Ząbki – Opiekun środowiskowy poszukiwany

Ząbki - Opiekun środowiskowy poszukiwany

Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Ząbkach poszukuje osoby na stanowisko Opiekun środowiskowy.

Forma zatrudnienia : umowa zlecenie (po okresie trwania umowy zlecenia możliwość podjęcia współpracy na umowę o pracę).

 1. Wymagania niezbędne:
 • obywatelstwo polskie, w przypadku obcokrajowców pozwolenie na pracę oraz płynne posługiwanie się językiem polskim,
 • wykształcenie: dyplom w zawodzie lub świadectwo potwierdzające kwalifikację w zawodzie lub certyfikat kwalifikacji zawodowej,
 • korzystanie z pełni praw publicznych,
 • niekaralność za przestępstwa popełnione umyślnie ,
 • stan zdrowia pozwalający podjęcia zatrudnienie na określonym stanowisku.
 1. Wymagania dodatkowe:
 • kwalifikacje zawodowe stosowne do opisu stanowiska,
 • umiejętności interpersonalne (łatwość nawiązywania kontaktu, empatia, cierpliwość),
 • samodzielność, dokładność, dyspozycyjność, komunikatywność, obowiązkowość, odpowiedzialność,
 • cierpliwość i opanowanie w sytuacjach stresowych,
 • umiejętność organizacji w domu chorego,
 • umiejętność współpracy z osobami z niepełnosprawnościami.
 1. Zakres wykonywanych zadań:
 • pomoc w zaspokajaniu codziennych potrzeb życiowych podopiecznych,
 • czynności higieniczno-pielęgnacyjne,
 • czynności opiekuńcze,
 • przygotowanie posiłków,
 • prowadzenie niezbędnej dokumentacji.
 1. Wymagane dokumenty i oświadczenia:
 • wypełniony kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie,
 • oświadczenie o posiadanym wykształceniu,
 • oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych,
 • oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego,
 • oświadczenie, że kandydat nie był prawomocnie skazany za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 • podpisana klauzula o treści: „Na podstawie art.7 ust.1 RODO oświadczam, iż wyrażam zgodę na przetwarzanie przez administratora, którym jest Ośrodek Pomocy Społecznej w Ząbkach, moich danych osobowych w celu przeprowadzenia procedury rekrutacji na stanowisko pracownik socjalny/starszy pracownik socjalny/specjalista pracy socjalnej. Powyższa zgoda została wyrażona dobrowolnie zgodnie z art.4 pkt 11 RODO;
 • zgodnie z art. 13 ust.1 i 2 RODO informuję, iż:
 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Ośrodek Pomocy Społecznej
  w Ząbkach, 05 – 091 Ząbki, ul. Wojska Polskiego 1;
 2. Inspektorem Ochrony Danych w Ośrodku jest Radosław Wasilewski, e-mail daneosobowe@zabki.pl;
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w związku z rekrutacją na wolne stanowisko pracownika socjalnego/starszego pracownika socjalnego/specjalisty pracy socjalnej;
 4. Ośrodek nie będzie udostępniać Pani/Pana danych podmiotom zewnętrznym;
 5. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej;
 6. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres 3 miesięcy od daty rozstrzygnięcia naboru;
 7. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody na ich przetwarzanie
  w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody wyrażonej przed jej cofnięciem;
 8. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO;
 9. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest konieczne, aby móc wziąć udział
  w rekrutacji na wolne stanowisko opiekuna środowiskowego;
 10. Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, a także nie będą profilowane.

Osoby zainteresowane prosimy o dostarczenie kompletu oświadczeń oraz danych osobowych zawierających imię i nazwisko, datę urodzenia, dane kontaktowe osobiście lub za pośrednictwem poczty lub podmiotów doręczających przesyłki, za pomocą poczty elektronicznej opatrzonej podpisem elektronicznym na adres:

Ośrodek Pomocy Społecznej w Ząbkach

ul. Wojska Polskiego 1

05-091 Ząbki

z dopiskiem na kopercie: nabór na stanowisko opiekun środowiskowy”

lub adres e-mail: ops@zabki.pl

z dopiskiem w tytule nabór na stanowisko opiekun środowiskowy

 

Więcej informacji z Ząbek

Ząbki - Wpłata II raty za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż alkoholu

Ząbki – Wpłata II raty za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż alkoholu

Urząd Miasta Ząbki przypomina o obowiązku dokonania opłaty (II raty) za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w nieprzekraczalnym terminie do 31 maja 2024 r.  Opłatę należy uiścić [...]
0 komentarzy
Ząbki - Spotkanie i wykład „Promocja przedsiębiorstw w mediach społecznościowych”.

Ząbki – Spotkanie i wykład „Promocja przedsiębiorstw w mediach społecznościowych”.

Prowadzisz własną firmę, ale brakuje Ci pomysłu lub wiedzy w zakresie prowadzenia mediów społecznościowych w celach biznesowych? Chcesz dowiedzieć się jeszcze więcej? „Promocja [...]
0 komentarzy
Konkurs na Przewodniczącego GKRPA w Ząbkach

Konkurs na Przewodniczącego GKRPA w Ząbkach

Burmistrz Miasta Ząbki zaprasza osoby zainteresowane objęciem funkcji Przewodniczącego Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Ząbkach do udziału w konkursie. Termin składania wniosków [...]
0 komentarzy
Najbliższe 363 dni spędzi w zakładzie karnym

Najbliższe 363 dni spędzi w zakładzie karnym

Policjanci z Komisariatu Policji w Ząbkach zatrzymali 39-latka. Mężczyzna był poszukiwany przez sąd. W zakładzie karnym spędzi najbliższe 363 dni zgodnie z wydanym [...]
0 komentarzy
Ząbki - Oferta pracy

Ząbki – Oferta pracy w UM

Burmistrz Miasta Ząbki ogłasza nabór na stanowisko podinspektor lub inspektor w Referacie Zagospodarowania Przestrzennego i Ochrony Środowiska w Urzędzie Miasta Ząbki. I. Wymagania niezbędne: 1.spełnienie [...]
0 komentarzy

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.