Ząbki – konkurs dla organizacji pozarządowych

Drogi św. Jakuba w Powiecie Wołomińskim

BURMISTRZ MIASTA ZĄBKI w dniu 6 maja 2022 r.ogłasza otwarty konkurs ofert dla organizacji pozarządowych oraz podmiotów, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na dofinansowanie zadania.

Ogłoszenie z wymaganymi załącznikami znajduje się na stronie bip.zabki.pl:

Konkurs ogłoszony na podstawie:

 1. Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
  (Dz. U. z 2020 r., poz. 1057 z późn. zm.);
 2. Ustawy z dnia 26 października 1982 roku o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2021 r., poz. 1119);
 3. Rozporządzenia Przewodniczącego Komitetu do Spraw Pożytku Publicznego z dnia
  24 października 2018 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań (Dz. U. z 2018 r. poz. 2057);
 4. Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 marca 2016 r. w sprawie wypoczynku dzieci i młodzieży (Dz. U. z 2016 r., poz. 452),
 5. Uchwały Nr L/478/2021 Rady Miasta Ząbki z dnia 24 listopada 2021 r. w sprawie Programu Współpracy Miasta Ząbki z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w roku 2022.

ZAKRES: WSPIERANIE DZIAŁAŃ Z ZAKRESU KRAJOZNAWSTWA ORAZ

WYPOCZYNKU DZIECI I MŁODZIEŻY

Konkurs na organizację letniego wypoczynku dzieci i młodzieży. (60 000,00)

W roku 2020 wydatkowano na realizację zadania: Organizacja zimowego wypoczynku dzieci i młodzieży 43 200,00 zł.

W roku 2021 wydatkowano na realizację zadania: Organizacja letniego wypoczynku dzieci i młodzieży 38 500,00

 1. Zasady przyznawania dotacji
 1. Podmiotami uprawnionymi do złożenia oferty są statutowo działające w dziedzinie sportu na terenie Miasta Ząbki organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust.
  3 ustawy z dnia 22 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
 2. Finansowanie zadania obejmuje okres od dnia podpisania umowy do dnia 31 sierpnia 2022 r. na warunkach określonych umową w taki sposób, by działaniami objąć najefektywniej jak największą liczbę uczestników.
 3. Złożenie oferty nie jest równoznaczne z udzieleniem dotacji.
 4. Dotacje mogą zostać przyznane oferentom, którzy złożyli w terminie prawidłowo opracowaną ofertę wg wzoru stanowiącego zał. nr 1 do Rozporządzenie Przewodniczącego Komitetu do Spraw Pożytku Publicznego z dnia 24 października 2018 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań (Dz. U. z 2018 r. poz. 2057).
 5. Dotację na realizację zadania otrzymają podmioty, których oferty zostaną wybrane
  w niniejszym postępowaniu konkursowym.
 6. Oferty będą dofinansowywane tylko w ramach kosztów kwalifikowanych określonych
  w dziale V ogłoszenia.
 7. Postępowanie w sprawie przyznania dotacji odbywać się będzie zgodnie z zasadami określonymi w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego
  i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 r., poz. 1057 z późn. zm.).
 8. Realizacja zadań nastąpi w formie wsparcia wraz z dofinansowaniem, które nie może przekraczać 50% całkowitych kosztów zadania.
 9. W przypadku, gdy suma wnioskowanych kwot dofinansowania, wynikająca ze złożonych ofert, przekracza wysokość środków przeznaczonych na realizację zadania, organizator konkursu zastrzega sobie możliwość zmniejszania wielkości przyznanego dofinansowania.

II. Termin realizacji zadania

Zadanie musi być zrealizowane w terminie od dnia podpisania umowy do 31 sierpnia 2022 r.

III. Warunki realizacji zadania

W otwartym konkursie ofert mogą uczestniczyć organizacje, które łącznie spełniają następujące warunki:

   1. zamierzają realizować zadania na rzecz mieszkańców Miasta Ząbki, obejmując programem jak największą liczbę mieszkańców,
   2. prowadzą działalność statutową w zakresie zadania publicznego na którą składają ofertę
    ? w ramach objętych konkursem,
   3. dysponują odpowiednio wykwalifikowaną kadrą, zdolną do realizacji zadania,
   4. posiadają doświadczenie niezbędne do realizacji zadania będącego przedmiotem konkursu,

Kalkulacja kosztów zadania, zawarta w ofercie, powinna opierać się o następujące kryteria.

 1. Wkład osobowy, w tym wkład pracy wolontariuszy, może być uwzględniony w kosztorysie (punkt IV oferty ? Szczegółowy zakres rzeczowy oraz kalkulacja przewidywanych kosztów zadania publicznego) w wysokości nieprzekraczającej 30% łącznej wartości projektu.
 2. Podmiot realizujący zadanie, zobowiązany jest do stosowania przepisów prawa,
  w szczególności ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2019 r., poz. 1781 z późn. zm.), ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. ? prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r., poz. 1129 z późn. zm.) oraz ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych ( tekst jedn. Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 z późn. zm.).
 3. W przypadku gdy podmiot jest podatnikiem podatku VAT i ma możliwość skorzystania
  z prawa do odliczenia podatku naliczonego, a realizowane zadanie ma związek z czynnościami opodatkowanymi podatkiem VAT, dokonując rozliczenia dotacji przyznanej w kwocie brutto, podmiot jest zobowiązany również do zwrotu kwoty stanowiącej równowartość kwoty podatku VAT naliczonego, jaka może zostać uwzględniona w rozliczeniu należnego zobowiązania.
  1. Tryb i kryteria stosowane przy dokonywaniu wyboru ofert

Kryteria formalne:

 1. ocena, czy podmiot składający ofertę jest uprawniony do jej złożenia na podstawie art. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie,
 2. ocena terminowości złożenia oferty zgodnie z działem VII ogłoszenia,
 3. ocena kompletności załączonej dokumentacji, o której mowa w dziale VIII ogłoszenia.

Kryteria merytoryczne:

Suma punktów przypadających na jedną osobę w komisji konkursowej wynosi 25 ? każde
z poniższych kryteriów punktowane jest w zakresie 1-5 punktów.

 1. wartość merytoryczna i walory promocyjne projektu (celowość oferty, zakres rzeczowy, zasięg, zgodność z ogłoszeniem),
 2. koszt realizacji projektu, w tym rodzaj i celowość planowanych kosztów,
 3. wysokość dotacji wnioskowanej od Miasta Ząbki, porównanie jej z innymi planowanymi źródłami dofinansowania projektu,
 4. doświadczenie oferenta w realizacji zadania o podobnym charakterze i zasięgu – w tym doświadczenia z dotychczasowej współpracy z Miastem Ząbki,
 5. ocena zakładanych efektów projektu

Ocena merytoryczna złożonych ofert odbędzie się w oparciu o następujące kryteria:

 1. posiadanie niezbędnych zezwoleń, upoważnień i decyzji wymaganych przepisami prawa lub innymi przepisami i zasadami dotyczącymi rodzaju działalności lub proponowanego zadania,
 2. osiągnięcia i doświadczenie wnioskodawcy w realizacji podobnego projektu,
 3. wiarygodność organizacji oceniona na podstawie:
  • dotychczasowej współpracy z Miastem Ząbki,
  • rzetelności wykonywania i rozliczania zadań finansowanych z budżetu Miasta
   tj. terminowości składania sprawozdań z poprzednio realizowanych projektów, terminowości rozliczania dotacji, terminowości zwrotu środków na konto Miasta;
 1. pozafinansowy wkład własny np. świadczenia wolontariuszy;
  1. Koszty kwalifikowane przy realizacji zadania
 1. transport uczestników zadania,
 2. wyżywienie uczestników zadania,
 3. zakwaterowanie uczestników zadania,
 4. w ramach kosztów pośrednich stanowiących do 5% dotacji: obsługa finansowo-księgowa zadania oraz zakup materiałów oraz usług biurowych, pocztowych i telekomunikacyjnych (materiały papiernicze, toner do drukarki, koperty, znaczki, abonamenty za telefony służbowe
  i Internet), opłaty bankowe.

Płatnicy podatku VAT kalkulują i rozliczają dotację w kwotach netto.

  1. Termin składania ofert

Oferty należy składać osobiście w Urzędzie Miasta Ząbki w Kancelarii Ogólnej lub korespondencyjnie na adres: Urząd Miasta Ząbki, ul. Wojska Polskiego 10, 05-091 Ząbki (obowiązuje data wpłynięcia do Urzędu) do dnia 30 maja 2022 do godz. 18.00. Oferty złożone lub doręczone po terminie nie będą brane pod uwagę w konkursie i zostaną zwrócone oferentowi bez otwierania. Oferty należy składać w zamkniętych kopertach opatrzonych nazwą zadania konkursowego oraz nazwą i adresem oferenta. Decyzję dotyczącą wyboru ofert i wysokości ich dofinansowania podejmuje Burmistrz Miasta Ząbki, po zapoznaniu się z opinią komisji konkursowej. Zakres oferty i wymagane załączniki określa wzór oferty dostępny na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta Ząbki: www.bip.zabki.pl

Oferta która wpłynie po terminie, nie będzie objętą procedurą konkursową.

VII. Wymagana dokumentacja

Dokumenty podstawowe:

1. Prawidłowo wypełniony formularz oferty podpisany przez osoby upoważnione do składania oświadczeń woli, zgodnie z kopią aktualnego odpisu z Krajowego Rejestru Sądowego, innego rejestru lub ewidencji.

2. Kopia aktualnego odpisu z Krajowego Rejestru Sądowego, innego rejestru lub ewidencji . Odpis musi być zgodny z aktualnym stanem faktycznym i prawnym, niezależnie od tego, kiedy został wydany. W przypadku wyboru innego sposobu reprezentacji podmiotów składających ofertę wspólną niż wynikający z Krajowego Rejestru Sądowego lub innego właściwego rejestru – dokument potwierdzający upoważnienie do działania w imieniu oferenta(-ów).

Dokumenty składane w przypadku otrzymania dotacji:

Oferent zobowiązany jest w terminie do 14 dni od daty otrzymania od pełnomocnika
ds. współpracy z organizacjami pozarządowymi informacji o przyznaniu dotacji, dostarczyć dokumenty potrzebne do podpisania umowy, w tym:

   • zaktualizowany harmonogram i kosztorys realizacji zadania stanowiące załączniki do umowy ? jeżeli zajdzie potrzeba;
   • potwierdzenie aktualności danych organizacji, zawartych w ofercie, niezbędnych
    do przygotowania umowy ? jeżeli zajdzie potrzeba.

Nie dostarczenie zaktualizowanego harmonogramu i kosztorysu w terminie 30 dni od daty otrzymania informacji o przyznaniu dotacji, traktowane będzie jak rezygnacja z jej przyjęcia ze strony oferenta i skutkować będzie unieważnieniem decyzji o przyznaniu dotacji.

VIII. Informacje dodatkowe

 1. Rozpatrzenie ofert nastąpi w terminie nie przekraczającym jednego miesiąca od upływu terminu ich składania. O wynikach konkursu, Burmistrz Miasta Ząbki pisemnie poinformuje oferentów. Burmistrz Miasta Ząbki zastrzega sobie możliwość nie rozstrzygnięcia konkursu. Od odmowy przyznania dofinansowania odwołanie nie przysługuje.
 2. Kwota przyznanej dotacji może być niższa od określonej w ofercie.
 3. Warunkiem zawarcia umowy jest w przypadku przyznania dotacji w wysokości niższej niż wnioskowana ? korekta kosztorysu projektu. Środki finansowe nie będą przekazywane przed datą zawarcia umowy.
 4. W rozliczeniu dofinansowania nie będą uwzględniane dokumenty finansowe wystawione przed datą zawarcia umowy.
 5. Szczegółowe i ostateczne warunki realizacji, finansowania i rozliczenia zadania regulować będzie umowa zawarta pomiędzy wyłonionym oferentem a Miastem Ząbki. Umowę ze strony Wnioskodawcy podpisuje osoba uprawniona do reprezentowania danej organizacji zgodnie z jej statutem Możliwe jest przekazanie dotacji w ratach ? zależy to od specyfiki i harmonogramu realizacji projektu. Przekazanie środków finansowych na konto zleceniobiorcy nastąpi
  w terminie określonym w umowie.

Burmistrz Miasta Ząbki zastrzega sobie prawo do odwołania konkursu bez podania przyczyny. Burmistrz Miasta zastrzega sobie prawo do proporcjonalnego obniżenia kwoty przyznanej dotacji
w przypadku zmniejszenia kosztów całkowitych zadania wskazanych w kosztorysie.

Szczegółowe informacje można uzyskać: Pełnomocnik Burmistrza Miasta Ząbki ds. współpracy
z organizacjami pozarządowymi ? Krzysztof Krajewski. ? tel. 22 510 97 90.

Ogłoszenie umieszcza się na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta Ząbki (adres: www.bip.zabki.pl) oraz na tablicach informacyjnych Urzędu.

 

Więcej informacji z Ząbek

Jednogłośne absolutorium, dla Burmistrza, Miasta Ząbki

Jednogłośne absolutorium dla Burmistrza Miasta Ząbki

22 czerwca 2022 r. w sali USC odbyła się sesja absolutoryjna Rady Miasta. Pani Małgorzata Zyśk Burmistrz Miasta Ząbki jednogłośnie otrzymała absolutorium za [...]
0 komentarzy
Przetarg na budowę budynku hali sportowej przy SP 1 w Ząbkach ogłoszony

Przetarg na budowę budynku hali sportowej przy SP 1 w Ząbkach ogłoszony

20 czerwca. ogłoszono postępowanie przetargowe na budowę budynku hali sportowej przy Szkole Podstawowej nr 1 w Ząbkach. Przedmiotem zamówienia jest budowa hali o [...]
0 komentarzy

Spotkanie konsultacyjne MPA dla Miasta Ząbki

Spotkanie konsultacyjne Miejskiego Planu Adaptacji do zmian klimatu dla Miasta Ząbki odbędzie się w Urzędzie Miasta Ząbki (sala ślubów) w dniu 23 czerwca 2022 r. [...]
0 komentarzy
Ząbki - wakacyjne zajęcia z piłki nożnej

Ząbki – wakacyjne zajęcia z piłki nożnej

Klub sportowy UKS Fair Play Ząbki zaprasza na wakacyjne zajęcia z piłki nożnej już od 1 lipca 2022 r. Koszt 60zł/miesiąc. Zapisy: 516 [...]
0 komentarzy
Nowe Ząbki ? centrum kultury

Nowe Ząbki – centrum kultury

Do dnia 30 czerwca 2022 r. prowadzone będą w Ząbkach konsultacje społeczne dotyczące zagospodarowania terenu położonego przy ul. Piłsudskiego i Powstańców, który należał [...]
0 komentarzy

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.