Wymień kopciucha – program dotacji potrwa do końca marca

dofinansowania na wymianę kopciuchów w Markach

Jeszcze tylko do 31 marca br. można składać wnioski o dofinansowanie wymiany kopciuchów.  Gminny program dotacyjny umożliwia pozyskanie do 5000 zł na wymianę starego pieca węglowego na inne proekologiczne źródło ciepła w budynkach lub lokalach mieszkalnych na terenie Zielonki. 

W tym roku Miasto przeznaczy 150 tys. zł na dotacje dla mieszkańców, czyli co najmniej kolejnych 30 kopciuchów może ulec likwidacji.

Zachęcamy do korzystania z tej oferty pomocowej lub do informowania znajomych o Programie modernizacji indywidualnych źródeł ciepła (pieców centralnego ogrzewania). Wspólnie działajmy na rzecz poprawy jakości powietrza w Zielonce.  Wnioski można składać od 15 stycznia do 31 marca 2021. Nabór rusza już w piątek. Prosimy mieć na uwadze, że pula środków jest ograniczona. Z tego względu, w sytuacji dużego zainteresowania programem dotacyjnym, o przyznaniu dofinansowania decydować będzie między innymi kolejność złożenia wniosku. – informuje ratusz

Ważne!!

Kluczowym warunkiem otrzymania dotacji jest całkowita likwidacja starego źródła ogrzewania, tj.:

-kotła starego, niskoemisyjnego na paliwa stałe, czyli pieca węglowego, tzw. kopciucha,

-pieca kaflowego,

-kominka,

-kuchni węglowej.

Likwidacja obecnego źródła ciepła będzie musiała być potwierdzona stosownym oświadczeniem Wnioskodawcy wraz z dokumentem potwierdzającym zezłomowanie pieca.

Dofinasowanie stanowić będzie refundację wydatków poniesionych na wymianę źródła ciepła w okresie od dnia zawarcia umowy o udzielenie dotacji do dnia 30 września roku klandarzowego, w którym została udzielona dotacja . Wydatki poniesione przed datą zawarcia umowy oraz po 30 września nie będą refundowane.

W załączeniu znajdą Państwo uchwałę wraz z programem oraz formularze wniosku wraz z załącznikami.

Poniżej zamieszczamy odpowiedzi na pytania, które najczęściej pojawiały się na etpaie wnioskowania w pierwszej edycji programu.

Dodatkowe informacje udzielane są również w Wydziale Ochrony Środowiska, Urząd Miasta Zielonka, ul. Lipowa 5 oraz pod numerem telefonu: 22 761 39 19 (w godzinach pracy urzędu).

NAJCZĘŚCIEJ ZADAWANE PYTANIA

dotyczące gminnego Programu modernizacji indywidualnych źródeł ciepła (pieców centralnego ogrzewania)

 1. Jak uzyskać dofinansowanie do wymiany pieca węglowego z budżetu Miasta Zielonka?

Należy wystąpić z wnioskiem o dofinansowanie wraz z załącznikami, składając go w Urzędzie Miasta Zielonka (liczy się data wpływu do UM Zielonka):

 • w wersji papierowej ? osobiście lub przesłać do Urzędu Miasta Zielonka, na adres:ul. Lipowa 5, 05-220 Zielonka,
 • lub w wersji elektronicznej ? za pośrednictwem platformy ePUAP, na skrytkę Urzędu Miasta Zielonka: /UMZielonka/skrytka (w przypadku Wnioskodawców posiadających minimum profil zaufany)

Wnioski przesłane za pośrednictwem e-maila nie będą rozpatrywane.

2. Na jaki cel mogę uzyskać dofinansowanie?

Dofinansowanie z budżetu Miasta Zielonka można uzyskać na wymianę pieca. Wymiana ta polega na trwałej likwidacji starego, niskosprawnego pieca na paliwa stałe (tj. kotła węglowego, tzw. ?kopciucha?, nie spełniającego normy PN-EN 303-5:2012) oraz na zakupie mniej emisyjnego źródła ciepła (w tym OZE), takiego jak:

1. kocioł na biomasę spełniający wymagania Ekoprojektu (tzw. Ecodesign);

2. kocioł gazowy;

3. piec elektryczny;

4. pompa ciepła.

W przypadku, gdy koszty zakupu nowego źródła ciepła nie wyczerpują maksymalnej kwoty dotacji celowej, o której mowa w § 5. ust. 2. Regulaminu, można wnioskować dodatkowo o dofinansowanie kosztów instalacji nowego źródła ciepła w budynku, do wysokości pozostałej kwoty maksymalnej dotacji.

Dofinansowanie udzielane będzie w wysokości do 75% kosztów kwalifikowanych (tj. podlegających dofinansowaniu), jednakże nie więcej niż 5 000,00 zł na rzecz Wnioskodawcy (na budynek), na podstawie zawartej umowy o udzielenie dotacji.

3. Czy możliwe jest pozyskanie dofinansowania na wymianę starego pieca gazowego na nowszy?

Niestety nie. Zgodnie z wytycznymi Programu modernizacji indywidualnych źródeł ciepła (pieców centralnego ogrzewania), dedykowanego lokalom/budynkom z terenu Miasta Zielonka, dofinansowaniem ze środków

z budżetu Miasta Zielonka objęte będą jedynie inwestycje, polegające na trwałej wymianie źródła centralnego ogrzewania zasilanego paliwem stałym na źródło zasilane gazem lub energią elektryczną lub na pompę ciepła.

Głównym celem realizacji Programu jest poprawa jakości powietrza oraz ograniczanie negatywnego oddziaływania zanieczyszczeń na środowisko, poprzez zmniejszanie emisji dwutlenku węgla (CO2), pyłów PM2,5, PM10 oraz innych zanieczyszczeń powstających w wyniku niskiej emisji, a zagrażających zdrowiu i życiu ludzi.

4. Czy z wnioskiem o dofinansowanie może wystąpić osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą? Czy z wnioskiem o dofinansowanie może wystąpić przedsiębiorca?

Tak, z wnioskiem o dofinansowanie może wystąpić osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą, jak również przedsiębiorca.

Zgodnie z Regulaminem, o dotację celową w ramach Programu modernizacji indywidualnych źródeł ciepła (pieców centralnego ogrzewania) mogą ubiegać się:

1. podmioty niezaliczane do sektora finansów publicznych z terenu Miasta Zielonka,a w szczególności:

– osoby fizyczne (będące właścicielami, współwłaścicielami, użytkownikami wieczystymi istniejących lokali/ budynków);

– osoby prawne (będące właścicielami, współwłaścicielami, użytkownikami wieczystymi istniejących lokali/ budynków);

– wspólnoty mieszkaniowe;

– przedsiębiorcy (będący właścicielami, współwłaścicielami, użytkownikami wieczystymi istniejących lokali/ budynków);

2. jednostki sektora finansów publicznych będące gminnymi osobami prawnymi.

W związku z tym, że dotacja celowa udzielana podmiotom prowadzącym działalność gospodarczą stanowi pomoc de minimis, zarówno osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą, jak również przedsiębiorcy zobowiązani są do załączenia do wniosku o dofinansowanie (dotację):

? zaświadczenia o pomocy de minimis oraz pomocy de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie otrzymanej w roku, w którym Wnioskodawca ubiega się o pomoc oraz w ciągu dwóch poprzedzających go lat podatkowych albo oświadczenia o wielkości pomocy de minimis oraz pomocy de minimis w rolnictwie

i rybołówstwie otrzymanej w tym okresie ? dotyczy Wnioskodawców prowadzących działalność gospodarczą bez względu na formę organizacyjno-prawną oraz sposób finansowania lub prowadzących działalność w sektorze rolnym lub w sektorze rybołówstwa;

? informacje przedstawiane przez Wnioskodawców ubiegających się o pomoc de minimis, zgodnie

z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 29 marca 2010 r. w sprawie zakresu informacji przedstawianych przez podmiot ubiegający się o pomoc de minimis (Dz. U. z 2010 r. nr 53, poz. 311

z późn. zm.);

? informacje przedstawiane przez Wnioskodawców ubiegających się o pomoc de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie, zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 11 czerwca 2010 r. w sprawie informacji składanych przez podmioty ubiegające się o pomoc de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie (Dz. U. z 2010 r. nr 121, poz. 810) ? dotyczy wyłącznie Wnioskodawców prowadzących działalność w sektorze rolnym lub w sektorze rybołówstwa.

Listę załączników do wniosku o dofinansowanie określa § 6. ust. 4. Regulaminu.

5. Czy mogę wystąpić z wnioskiem o dofinansowanie, w sytuacji gdy wymiana pieca (węglowego na nowy proekologiczny) nastąpiła przed przyjęciem przez Radę Miasta Zielonka Programu modernizacji indywidualnych źródeł ciepła (pieców centralnego ogrzewania) lub przed wystąpieniem z wnioskiem o dofinansowanie do Miasta Zielonka?

Niestety nie. Dofinansowanie dotyczy wydatków poniesionych przez Wnioskodawcę w okresie: od dnia zawarcia umowy o udzielenie dotacji, do dnia 30 września roku kalendarzowego, w którym udzielona została dotacja. Wydatki poniesione przed zawarciem umowy o udzielenie dotacji niestety nie mogą być przedmiotem dofinansowania ze środków z budżetu Miasta Zielonka.

6. Wymaganymi załącznikami do wniosku o dofinansowanie są: zaświadczenie o pomocy de minimis oraz informacje o pomocy de minimis. Kogo te załączniki dotyczą oraz kto i kiedy jest zobowiązany do wydawania zaświadczeń o udzielonej pomocy de minimis?

Załącznik ten dotyczy tylko tych Wnioskodawców, którzy prowadzą działalność gospodarczą (przedsiębiorców oraz osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą).

Zgodnie z art. 5 ust. 3 ustawy z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej (tj. Dz. U z 2020 r. poz. 708 ze zm.) do wydania zaświadczenia o pomocy de minimis jest zobowiązany podmiot udzielający pomocy, przez który należy rozumieć organ administracji publicznej lub inny podmiot, który jest uprawniony do udzielania pomocy publicznej. W zaświadczeniu stwierdza się, że udzielona pomoc publiczna ma charakter de minimis.

Zaświadczenia o pomocy de minimis wydawane są z urzędu w dniu udzielenia wsparcia. W związku z obowiązkiem stosowania przepisów rozporządzenia Komisji (WE) nr 1998/2006, rozporządzenia Komisji (WE) nr 875/2007 oraz rozporządzenia Komisji (WE) nr 1535/2007, podmioty udzielające pomocy pisemnie informują przedsiębiorcę o kwocie pomocy oraz o charakterze wsparcia, jak również wyraźnie powołują się na odpowiednie rozporządzenie (w zależności od sektora, w którym beneficjent prowadzi działalność).

Na podstawie przepisów rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie zaświadczeń o pomocy de minimis i pomocy de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie zaświadczenie o pomocy de minimis wydaje się w dniu udzielenia pomocy, z wyjątkiem pomocy w formie ulgi podatkowej udzielanej na podstawie aktu normatywnego bez wymogu wydania decyzji. W tym przypadku zaświadczenie wydaje się w terminie 2 miesięcy od dnia udzielenia pomocy, przy czym beneficjent pomocy może wystąpić o wydanie zaświadczenia przed upływem ww. terminu.

Przepisy ustawy i rozporządzenia wprowadzają obowiązek wydawania zaświadczeń o pomocy de minimis przez podmioty udzielające pomocy, nie pozostawiając w tym zakresie elementu uznaniowości. Można więc mówić w tym przypadku o obowiązku wydawania zaświadczeń z urzędu (mimo, iż pomoc może być udzielana na wniosek).

Również w sytuacji, gdy w treści decyzji zostaną zawarte wszystkie elementy zaświadczenia należy przyjąć, iż wydawana z urzędu decyzja zastępuje takie zaświadczenie.

7. Czy zaświadczenia o pomocy de minimis podlegają opłacie skarbowej?

Nie. Zgodnie z ustawą o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej, podmioty udzielające pomocy wydają beneficjentowi (przedsiębiorcy) zaświadczenie stwierdzające, że udzielona pomoc publiczna jest pomocą de minimis ? z urzędu.

W ocenie UOKiK (prezentowanej na www.uokik.gov.pl) zaświadczenia o pomocy de minimis nie podlegają opłacie skarbowej .

8. Gdzie mogę znaleźć informacje na temat zaświadczeń o pomocy de minimis, jak również informacji przedstawianych przez wnioskodawców ubiegających się o pomoc de minimis?

Z informacjami dotyczącymi pomocy de minimis można zapoznać się m.in. pod linkami:

https://www.uokik.gov.pl/pomoc_publiczna.php

https://www.uokik.gov.pl/wzory_formularzy_pomocy_de_minimis.php

9. Jakie dokumenty muszę skompletować i wypełnić, a następnie załączyć do wniosku o dofinansowanie?

Listę załączników do wniosku o dofinansowanie określa § 6. ust. 4. Regulaminu.

Do wniosku o dofinansowanie należy załączyć:

 1. oświadczenie Wnioskodawcy o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością (lokalem/ budynkiem) w celu realizacji inwestycji (zadania) ? zgodnie z udostępnionym wzorem;
 2. w przypadku lokalu/ budynku stanowiącego współwłasność, zgodę współwłaściciela/ współwłaścicieli lokalu/ budynku na realizację zadania ? zgodnie z udostępnionym wzorem;
 3. oświadczenie Wnioskodawcy o istnieniu/ posiadaniu działającego kotła (pieca) węglowego w istniejącym lokalu/ budynku, który będzie podlegał likwidacji ? zgodnie z udostępnionym wzorem;
 4. dokumentację fotograficzną, potwierdzającą posiadanie zamontowanego (działającego) pieca węglowego, który będzie podlegał likwidacji ? minimum 2 kolorowe fotografie poglądowe;
 5. kserokopię umowy kompleksowej dostarczania paliwa gazowego do celów ogrzewania gazowego (w przypadku wymiany kotła na piec gazowy) lub kserokopia umowy kompleksowej dostarczania energii elektrycznej do celów ogrzewania elektrycznego (w przypadku wymiany kotła na ogrzewanie elektryczne);
 6. dokument uprawniający do prowadzenia prac budowlanych na podstawie ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tj. Dz. U. z 2020 r. poz. 1333 z późn. zm.) jeżeli jest wymagany lub oświadczenie Wnioskodawcy, że do realizacji inwestycji nie jest wymagany taki dokument (oświadczenie zgodniez udostępnionym wzorem);
 7. oświadczenie Wnioskodawcy dotyczące podatku od towarów i usług ? zgodnie z udostępnionym wzorem;oraz dotyczące ? tylko i wyłącznie ? Wnioskodawców prowadzących działalność gospodarczą:
 8. zaświadczenie o pomocy de minimis oraz pomocy de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie otrzymanej w roku, w którym Wnioskodawca ubiega się o pomoc oraz w ciągu dwóch poprzedzających go lat podatkowych albo oświadczenie o wielkości pomocy de minimis oraz pomocy de minimis w rolnictwie i rybołówstwie otrzymanej w tym okresie;
 9. informacje przedstawiane przez Wnioskodawców ubiegających się o pomoc de minimis, zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 29 marca 2010 r. w sprawie zakresu informacji przedstawianych przez podmiot ubiegający się o pomoc de minimis (Dz. U. z 2010 r. nr 53, poz. 311 z późn. zm.);
 10. informacje przedstawiane przez Wnioskodawców ubiegających się o pomoc de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie, zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 11 czerwca 2010 r. w sprawie informacji składanych przez podmioty ubiegające się o pomoc de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie (Dz. U. z 2010 r. nr 121, poz. 810).

Przykładowy Wnioskodawca, którym jest: osoba fizyczna ? właściciel budynku/ lokalu, w którym ma być modernizowane źródło ciepła, wraz z wypełnionym czytelnie wnioskiem o dofinansowanie przedstawia ? spośród wyżej wymienionych ? załączniki: 1); 3); 4); 5); 6); 7).

Z kolei Wnioskodawca, którym jest: osoba fizyczna ? współwłaściciel budynku/ lokalu, wraz z wypełnionym czytelnie wnioskiem o dofinansowanie  przedstawia ? spośród wyżej wymienionych ? załączniki: 1), 2); 3); 4); 5); 6); 7).

Załącznik wskazany w pkt 6) dotyczy sytuacji, w której Wnioskodawca w ramach modernizacji indywidualnego źródła ciepła prowadzi również szersze działania (np. w zakresie przyłącza gazowego), których realizacja wymaga uzyskania stosownych dokumentów uprawniających do ich realizacji (np. do prowadzenia prac budowlanych na podstawie ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tj. Dz. U. z 2020 r. poz. 1333 z późn. zm.), dla których wymiana źródła ciepła (pieca) stanowi ostatni etap prac.

Jeśli zakresem prac przedstawianych do dofinansowania jest tylko i wyłącznie wymiana źródła ciepła, bez konieczności realizacji innych prac, w pkt 6) Wnioskodawca oświadcza zgodnie ze stanem faktycznym (z wykorzystaniem udostępnionego wzoru).

10. Jestem zainteresowany uzyskaniem dofinansowania (dotacji) do modernizacji indywidualnego źródła ciepła (pieca), ale prace w tym zakresie chcę przeprowadzić w roku przyszłym. Czy mogę wystąpić z wnioskiem w tym roku, a realizować prace w roku przyszłym?

Nie. Tegoroczny nabór wniosków o dofinansowanie dedykowany jest Wnioskodawcom, którym zależy na wymianie starego pieca węglowego w 2021 r. Dotacja celowa przyznana w roku bieżącym musi być rozliczona w Urzędzie Miasta Zielonka w roku 2021, w terminie wskazanym w Regulaminie.

11. Jestem zainteresowany uzyskaniem dofinansowania do modernizacji indywidualnego źródła ciepła (pieca), czy równolegle z przygotowywaniem wniosku o dofinansowanie mogę realizować prace w tym zakresie?

Nie ? jeżeli przedmiotem prac są tylko i wyłącznie: demontaż starego pieca oraz zakup i instalacja nowego, ponieważ dofinansowaniu podlegają właśnie koszty zakupu i instalacji nowego pieca, które zgodnie z Regulaminem, poniesione mogą być dopiero po zawarciu pomiędzy Miastem Zielonka o Wnioskodawcą umowy o udzielenie dotacji (ale nie później niż do dnia 30 września roku kalendarzowego, w którym udzielona została dotacja).

Tak ? jeżeli zakres prac niezbędnych do przeprowadzenia modernizacji indywidualnego źródła ciepła jest szerszy niż demontaż starego pieca oraz zakup i instalacja nowego, z zastrzeżeniem, że przedmiotem wniosku o dofinansowanie będą tylko i wyłącznie: demontaż starego pieca oraz zakup i instalacja nowego, a prace i wydatki w tym zakresie zrealizowane zostaną po zawarciu pomiędzy Miastem Zielonka o Wnioskodawcą umowy o udzielenie dotacji (ale nie później niż do dnia 30 września roku kalendarzowego, w którym udzielona została dotacja)

12. Zakładając, że dofinansowanie zostanie mi przyznane ? jak szybko Urząd Miasta Zielonka przekaże środki z dotacji na moje konto bankowe?

Dofinansowanie ? zgodnie z zapisami Regulaminu ? stanowić będzie refundację wydatków poniesionych przez Wnioskodawcę w okresie od dnia zawarcia umowy o udzielenie dotacji, do dnia 30 września roku kalendarzowego, w którym udzielona została dotacja.

Środki w ramach przyznanej dotacji celowej, przekazywane będą na wskazane przez Wnioskodawcę konto bankowe dopiero po weryfikacji i akceptacji przez Urząd Miasta Zielonka, złożonego przez Wnioskodawcę, Wniosku o wypłatę dotacji celowej i rozliczenie realizacji inwestycji (zadania).

Powyższe oznacza, że Wnioskodawca (mieszkaniec Zielonki) realizuje modernizację indywidualnego źródła ciepła ze środków własnych, a następnie ? po przedstawieniu dokumentów potwierdzających realizację inwestycji oraz poniesienie kosztów w tym zakresie, uzyskuje refundację do 75% kosztów kwalifikowanych, jednakże nie więcej niż 5 000,00 zł na jeden lokal/ budynek.

13. Jak długo potrwa prowadzona przez Urząd Miasta Zielonka weryfikacja i ocena wniosków o dofinansowanie? W jaki sposób będę informowany o poszczególnych etapach Państwa prac?

Weryfikacja składanych wniosków o dofinansowanie prowadzona będzie na bieżąco. Wnioski z błędami/ brakami podlegającymi poprawie będą kierowane do jednorazowej poprawy/ uzupełnienia ? każdorazowo na wezwanie wydziału Urzędu Miasta Zielonka właściwego ds. ochrony środowiska (w zależności od wskazania we wniosku: telefonicznie lub mailowo).

Ocena merytoryczna wniosków nastąpi niezwłocznie po zakończeniu naboru, a jej wyniki zostaną zaprezentowane w formie listy rankingowej wniosków kwalifikujących się do dofinansowania. Zostanie ona opublikowana w Biuletynie Informacji Publicznej (bip.zielonka.pl), natomiast informacja o wynikach naboru pojawi się również na miejskiej stronie – www.zielonka.pl.

Przewidywanym terminem publikacji listy rankingowej w tegorocznym naborze wniosków jest II połowa kwietnia 2021 r. Po publikacji listy rankingowej, Wnioskodawcy, którzy uzyskają dofinansowanie wezwani zostaną do zawarcia z Miastem Zielonka umowy o udzielenie dotacji.

14. Czy występując o dofinansowanie na modernizację indywidualnego źródła ciepła, mogę (z powodów czysto ekonomicznych), pozostawić w alternatywie dotychczasowy piec węglowy, który nie jest jeszcze zbyt wyeksploatowany?

Nie. Nie ma takiej możliwości. Występując z wnioskiem o dofinansowanie, Wnioskodawca przedstawia również Oświadczenie o posiadaniu pieca węgłowego, w treści którego zobowiązuje się do jego demontażu po zakupie i instalacji nowego pieca, a docelowo do jego trwałej likwidacji, potwierdzonej stosownym dokumentem zezłomowania.

Przedstawienie dokumentu potwierdzającego likwidację dotychczasowego źródła ciepła jest warunkiem rozliczenia realizacji zadania, a tym samym wypłaty dotacji celowej ze środków z budżetu Miasta Zielonka.

15. Kto dokonuje zakupu nowego pieca po przyznaniu dofinansowania? Miasto Zielonka/ Urząd Miasta Zielonka czy Wnioskodawca? Dopytuję, bo pamiętam program, w którym to Miasto kupowało piece dla mieszkańców.

Zakupu nowego źródła ciepła (nowego pieca) dokonuje Wnioskodawca, po stronie którego spoczywa obowiązek realizacji inwestycji (zadania) w całości.

Miasto Zielonka zrefunduje Wnioskodawcom, których wnioski skierowane zostaną do dofinansowania do 75% poniesionych przez kosztów kwalifikowanych, jednakże w kwocie nie większej niż 5 000,00 zł na jeden lokal/ budynek.

Projekt zrealizowany przez Miasto Zielonka w 2017 r. przy współfinansowaniu ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie był zupełnie inną inicjatywą,

16. Jestem zameldowanym mieszkańcem Zielonki, właścicielem dwóch budynków mieszkalnych, z których jeden (ten, w którym planuję wymianę pieca) zlokalizowany jest na granicy z sąsiednią gminą, w jej granicach administracyjnych. Czy w takiej sytuacji mogę zawnioskować o dofinansowanie?

W ramach gminnego ?Programu modernizacji indywidualnych źródeł ciepła?, o dofinansowanie może się ubiegać właściciel i/lub współwłaściciel i/lub użytkownik wieczysty lokalu/ budynku położonego na nieruchomości zlokalizowanej w granicach administracyjnych Miasta Zielonka.

Nie można wnioskować o dofinansowanie dla budynku zlokalizowanego poza Zielonką.

17. Mieszkam w budynku na terenie Miasta Zielonka, którym dysponuję na podstawie użytkowania wieczystego. Co w takiej sytuacji? Mogę wnioskować o dofinansowanie modernizacji indywidualnego źródła ciepła?

Tak. Z tytułem użytkowania wieczystego lokalu/ budynku można wnioskować o dofinansowanie ze środków

z budżetu Miasta Zielonka. W takiej sytuacji, należy przygotować ? zgodnie z udostępnionym wzorem ? oświadczenie Wnioskodawcy o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością (lokalem/ budynkiem) w celu realizacji inwestycji.

18. Czy dotacja celowa udzielona ze środków z budżetu Miasta Zielonka na likwidację pieca na paliwo stałe będzie dochodem Wnioskodawcy?

Nie. Dotacje udzielane z budżetu państwa lub budżetów jednostek samorządu terytorialnego na inwestycje (zadania) z zakresu ochrony środowiska, zmniejszające zanieczyszczenie powietrza (np. dot. wymiany pieców grzewczych na paliwa stałe), generują u Wnioskodawców przychód. Jest on jednak zwolniony z opodatkowania PIT.

19. Jak powinien wyglądać dokument potwierdzający ?zezłomowanie? starego urządzenia grzewczego? Wskazany zostanie jakiś wzór?

W uchwale Rady Miasta Zielonka (przyjmującej Program) nie określono wzoru dla tego typu dokumentu, niemniej jednak wskazane jest, aby z treści dokumentu o ?zezłomowaniu? wynikało wprost i bez żadnych wątpliwości, co było przedmiotem ?zezłomowania? (optymalnym rozwiązaniem jest, aby w dokumencie tym ujęte zostały dane z tabliczki znamionowej starego pieca, wskazane przez Wnioskodawcę we wniosku o dofinansowanie).

Dokument powinien być opatrzony pieczęcią firmy oraz podpisany przez osobę do tego upoważnioną (właściciel firmy/ pracownik).

20. Którego typu wnioskodawcy dotyczy załącznik ?Dokument uprawniający do prowadzenia prac budowlanych na podstawie ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2020 r. poz. 1333 z późn. zm.) jeżeli jest wymagany lub oświadczenie Wnioskodawcy, że do realizacji inwestycji nie jest wymagany taki dokument??

Załącznik ten dotyczy każdego typu wnioskodawcy z zastrzeżeniem, że:

? ?dokument uprawniający do prowadzenia prac budowlanych na podstawie ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2020 r. poz. 1333 z późn. zm.) jeżeli jest wymagany? ? dotyczy Wnioskodawców, którzy wymianę urządzenia grzewczego poprzedzają innymi (nie podlegającymi dofinansowaniu) pracami, wymagającymi uzyskania dokumentu uprawniającego do prowadzenia prac budowlanych (pracami, których zwieńczeniem jest wymiana urządzenia grzewczego);

? ?lub oświadczenie Wnioskodawcy, że do realizacji inwestycji nie jest wymagany taki dokument? ? dotyczy Wnioskodawców, którzy dokonują tylko i wyłącznie wymiany urządzenia grzewczego (lub wymiana urządzenia grzewczego poprzedzona zostaje pracami nie wymagającymi uzyskania dokumentu uprawniający do prowadzenia prac budowlanych).

21. Czy w prowadzonym naborze moment złożenia wniosku o dofinansowanie ma znaczenie? Czy należy się śpieszyć?

Pośpiechu nie rekomendujemy, niemniej jednak informujemy, że moment złożenia wniosku o dofinansowanie

(a konkretnie kolejność składania wniosków) może mieć znaczenie.

Zgodnie z § 6. ust. 15. REGULAMINU UDZIELANIA DOTACJI CELOWEJ?:

?W sytuacji, gdy w wyniku oceny wnioski o dofinansowanie uzyskają taką samą ilość punktów, o przyznaniu dotacji celowej zdecyduje kolejność, określona datami złożenia poszczególnych wniosków o dofinansowanie.?.

22. W jakiej formie i do kogo adresowane powinno być podanie o dofinansowanie wymiany pieca?

W celu uzyskania dofinansowania, należy wystąpić z wnioskiem o dofinansowanie wraz z załącznikami, składając go w Urzędzie Miasta Zielonka:

 • w wersji papierowej ? osobiście lub przesłać do Urzędu Miasta Zielonka, na adres: ul. Lipowa 5, 05-220 Zielonka
 • lub w wersji elektronicznej ? za pośrednictwem platformy ePUAP, na skrytkę Urzędu Miasta Zielonka: /UMZielonka/skrytka (w przypadku Wnioskodawców posiadających minimum profil zaufany).

Liczy się data wpływu/ złożenia wniosku o dofinansowanie w Urzędzie Miasta Zielonka.

Żadne inne (niż za pośrednictwem załączonego formularza wniosku o dofinansowanie) wystąpienie o dofinansowanie ? choćby w formie pisemnego podania ? nie będzie brane pod uwagę w toku postępowania w sprawie przyznania przedmiotowego dofinansowania.

23. Jestem w trakcie przeróbek w instalacji grzewczej budynku, w którym chciałbym również wymienić urządzenie grzewcze? Czy fakt, że jestem w toku prac dyskwalifikuje mnie w naborze wniosków o dofinansowanie prowadzonym przez Urząd Miasta Zielonka?

Przedmiotem wniosku o dofinansowanie, zgodnie z § 3. ust. 2. REGULAMINU UDZIELANIA DOTACJI CELOWEJ? ?mogą być ? obligatoryjnie i w pierwszej kolejności ? działania w zakresie trwałej likwidacji starego, niskosprawnego kotła (pieca) na paliwa stałe (tj. kotła węglowego, tzw. ?kopciucha?, nie spełniającego normy PN-EN 303-5:2012) oraz zakupu mniej emisyjnego źródła ciepła (w tym OZE), (?) oraz ? w dalszej kolejności, w sytuacji, gdy koszty zakupu nowego źródła ciepła nie wyczerpują maksymalnej kwoty dotacji celowej, o której mowa w § 5. ust. 2. niniejszego Regulaminu ? koszty instalacji nowego źródła ciepła w lokalu/ budynku.?.

Tak więc, jeśli nie zostało jeszcze zlikwidowane stare, niskosprawne źródło ciepła i nie zostało zakupione nowe, można ubiegać się o dofinansowanie ze środków z budżetu Miasta Zielonka. Proszę pamiętać, że koszty w zakresie przedmiotu dofinansowania muszą być poniesione w okresie po zawarciu pomiędzy Miastem Zielonka a Wnioskodawcą umowy o udzielenie dotacji (koszty te muszą być udokumentowane fakturami/ rachunkami).

Więcej informacji z Zielonki

Zielonka - 80. Rocznica wybuchu Powstania Warszawskiego: cześć i chwała bohaterom

Zielonka – 80. Rocznica wybuchu Powstania Warszawskiego: cześć i chwała bohaterom

Miasto Zielonka, jak co roku, przygotowuje się do uroczystych obchodów jednej z najważniejszych rocznic w historii Polski. W tym roku mija 80 lat [...]
0 komentarzy

Wypadek osobówek i ciężarówki na DW631

Zderzyło się zbyt wiele samochodów naraz, bo dwa osobowe i ciężarowy. Stało się to w Zielonce 16 lipca na drodze nr 631 o [...]
0 komentarzy
III Edycja Nightskatingu: pełen emocji przejazd ulicami Zielonki już za miesiąc

III Edycja Nightskatingu: pełen emocji przejazd ulicami Zielonki już za miesiąc

Już za miesiąc, 18 sierpnia, odbędzie się III edycja Nightskatingu. To będzie pełen pozytywnych emocji przejazd ulicami Zielonki, z energetyczną muzyką w tle. [...]
0 komentarzy
Nagroda Mutka Vel Zielonka 2024

Nagroda Mutka Vel Zielonka 2024

Towarzystwo Przyjaciół Zielonki zaprasza do zgłaszania kandydatów do corocznej nagrody Mutka vel Zielonka 2024. Nagroda Mutka vel Zielonka przyznawana jest za wybitne osiągnięcia [...]
0 komentarzy
Zielonka - Grające Sąsiedztwo na Zacisznej

Zielonka – Grające Sąsiedztwo na Zacisznej

Kolejne muzyczne doznania przed mieszkańcami Zielonki. Jutro za dawkę dobrej energii zadba zespół coverowy Boggie Night. Grające sąsiedztwo z rock&rollowym brzmieniem zagra tym [...]
0 komentarzy
Zajęcia na świeżym powietrzu: wakacyjna "Aktywna Zielonka”

Zajęcia na świeżym powietrzu: wakacyjna „Aktywna Zielonka”

Zakończyły się pierwsze zajęcia z wakacyjnej oferty „Aktywna Zielonka”. Warsztaty cyrkowe oraz inne aktywności w Miejskim Parku Dębinki, jak również zajęcia na skateparku, [...]
0 komentarzy
Wypadek na pechowym skrzyżowaniu

Wypadek na pechowym skrzyżowaniu

Wypadek dwóch samochodów osobowych wydarzył się w Zielonce, na pechowym skrzyżowaniu ulic Kolejowej i Sienkiewicza 14 lipca o godz. 21.30. – W tym [...]
0 komentarzy
Zielonka - zakończyły się pierwsze turnusy letniego wypoczynku z miejską dotacją

Zielonka – zakończyły się pierwsze turnusy letniego wypoczynku z miejską dotacją

Każdego roku Miasto Zielonka przyznaje dotacje na organizację kolonii i obozów dla najmłodszych mieszkańców, aby zapewnić im niezapomniane wakacyjne przeżycia. W tym roku [...]
0 komentarzy
Zielonka - dla każdego coś miłego na weekend

Zielonka – dla każdego coś miłego na weekend

Ten weekend w Zielonce będzie należał przede wszystkim do dzieci, choć dla dorosłych też są ciekawe propozycje, jak choćby Grające Sąsiedztwo na Siwkach. [...]
0 komentarzy
Zielonka - Lato w Mieście - tu nie ma nudy!

Zielonka – Lato w Mieście – tu nie ma nudy!

Za nami pierwszy turnus półkolonii „Lato w mieście”, dzisiaj rozpoczął się następny. Dzieci odwiedziły już m.in. „Malowaną zagrodę”, były w parku trampolin, w [...]
0 komentarzy

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.