Wyniki Konkursu projektów na wsparcie rozwoju sportu na terenie Gminy Marki

Na podstawie art. 30 ust. 1 w zw. z art. 11a ust.3 oraz art. 7 ust. 1 pkt.10, ustawy z dnia z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym, ogłasza się wyniki otwartego konkursu projektów na wsparcie rozwoju sportu na terenie Gminy Miasto Marki w 2019 roku.

ZARZĄDZENIE NR 0050.024.2019BURMISTRZA MIASTA MARKI
z dnia 6 lutego 2019 r.
w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu projektów na wsparcie rozwoju sportu na terenie Gminy Miasto Marki w 2019 roku

Na podstawie art. 30 ust. 1 w zw. z art. 11a ust.3 oraz art. 7 ust. 1 pkt.10, ustawy z dnia z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 994 z zm.) i art. 27 ust.1 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1263 ze zm.), w związku z § 8 ust. 1 uchwały Nr XXV/170/2012 Rady Miasta Marki z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie określenia warunków i trybu udzielania i rozliczania dotacji służących sprzyjaniu rozwojowi sportu oraz kontroli ich wykorzystania (Dz. Urz. Województwa Mazowieckiego z 2012 r. poz. 4116) zarządza się, co następuje:
§ 1. 1. Ogłasza się wyniki otwartego konkursu projektów na wsparcie rozwoju sportu na terenie Gminy Miasto Marki w 2019 roku.2. Wyniki otwartego konkursu, o którym mowa w ust. 1, stanowią załącznik do niniejszego zarządzenia.
§ 2. Wykonanie zarządzenia powierza się Pełnomocnikowi do spraw współpracy z organizacjami pozarządowymi.
§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz Miasta Marki
Jacek Orych

Załącznik do zarządzenia Nr 0050.024.2019Burmistrza Miasta Marki
z dnia 6 lutego 2019 r.
Ogłoszenie wyników otwartego konkursu projektów na wsparcie rozwoju sportu na terenie Gminy Miasto Marki w 2019 roku.
W wyniku otwartego konkursu projektów na wsparcie rozwoju sportu na terenie Gminy Miasto Marki w 2019 roku oferta Uczniowskiego Klubu Sportowego Box Garda została odrzucona z przyczyn formalnych, pozostałe oferty zostały dopuszczone do etapu merytorycznego konkursu, w wyniku którego proponuje się kwoty dofinansowania poszczególnych projektów według tabeli poniżej:

3

Burmistrz Miasta Marki
Jacek Orych

Źródło: UM Marki

Komentarze

komentarzy

Opublikowane w kategorii

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.