Ząbki – oferta pracy

Ząbki - Oferta pracy

Do 6 września 2023 r. trwa nabór na stanowisko Kierownika Biura Promocji, Kultury, Sportu i Zdrowia w Ząbkach.

Wymagania niezbędne:

1. Spełnienie wymagań określonych w art. 6 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2022 r. poz. 530).

2. Wykształcenie wyższe.

3. Znajomość przepisów prawnych z zakresu ustawy o: samorządzie gminnym, sporcie, organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej, bibliotekach, działalności leczniczej oraz znajomość przepisów wykonawczych do wskazanych ustaw.

4. Umiejętność planowania i koordynowania pracy oraz skutecznego kierowania zespołem.

5. Staż pracy min. 5 lat.

Wymagania dodatkowe: doświadczenie zawodowe w administracji publicznej, na stanowisku o podobnym charakterze, odpowiedzialność, zaangażowanie, komunikatywność, dobra organizacja pracy, zdolność do pracy w warunkach stresu, umiejętność współpracy i umiejętności pozwalające na szybkie reagowanie w sytuacjach kryzysowych i konfliktowych, zdolności mediacyjne.

Zakres wykonywanych zadań:

1. Organizowanie i kierowanie Biurem Promocji, Kultury, Sportu i Zdrowia w sposób zapewniający pełną realizację zadań oraz sprawne i zgodne z prawem działanie.

2. Ustalanie zadań Biura określonych w Regulaminie Organizacyjnym Urzędu Miasta i aktualizowanych w zewnętrznych przepisach prawa oraz zarządzeniach wewnętrznych, dokonywanie ich podziału między stanowiska pracy w Biurze w sposób gwarantujący równomierne ich obciążenie i właściwe wykonanie.

3. Zapewnienie nadzoru oraz kontroli merytorycznej i formalnej zadań wykonywanych przez pracowników Biura oraz właściwego i szybkiego obiegu dokumentów i przepływu informacji w Biurze.

4. Sprawdzanie pod względem merytorycznym wszelkich dokumentów, pism, sprawozdań i informacji przygotowywanych w Biurze – parafowanie kopii pism wychodzących przed skierowaniem ich do podpisu Burmistrza.

5. Zapewnienie wykonywania nadzoru i kontroli realizacji zadań z zakresu kultury, sportu i zdrowia powierzonych miejskim jednostkom organizacyjnym.

6. Inicjowanie wydarzeń miejskich oraz współpraca z miejskimi jednostkami organizacyjnymi w zakresie organizowanych imprez oraz ich koordynowanie.

7. Współpraca z podmiotami organizującymi wydarzenia pod patronatem Burmistrza Miasta Ząbki.

8. Rozwijanie programu „Jestem z Ząbek” oraz współpraca z partnerami przystępującymi do programu.

9. Sporządzanie projektów i planów rozwoju kultury, sportu i profilaktyki zdrowotnej w Mieście oraz koordynacja ich wdrażania.

10. Sporządzanie należnych sprawozdań, analiz i informacji w zakresie działalności Biura.

Informacja o warunkach pracy na danym stanowisku:

1. Praca w warunkach biurowych związana z wykorzystaniem komputera i innych urządzeń biurowych.

2. Stanowisko objęte naborem znajduje się w pomieszczeniu na I piętrze, budynek bez windy dla niepełnosprawnych.

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Urzędzie Miasta Ząbki w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6 %.

Wnioski kandydatów przystępujących do konkursu powinny zawierać:

– informacje, o których mowa w art. 22(1) § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (t.j. Dz.U. z 2023 r., poz. 1465) zawarte w kwestionariuszu dla osób ubiegających się o zatrudnienie ( załącznik nr 1),

– kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie oraz kwalifikacje zawodowe,

– kopie dokumentów potwierdzających przebieg zatrudnienia,

– oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w załączonych dokumentach – jeśli w zakresie tych danych zawarte są szczególne kategorie danych, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO,

– oświadczenie, że kandydat nie był prawomocnie skazany za przestępstwo umyślne i umyślne przestępstwo skarbowe,

Oświadczenie, że kandydat ma pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych.

Oświadczenie, o którym mowa w punkcie V. Wnioski kandydatów przystępujących do konkursu powinny zawierać w pozycji 4) może być sformułowane w następujący sposób:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w załączonych dokumentach – wymagane jeśli przekazane dane obejmują szczególne kategorie danych, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO.

Cofnięcie zgody na przetwarzanie danych osobowych nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

……………………………….

Podpis kandydata do pracy

Ogłaszający konkurs zastrzega sobie prawo do zaproszenia na rozmowę kwalifikacyjną tylko wybranych kandydatów.

VI. Dokumenty należy składać osobiście w zamkniętych kopertach w Biurze Obsługi Interesanta Urzędu Miasta Ząbki, przesłać pocztą (decyduje data wpływu) z podanym adresem zwrotnym i dopiskiem nabór na stanowisko Kierownika Biura Promocji, Kultury, Sportu i Zdrowialub przesyłać za pośrednictwem ePUAP (elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej) w terminie do dnia 6 września 2023 r.

Informacja o wyniku naboru będzie zamieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta Ząbki www.bip.zabki.pl – „oferty pracy” oraz na tablicy informacyjnej Urzędu przy ul. Wojska Polskiego 10 w Ząbkach.

Zgłoszenia kandydatów złożone po terminie, w inny sposób niż określony w ogłoszeniu lub bez kompletu wymaganych dokumentów, nie będą brane pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym.

Złożonych dokumentów Urząd Miasta Ząbki nie zwraca, oferty niewykorzystane w procesie rekrutacji zostaną komisyjnie zniszczone.

Więcej: https://bip.zabki.pl/burmistrz-miasta-zabki-oglasz…

Więcej informacji z Ząbek

Pożar przy ulicy Chełmżyńskiej, przy granicy z Ząbek

Dziś o godzinie 10:23 strażacy z OSP Ząbki  zostali skierowani do pożaru na terenie zakładu segregacji odpadów znajdującego się przy ulicy Chełmżyńskiej w [...]
0 komentarzy
Ząbki - Festiwal Dmuchańców w Parku Szuberta

Ząbki – Festiwal Dmuchańców w Parku Szuberta

Weekendowy Festiwal Dmuchańców w Parku Szuberta już w najbliższy weekend w godz. 12:00-17:00. Wstęp z Jestem z Ząbek – Karta Mieszkańca bezpłatny! Bez [...]
0 komentarzy
Gość Życia – Teresa Urbanowska zaprasza – Małgorzata Zyśk burmistrz Miasta Ząbki

Gość Życia – Teresa Urbanowska zaprasza – Małgorzata Zyśk burmistrz Miasta Ząbki

W programie „GOŚĆ ŻYCIA – Teresa Urbanowska zaprasza” rozmawialiśmy z Małgorzatą Zyśk, burmistrz Miasta Ząbki. O zasadach działania bonu żłobkowego, ząbkowskim budżecie obywatelskim, [...]
0 komentarzy
Ząbki - Kolejne nasadzenia zieleni

Ząbki – Kolejne nasadzenia zieleni

Na miejskich skwerach dzieje się! Uzupełniamy nasadzenia i naprawiamy rabaty, które się nie przyjęły lub zostały zniszczone w poprzednich latach. Zaczęliśmy od tawuł [...]
0 komentarzy
Zielonka - II rata opłaty za zezwolenie na sprzedaż alkoholu

Ząbki – Wpłata II raty za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż alkoholu

Urząd Miasta Ząbki przypomina o obowiązku dokonania opłaty (II raty) za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w nieprzekraczalnym terminie do 31 maja 2024 r.  Opłatę należy uiścić [...]
0 komentarzy

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.