XIX Sesja Rady Gminy Strachówka

29 grudnia   2020r. ( wtorek )  o godz.  11:00 w  sali gimnastycznej  Szkoły Podstawowej im. Rzeczpospolitej Norwidowskiej  w Strachówce odbędzie się XIX Sesja Rady Gminy Strachówka

Proponowany porządek obrad

 1. Otwarcie obrad Sesji .
 2. Przedstawienie porządku obrad i rozpatrzenie wniosków w sprawie ewentualnych zmian.
 3. Sprawozdanie Przewodniczącej Rady Gminy z działalności między sesjami.
 4. Sprawozdanie Wójta Gminy z działalności między sesjami.

5.Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę Nr XIII/113/2019 Rady Gminy Strachówka z dnia 27 grudnia 2019 r. w sprawie zaciągnięcia  długoterminowego kredytu na finansowanie  planowanego  deficytu budżetu Gminy Strachówka  w 2020 roku oraz spłatę wcześniej  zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek

5.Rozpatrzenie projektu uchwały  w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Strachówka na lata 2020 ? 2039.

 1. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Strachówka na 2020 rok.

7.Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wydatków budżetowych, które nie wygasają                z upływem roku budżetowego 2020.

8.Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Strachówka na lata 2021 ? 2035.

9.Rozpatrzenie projektu uchwały budżetowej Gminy Strachówka na 2021 rok.

 1. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii na terenie Gminy Strachówka na 2021 r.
 2. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę nr XII/106/2019 Rady Gminy Strachówka z dnia 29 listopada 2019r. w sprawie określenia rodzaju dodatkowych usług świadczonych przez Gminę Strachówka w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów oraz wysokości opłaty za te usługi.
 3. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zwrotu kosztów służbowych dla radnych Rady Gminy Strachówka.
 4. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania.

13.Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przeprowadzenia zabiegów pielęgnacyjnych pomnika przyrody ? dąb szypułkowy  na działce o nr ewid. 202 obręb  0008 Kąty-Wielgi, gm. Strachówka.

 1. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyjęcia planów pracy Rady Gminy Strachówka na 2021 rok.
 2. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyjęcia planów pracy Komisji Rady Gminy Strachówka na 2021 rok.
 3. Informacja Urzędu Skarbowego o złożonych oświadczeniach majątkowych za 2019 rok.
 4. Sprawy różne.
 5. Wolne wnioski.
 6. Odpowiedzi na wolne wnioski.
 7. Zakończenie XIX Sesji Rady Gminy.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.