli się odwagą w czasach antykomunistycznego i niepodległościowego podziemia. Zapraszamy Was do wspólnego uczczenia Narodowego Dnia [...]
0 komentarzy
Nowy termin rozpoczęcia prac na wołomińskim odcinku DW634

Nowy termin rozpoczęcia prac na wołomińskim odcinku DW634

Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Warszawie informuje, że 26 lutego zostanie zamknięty wołomiński odcinek DW 634 Prace rozpoczną się na odcinku od Ręczajskiej [...]
0 komentarzy

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.