Ząbki – II Wyprzedaż Garażowa

Po sukcesie ostatniej wyprzedaży garażowej, zapraszamy na kolejną,  która odbędzie się  najbliższą sobotę, 30 września 2023 r. w godzinach 9.00 do 14.00  w pasażu przy ul. Orlej. – zachęca UM Ząbki

Obowiązują zapisy dla Sprzedających. Zgłoszenia przyjmujemy w miarę wolnych miejsc do dnia 28 września do godz. 16:00. Zgłoszenia prosimy kierować na adres mailowy: wyprzedazgarazowa@zabki.pl lub osobiście na piśmie w Urzędzie Miasta Ząbki.

W zgłoszeniu należy:

1) podać dane Sprzedającego: imię , nazwisko, adres zamieszkania, numer telefonu kontaktowego;

2) opisać rodzaj wystawianych rzeczy;

3) złożyć oświadczenie o zamieszkiwaniu na terenie miasta Zabki

Każdy Sprzedający we własnym zakresie zapewnia sobie przedmiot do wyłożenia oferowanych rzeczy (przenośny stolik, wieszak, pudło itp.). Sprzedający powinni zapoznać się z Regulaminem Wyprzedaży:

Regulamin Wyprzedaży Garażowej

organizowanej przez Burmistrz Miasta Ząbki

§ 1.

Postanowienia ogólne

 1. Regulamin Wyprzedaży Garażowej, zwany dalej „Regulaminem”, określa warunki uczestnictwa w Wyprzedaży Garażowej, zwanej dalej „Wyprzedażą”.
 2. Organizatorem Wyprzedaży jest Burmistrz Miasta Ząbki.
 3. Wyprzedaż odbędzie się 30 września 2023 r. w godzinach 9.00-14.00 na pasażu pieszym mieszczącym się pomiędzy ulicami Orlą i Józefa Poniatowskiego w Ząbkach.
 4. Celem Wyprzedaży jest wymiana lub sprzedaż przedmiotów przyniesionych przez osoby, które je wystawiają na swoich stoiskach, zwanych dalej „Sprzedającymi”.

§ 2.

Zasady udziału

 1. Warunkiem uczestnictwa w Wyprzedaży w charakterze Sprzedającego jest wysłanie zgłoszenia pocztą elektroniczną na adres: wyprzedazgarazowa@zabki.pl lub jego dostarczenie osobiście do Urzędu Miasta Ząbki (Ząbki, ul. Wojska Polskiego 10), w nieprzekraczalnym terminie do dnia 28 września 2023 r. do godz. 16.00.
 2. W zgłoszeniu należy:
 1. podać dane Sprzedającego: imię, nazwisko, adres zamieszkania, numer telefonu kontaktowego,
 2. opisać rodzaj wystawianych rzeczy,
 3. złożyć oświadczenie o zamieszkiwaniu na terenie miasta Ząbki.

Zgłoszenie składane w formie pisemnej należy przekazać podpisane.

 1. Jeżeli liczba zgłoszeń przekracza liczbę miejsc, którymi dysponuje Organizator, o udziale decyduje data i godzina wpływu zgłoszenia. Organizator przekazuje potwierdzenie udziału w Wyprzedaży albo informuje, iż ze względu na przekroczenie liczby miejsc nie zostało przyjęte.
 2. W przypadku wolnych miejsc na Wyprzedaży osoba zainteresowana wymianą lub sprzedażą przedmiotów może dokonać zgłoszenia Organizatorowi w dniu Wyprzedaży przed rozpoczęciem.
 3. Organizator nie pobiera od Sprzedających i uczestników opłat.
 4. Sprzedającym może być każda osoba pełnoletnia lub niepełnoletnia znajdująca się pod opieką osoby pełnoletniej.
 5. Miejsce na Wyprzedaży zostanie przyznane Sprzedającemu w dniu Wyprzedaży przez osobę upoważnioną przez Organizatora.
 6. Sprzedający ustawiają swoje stoiska w miejscu wyznaczonym przez osobę upoważnioną przez Organizatora.
 7. Sprzedający we własnym imieniu i na własną rzecz przygotowują przedmioty do wymiany lub sprzedaży, pobierają pieniądze od kupujących i wydają przedmioty. Ustalanie cen należy do Sprzedającego.
 8. Przedmioty wystawiane przez Sprzedającego nie mogą:
 1. naruszać w jakikolwiek sposób praw osób trzecich, w tym praw do znaku towarowego, handlowego, firmowego i oznaczeń pochodzenia,
 2. pochodzić z kradzieży lub być wprowadzone do obrotu niezgodnie z obowiązującym prawem,
 3. nawoływać do szerzenia nienawiści, faszyzmu, systemu totalitarnego, rasizmu, ksenofobii lub konfliktów między narodami,
 4. służyć do zniesławienia narodów, osoby lub grupy osób.
 1. Na terenie i w czasie Wyprzedaży zabrania się prezentowania i sprzedaży wszelkich produktów wymagających koncesji lub zezwoleń, leków, broni, amunicji, alkoholu i towarów zawierających alkohol, papierosów i innych używek, narkotyków i substancji o właściwościach psychoaktywnych, materiałów wybuchowych i pirotechnicznych, baterii, akumulatorów, zwierząt, mebli, dużego sprzętu AGD oraz innych rzeczy wielkogabarytowych, automatów do gier, przedmiotów zawierających treści pornograficzne, a także produktów spożywczych.
 2. Na terenie Wyprzedaży Sprzedający oraz osoby odwiedzające zobowiązane są stosować się do przepisów BHP.
 3. Na terenie Wyprzedaży obowiązuje zakaz:
 1. udostępniania stoiska osobom trzecim,
 2. pozostawienia stoiska i wystawionych na nim przedmiotów bez nadzoru,
 3. używania otwartego ognia,
 4. wnoszenia na teren Wyprzedaży substancji chemicznych, pożarowo niebezpiecznych oraz niedozwolonych,
 5. blokowania dojść i dojazdów do urządzeń przeciwpożarowych oraz tarasowania przejść,
 6. spożywania napojów alkoholowych lub brania narkotyków lub jakichkolwiek substancji o właściwościach psychoaktywnych.
 1. Zabrania się sprzedaży świadczonej w ramach działalności gospodarczej, w tym hurtowej lub akwizycyjnej.
 2. Osoby, które nie dostosują się do zakazów lub poleceń osoby upoważnionej przez Organizatora, będą proszone o opuszczenie Wyprzedaży.
 3. Zaleca się Sprzedającym do zaopatrzenia w składane i przenośne stoliki do rozłożenia swoich przedmiotów lub do wykorzystania do tego celu koców, plandek, karimat, pudeł, przenośnych wieszaków lub innych materiałów, na których można ułożyć przedmioty.
 4. Przedmiotami wystawianymi na wymianę/sprzedaż mogą być wyłącznie rzeczy będące własnością Sprzedającego.
 5. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za oświadczenia składane przez Sprzedających, sprzedawane przedmioty, ich jakość oraz stan, jak również nie odpowiada za zawarte umowy oraz proponowane lub ustalone pomiędzy stronami ceny lub warunki zawartych umów.
 6. Wszelkie obowiązki podatkowe wynikające z obowiązujących przepisów prawa realizują osoby zawierające umowy we własnym zakresie i we własnym imieniu.
 7. Sprzedający mają możliwość przywiezienia przedmiotów na teren Wyprzedaży tylko w dzień Wyprzedaży, od godziny 8.30.
 8. Po zakończeniu Wyprzedaży Sprzedający jest zobowiązany do dokładnego posprzątania swojego stanowiska.
 9. Sprzedający odpowiada za szkody wyrządzone w czasie trwania wyprzedaży, na udostępnionym mu przez Organizatora miejscu i zobowiązuje się do ich naprawienia lub pokrycia kosztów naprawy.
 10. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za wypadki osób i uszkodzenia przedmiotów Sprzedających przed, po i w czasie trwania Wyprzedaży.
 11. W przypadku rezygnacji z udziału w Wyprzedaży, Sprzedający ma obowiązek niezwłocznie powiadomić o tym fakcie Organizatora.

§ 3.

Postanowienia końcowe

 1. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany terminu, miejsca oraz odwołania Wyprzedaży z przyczyn od niego niezależnych oraz bez podania przyczyny.
 2. Podczas trwania Wyprzedaży w sprawach organizacyjnych, porządkowych oraz spornych decydują polecenia i rozstrzygnięcia osoby upoważnionej przez Organizatora.
 3. Udział w Wyprzedaży przez Sprzedających oraz przez osoby odwiedzające Wyprzedaż traktowany jest jako akceptacja Regulaminu.

 

Więcej informacji z Ząbek

Ząbki - 199 wraca na stałą trasę

Ząbki – 199 wraca na stałą trasę

W związku z zakończeniem prac na ulicy F. Stefczyka w Ząbkach od 9 grudnia 2023 r. (sobota) przywrócona zostaje stała trasa linii 199 [...]
0 komentarzy
Ząbki - w niedziele 10 i 17 grudnia Ząbkobusy będą kursować wg. rozkładu sobotniego

Ząbki – w niedziele 10 i 17 grudnia Ząbkobusy będą kursować wg. rozkładu sobotniego

W związku zmianą ustawy z dnia 29 listopada 2023 r.  o ograniczeniu handlu w niedziele i święta oraz w niektóre inne dni, w [...]
0 komentarzy
Ząbki - umowa na program "Kurs na Dziecko" podpisana

Ząbki – umowa na program „Kurs na Dziecko” podpisana

Małgorzata Zyśk, Burmistrz Miasta Ząbki  podpisała porozumienie o współpracy dzięki, której 20 rodzin z naszego miasta otrzyma bezpłatne dostępy do pakietu kursów online [...]
0 komentarzy
Ząbki - konkurs Burmistrza na EKO-OZDOBĘ choinkową rozstrzygnięty!

Ząbki – konkurs Burmistrza na EKO-OZDOBĘ choinkową rozstrzygnięty!

Komisja konkursowa miała twardy orzech do zgryzienia podczas wyłaniania zwycięzców! Gdybyśmy mogli wszyscy by wygrali bez wyjątku! Dla każdego z Was jest przygotowany [...]
0 komentarzy
Kolejny sprzęt przekazano na ręce strażaków z OSP Ząbki

Kolejny sprzęt przekazano na ręce strażaków z OSP Ząbki

W Ząbkach odbyło się przekazanie sprzętu przeciwpożarowego dla jednostki OSP Ząbki, m.in. radiostacje, hydronetki oraz węże ssawne, zakupione z dofinansowaniem ze środków Samorządu [...]
0 komentarzy

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.