Ząbki – oferta pracy w urzędzie

W dniach 22.12.2023 r. i 02.01.2024 r. Urząd Miasta Ząbki będzie nieczynny

Burmistrz Miasta Ząbki ogłasza nabór na stanowisko referent lub podinspektor w referacie Organizacyjno-Administracyjnym w Urzędzie Miasta Ząbki.

I. Wymagania niezbędne:

1.spełnienie wymagań określonych w art. 6 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2022 r. poz. 530),

2.wykształcenie średnie lub wyższe, preferowane o kierunku administracja publiczna, lub profil ogólnobudowlany,

3.umiejętność obsługi komputera (system Windows, programy pakietu office), obsługa urządzeń biurowych, prawo jazdy kat. B,

4.znajomość ustaw: o samorządzie gminnym, o pracownikach samorządowych, Kodeks postępowania administracyjnego, o ochronie informacji niejawnych, o ochronie danych osobowych, prawo zamówień publicznych, prawo budowlane, o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego,

5.staż pracy min. 2 lata ogółem.

II. Wymagania dodatkowe: wykształcenie wyższe – preferowane administracja publiczna lub ogólnobudowlane, min. 1 rok w zakresie administrowania lokalami, umiejętność kosztorysowania, czytaniu projektów, zadaniowe podejście do powierzonych obowiązków, dyspozycyjność, umiejętność organizacji czasu pracy, umiejętność współpracy, bezkonfliktowość, terminowość i sumienność w wykonywaniu zadań, wysoka kultura osobista, uczciwość, sumienność, rzetelność, odpowiedzialność, samodzielność, energia i dynamizm w działaniu.

III. Zakres wykonywanych zadań:

1.bieżący nadzór nad utrzymaniem należytego stanu sanitarno-porządkowego i technicznego budynku Urzędu Miasta oraz nieruchomości zarządzanych przez Miasto Ząbki;

2.prowadzenie książki obiektu oraz zlecanie okresowych kontroli i przeglądów budynków będących w zarządzie Miasta Ząbki, miejskich placów zabaw oraz siłowni plenerowych;

3.przygotowanie umów w zakresie bieżącego utrzymania miejskich placów zabaw i siłowni plenerowych oraz nadzór nad ich realizacją;

4.przygotowywanie dokumentacji przetargowej (przedmiot zamówienia) dla potrzeb
postępowania o udzielenie zamówienia na utrzymania porządku i czystości, bieżących napraw i konserwacji, wywozu nieczystości itp. w zakresie budynków będących w zarządzie Miasta oraz nadzór nad realizacją zawartych w wyniku w/w postępowań umów;

5.przygotowywanie przedmiotu zamówienia dla potrzeb postępowania o udzielenie zamówienia na usługi związane z:

utrzymaniem porządku, czystości i stanu technicznego oraz usługi remontowe budynków komunalnych i budynku Urzędu,

dostawą energii elektrycznej na potrzeby oświetlenia ulicznego Miasta Ząbki, budynków i obiektów zarządzanych przez Miasto Ząbki oraz Ochotniczej Straży Pożarnej, oraz nadzór nad realizacją zawartych w wyniku w/w postępowań umów;

6.planowanie remontów i nadzór nad ich realizacją;

7.przyjmowanie zgłoszeń, wniosków i interwencji dotyczących konserwacji, awarii, zagrożeń, napraw remontowych oraz wystawianie zleceń dla wykonawcy z określeniem zakresu i stopnia pilności wykonania;

8.przygotowywanie innych planów, analiz, sprawozdań związanych z zasobem mieszkaniowym;

9.prowadzenie innych spraw związanych z gospodarką gminnym zasobem mieszkaniowym.

IV. Informacja o warunkach pracy na danym stanowisku:

1.praca w warunkach biurowych związana z wykorzystaniem komputera i innych urządzeń biurowych,

2.stanowisko objęte naborem znajduje się w pomieszczeniu na parterze budynek bez windy dla osób niepełnosprawnych.

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Urzędzie Miasta Ząbki, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6%.

V. Wnioski kandydatów przystępujących do konkursu powinny zawierać:

1.informacje, o których mowa w art. 22(1) § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (t.j. Dz.U. z 2023 r., poz. 1465 ze zm.) zawarte w kwestionariuszu dla osób ubiegających się o zatrudnienie (załącznik nr 1),

2.kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie oraz kwalifikacje zawodowe,

3.kopie dokumentów potwierdzających przebieg zatrudnienia,

4.oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w załączonych dokumentach – jeśli w zakresie tych danych zawarte są szczególne kategorie danych, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO,

5.oświadczenie, że kandydat nie był prawomocnie skazany za przestępstwo umyślne i umyślne przestępstwo skarbowe,

6.oświadczenie, że kandydat ma pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych.

Oświadczenie, o którym mowa w punkcie 4, dotyczące zgody na przetwarzanie danych osobowych, może być sformułowane w następujący sposób:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w załączonych dokumentach – wymagane jeśli przekazane dane obejmują szczególne kategorie danych, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO.

Cofnięcie zgody na przetwarzanie danych osobowych nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

……………………………….

Podpis kandydata do pracy

Ogłaszający konkurs zastrzega sobie prawo do zaproszenia na rozmowę kwalifikacyjną tylko wybranych kandydatów.

VI. Dokumenty należy składać osobiście w zamkniętych kopertach w Biurze Obsługi Interesanta Urzędu Miasta Ząbki, przesłać pocztą (decyduje data wpływu) z podanym adresem zwrotnym i dopiskiem „nabór na stanowisko referent lub podinspektor w referacie Organizacyjno-Administracyjnym w Urzędzie Miasta Ząbki” lub przesłać za pośrednictwem ePUAP (elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej) w terminie do dnia 12 lutego 2024 r.

Informacja o wyniku naboru będzie zamieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta Ząbki www.bip.zabki.pl – „oferty pracy” oraz na tablicy informacyjnej Urzędu przy ul. Wojska Polskiego 10 w Ząbkach.

Zgłoszenia kandydatów złożone po terminie, w inny sposób niż określony w ogłoszeniu lub bez kompletu wymaganych dokumentów, nie będą brane pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym.

Złożonych dokumentów Urząd Miasta Ząbki nie zwraca, oferty niewykorzystane w procesie rekrutacji zostaną komisyjnie zniszczone.

Więcej https://bip.zabki.pl/burmistrz-miasta-zabki-oglasza-nabor-na-wolne-stanowisko-pracy-20#cnt

Więcej informacji z Ząbek

Radca Prawny Ewa Goszczyńska-Kondrat partnerem Programu Karta Mieszkańca „Jestem z Ząbek”

Radca Prawny Ewa Goszczyńska-Kondrat partnerem Programu Karta Mieszkańca „Jestem z Ząbek”

Partner Programu Karta Mieszkańca „Jestem z Ząbek” – Radca Prawny Ewa Goszczyńska-Kondrat zapewnia profesjonalną pomoc w rozwiązywaniu problemów prawnych.  Zajmuje się między innymi [...]
0 komentarzy
Ząbki - Sportowy weekend na Orlikach

Ząbki – chłopcy z SP nr 1 zwycięzcami Mazowieckiego Finału Wojewódzkiego Pucharu Tymbarku w kategorii U-8

W dniach 20 i 21 maja zespoły z całego województwa mazowieckiego rywalizowały w Miętnem o miano najlepszej drużyny w regionie. Do walki przystąpiło [...]
0 komentarzy
Marki - Dzień Samorządu Terytorialnego

Marki – Dzień Samorządu Terytorialnego

27 maja obchodzimy Dzień Samorządu Terytorialnego. Dzień upamiętnia pierwsze wybory samorządowe w III RP, które odbyły się tego dnia w 1990 roku. Dzień [...]
0 komentarzy
Ząbki - Wizyta Kurator Oświaty w Szkole Podstawowej nr 5

Ząbki – Wizyta Kurator Oświaty w Szkole Podstawowej nr 5

Wioletta Krzyżanowska z Kuratorium Oświaty w Warszawie odwiedziła Szkole Podstawową nr 5. Wydarzenie było też okazją do spotkania z Małgorzatą Zyśk Burmistrzem Miasta [...]
0 komentarzy
Nowy Partner Programu Karta Mieszkańca "Jestem z Ząbek"

Nowy Partner Programu Karta Mieszkańca „Jestem z Ząbek”

Instalacje elektryczne, monitoring oparty na nowoczesnych rozwiązaniach, systemy alarmowe, klimatyzacje, pompy ciepła, instalacje fotowoltaiczne, instalacje sieci komputerowych, pomiary elektryczne odbiorcze oraz okresowe – [...]
0 komentarzy

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.