Wynajmujemy mieszkanie.

Pragniemy
wynająć mieszkanie lub jakiś lokal. Niestety często nie uświadamiamy
sobie, jakie prawa i obowiązki są z tym związane. Aby decyzja taka
nie okazała się dla nas brzemienna w skutkach, powinniśmy dokładnie
prześledzić przepisy regulujące tą kwestię. W szczególności
Dział I Kodeksu cywilnego, rozdział pierwszy i drugi.

Czas najmu

Czas, na jaki wynajmujemy mieszkanie
czy lokal odgrywa ważną rolę. Jeżeli postanowimy zawrzeć umowę na
czas dłuższy niż rok, powinna ona być zawarta na piśmie. Jeżeli nie
zachowamy tej formy, poczytuje się umowę za zawartą na czas nie
oznaczony. Ma to znaczenie dla m. in. terminów wypowiedzenia
umowy. Jeżeli czas trwania najmu jest nieoznaczony, a czynsz jest
płatny miesięcznie, najem można wypowiedzieć najpóźniej na
trzy miesiące naprzód na koniec miesiąca kalendarzowego.
Również w przypadku tej samej umowy, wynajmujący może
podwyższyć czynsz, wypowiadając dotychczasową wysokość czynszu
najpóźniej na miesiąc naprzód, na koniec miesiąca
kalendarzowego.

Drobne naprawy

Drobne nakłady połączone ze zwykłym
użytkowaniem mieszkania (naprawy podłóg, drzwi i okien,
malowanie ścian i podłóg oraz wewnętrznej strony drzwi
wejściowych, drobne naprawy instalacji i urządzeń technicznych)
ponosi najemca. Może on również założyć w najętym lokalu
oświetlenie elektryczne, gaz, telefon, radio itp. chyba, że sposób
założenia sprzeciwia się obowiązującym przepisom albo zagraża
bezpieczeństwu nieruchomości.

Bądźmy grzeczni

Przepisy nakładają na najmującego
obowiązek należytego zachowania, niesprzecznego z porządkiem domowym.
Najemca musi również liczyć się z potrzebami innych
mieszkańców i sąsiadów. W przeciwnym razie wynajmujący
może wypowiedzieć umowę bez zachowania terminów wypowiedzenia.

Podwynajem

Ważną kwestią jest również fakt,
iż bez zgody wynajmującego, najemca nie może oddać lokalu lub jego
części do bezpłatnego użytkowania ani go podwynająć osobie trzeciej.
Zgoda taka nie jest jednak konieczna względem osób, względem
których na najemcy ciąży obowiązek alimentacyjny.

Kwestię najmu reguluje nie tylko Kodeks
cywilny. Są to również przepisy innych aktów prawnych,
jak chociażby ustawy z 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów,
mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego, do których
lektury zapraszam.