Wykaz punktów zbierania odpadów powstających w gospodarstwach rolnych

Zgodnie z zapisami Ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. 2019, poz.1579) gmina zobowiązana jest do udostępnienia na stronie internetowej urzędu gminy oraz w sposób zwyczajowo przyjęty adresów punktów zbierania odpadów folii, sznurka oraz opon powstających w gospodarstwach rolnych lub zakładów przetwarzania takich odpadów, jeżeli na obszarze gminy są położone gospodarstwa rolne.

Rolnik będący wytwórcą odpadów ma obowiązek na własny koszt zagospodarować te odpady, np. przez zlecenie tych czynności podmiotowi posiadającemu odpowiednie zezwolenie.

Poniżej zamieszczono wykaz podmiotów zbierających odpady folii, sznurka oraz opon powstających w gospodarstwach rolnych, w których po uprzednim kontakcie telefonicznym, można oddać przedmiotowe odpady:

Lp.

Nazwa podmiotu

Adres prowadzonej działalności zbierania odpadów

Rodzaj zbieranych odpadów

Numer kontaktowy

1.

P.P.U.H. Imperf s.c.

ul. Łuksiewicza 7D

   05-200 Wołomin

  folia, sznurek, opony

22 787 88 65

Dodatkowe informacje można uzyskać w Referacie Gospodarki Odpadami, Urzędu Miasta i Gminy Radzymin, ul. Komunalna 2, tel. 22 667 68 68, 22 667 68 73.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.