Wyłożenie do publicznego wglądu projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Wołomin

Wyłożenie do publicznego wglądu projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Wołomin

Burmistrz Wołomina Elżbieta Radwan  zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany studium zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Wołomin wraz z prognozą oddziaływania na środowisko.

Ww. projekt dostępny będzie do wglądu w dniach od 15 września 2023 r. do 6 października 2023 r.:

  • w plikach do pobrania na końcu wpisu;
  • w siedzibie Urzędu Miejskiego w Wołominie, ul. Ogrodowa 4, w godzinach pracy Urzędu;
  • w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Wołomin.

Dyskusja publiczna nad rozwiązaniami przyjętymi w projekcie zmiany studium odbędzie się w dniu 25 września 2023 r. (poniedziałek) o godz. 18.00 w siedzibie Urzędu Miejskiego w Wołominie przy ul. Ogrodowej 4, sala 106, I piętro.

Uwagi do projektu zmiany studium może wnieść każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie.

Uwagi do ww. projektu należy składać do Burmistrza Wołomina w nieprzekraczalnym terminie do dnia 30 października 2023 r. (włącznie).

Uwagi mogą być wnoszone:
• w formie papierowej: przesłane pocztą lub doręczone osobiście na adres Wydział Urbanistyki UM w Wołominie, ul. Ogrodowa 4, 05‑200 Wołomin;
• elektronicznej, w tym za pomocą środków komunikacji elektronicznej (poczty elektronicznej) bez konieczności opatrywania ich kwalifikowanym podpisem elektronicznym na adres: um@wolomin.org.pl lub poprzez platformę ePUAP;
• podczas dyskusji publicznej.

Wnoszący uwagę zobowiązany jest podać swoje imię i nazwisko albo nazwę oraz adres zamieszkania albo siedziby.

Równocześnie na podstawie art. 39 ust. 1, art. 46, art. 54 ust. 2 i ust. 3 ww. ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko zawiadamiam, że ww. projekt zmiany studium podlega strategicznej ocenie oddziaływania na środowisko, w tym – z zapewnieniem możliwości udziału społeczeństwa – w okresie wyłożenia projektu do publicznego wglądu, o którym mowa powyżej.

Uwagi i wnioski w postępowaniu w sprawie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko należy składać do Burmistrza Wołomina z podaniem imienia i nazwiska (lub nazwy jednostki organizacyjnej) i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy w nieprzekraczalnym terminie do dnia 30 października 2023 r. (włącznie).
Zgodnie z art. 40 ww. ustawy uwagi i wnioski mogą być wnoszone w formie: (1) pisemnej na adres Urzędu Miejskiego w Wołominie, ul. Ogrodowa 4, 05-200 Wołomin, (2) ustnie do protokołu oraz (3) za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich kwalifikowanym podpisem elektronicznym na adres: um@wolomin.org.pl.

Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków jest Burmistrz Wołomina.

Pliki do pobrania (kliknij w link, aby pobrać plik):

  • obwieszczenie (link);
  • zał. nr 1 – część tekstowa (.PDF)
  • zał. nr 2 – KIERUNKI – część graficzna (.JPG)
  • prognoza oddziaływania na środowisko – tekst (.PDF)
  • prognoza oddziaływania na środowisko – rysunek (.JPG)

 

Więcej informacji z Wołomina

Wykaz nieruchomości gminy Wołomin przeznaczonych do zbycia

Wykaz nieruchomości gminy Wołomin przeznaczonych do zbycia

Na tablicy ogłoszeń oraz na stronach internetowych Urzędu Miejskiego w Wołominie został zamieszczony, na okres 21 dni wykaz nieruchomości Gminy Wołomin przeznaczonych do [...]
0 komentarzy
Wykaz nieruchomości Gminy Wołomin przeznaczonych do oddania w użyczenie

Wykaz nieruchomości Gminy Wołomin przeznaczonych do oddania w użyczenie

Na tablicy ogłoszeń oraz na stronach internetowych Urzędu Miejskiego w Wołominie został zamieszczony, na okres 21 dni wykaz nieruchomości Gminy Wołomin przeznaczonych do [...]
0 komentarzy
Wołomin - Charytatywny Turniej Dzieci – Dzieciom Razem dla Przemka

Wołomin – Charytatywny Turniej Dzieci – Dzieciom Razem dla Przemka

Wielkimi krokami zbliżamy się do organizacji VIII edycji Charytatywnego Turnieju „Dzieci-Dzieciom”. Celem tegorocznej edycji, jest zbiórka funduszy na leczenie Przemysława Woźniaka, 18-letniego mieszkańca Wołomina i [...]
0 komentarzy

Wołomin – kiermasz świąteczny i warsztaty dla dzieci

Zapraszamy na świąteczne aktywności w Miejskiej Bibliotece Publicznej im. Zofii Nałkowskiej w Wołominie. Kiermasz książkowo-szydełkowy – 15 grudnia, godz. 13:00-18:00 – parking przed [...]
0 komentarzy
Stowarzyszenie Diabetyków Wołomin zaprasza na spotkanie wigilijne

Stowarzyszenie Diabetyków Wołomin zaprasza na spotkanie wigilijne

Stowarzyszenie Diabetyków w Wołominie serdecznie zaprasza na spotkanie wigilijne u diabetyków 18 grudnia 2023 r. o godzinie 14:00 Gdzie? Szpital Matki Bożej Nieustającej [...]
0 komentarzy

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.