Ząbki – Praca dla Inspektora w Referacie Inwestycji

Ząbki - Praca dla Inspektora w Referacie Inwestycji

Burmistrz Miasta Ząbki  ogłasza nabór na stanowisko inspektora w referacie Inwestycji w Urzędzie Miasta Ząbki.

I. Wymagania niezbędne:

1.spełnienie wymagań określonych w art. 6 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2022 r. poz. 530),

2.wykształcenie techniczne,

3.umiejętność obsługi komputera, obsługa urządzeń biurowych,

4.dobra znajomość ustaw: o samorządzie gminnym, Kodeks postępowania administracyjnego, Prawo budowlane, Prawo zamówień publicznych,

5.min. 1 rok stażu pracy w zakresie: realizacji i/lub rozliczania projektów inwestycyjnych branży budowlanej obiektów kubaturowych lub liniowych (drogowych).

II. Wymagania dodatkowe: wykształcenie techniczne – preferowane budownictwo, obsługa programu do kosztorysowania, obsługa programu do wspomagania projektowania typu CAD, łatwość nawiązywania kontaktów, umiejętność pracy w zespole, odporność na stres, bezkonfliktowość, panowanie nad emocjami, wysoka kultura osobista, uczciwość, dokładność, sumienność, rzetelność, kreatywność

III. Zakres wykonywanych zadań:

1.przygotowywanie postępowań przetargowych w zakresie zadań inwestycyjnych realizowanych przez Referat Inwestycji w ramach opisu przedmiotu, w tym: przygotowywanie wniosków wstępnych, szacowanie przedmiotu zamówienia, opis przedmiotu zamówienia, przygotowywanie niezbędnej dokumentacji projektowo – kosztorysowej, zlecanie dokumentacji projektowej na podstawie programu funkcjonalno-użytkowego i środowiskowych zasad wyceny prac projektowych;

2.przygotowywanie zleceń na wykonanie dokumentacji inwestycji oraz nadzorowanie procesu uzgadniania i uzyskania pozwoleń administracyjnych;

3.przygotowywanie niezbędnych dokumentów do uzyskania decyzji o pozwoleniu na budowę;

4.przygotowywanie stosownych projektów umów z kontrahentami w zakresie inwestycji oraz prowadzenie dokumentacji z tym związanej w zakresie merytorycznym referatu;

5.nadzór nad prowadzonymi robotami budowlanymi w porozumieniu z inspektorami nadzoru inwestorskiego;

6.współpraca z Referatem Budżetowo – Finansowym, Referatem Geodezji i Gospodarki Nieruchomości, Referatem Funduszy Zewnętrznych i Rozwoju oraz Biurem Zamówień Publicznych w zakresie realizacji zadań inwestycyjnych;

7.uczestniczenie w odbiorach wykonywanych robót, w tym odbioru końcowego inwestycji i remontów;

8.rozliczanie finansowe zakończonych inwestycji;

9.uczestniczenie w naradach koordynacyjnych dotyczących realizowanych inwestycji;

10.uczestniczenie w pracach komisji przetargowych;

11.uczestniczenie w odbiorach pogwarancyjnych wykonanych inwestycji;

12.przygotowanie odpowiedzi oraz opracowań na pisma w zakresie realizacji
i przebiegu inwestycji;

13.udzielanie informacji publicznej w zakresie realizacji i przebiegu inwestycji.

IV. Informacja o warunkach pracy na danym stanowisku:

1.praca w warunkach biurowych związana z wykorzystaniem komputera i innych urządzeń biurowych,

2.stanowisko objęte naborem znajduje się w pomieszczeniu na I piętrze budynek bez windy dla osób niepełnosprawnych.

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Urzędzie Miasta Ząbki, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6%.

V. Wnioski kandydatów przystępujących do konkursu powinny zawierać:

1.informacje, o których mowa w art. 22(1) § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (t.j. Dz.U. z 2023 r., poz. 1465 ze zm.) zawarte w kwestionariuszu dla osób ubiegających się o zatrudnienie (załącznik nr 1),

2.kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie oraz kwalifikacje zawodowe,

3.kopie dokumentów potwierdzających przebieg zatrudnienia,

4.oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w załączonych dokumentach – jeśli w zakresie tych danych zawarte są szczególne kategorie danych, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO,

5.oświadczenie, że kandydat nie był prawomocnie skazany za przestępstwo umyślne i umyślne przestępstwo skarbowe,

6.oświadczenie, że kandydat ma pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych.

Oświadczenie, o którym mowa w punkcie 4, dotyczące zgody na przetwarzanie danych osobowych, może być sformułowane w następujący sposób:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w załączonych dokumentach – wymagane jeśli przekazane dane obejmują szczególne kategorie danych, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO.

Cofnięcie zgody na przetwarzanie danych osobowych nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

………………………………..

Podpis kandydata do pracy

Więcej: BIP Ząbki » BIP Ząbki » Burmistrz Miasta Ząbki ogłasza (zabki.pl)

Więcej informacji z Ząbek

Ząbki - rozstrzygnięcie konkursu - letni wypoczynek dzieci i młodzieży

Ząbki – rozstrzygnięcie konkursu – letni wypoczynek dzieci i młodzieży

Burmistrz Miasta Ząbki ogłasza wyniki otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu wspierania działań z zakresu krajoznawstwa oraz wypoczynku dzieci i [...]
0 komentarzy
10 lokalnych przedsiębiorców przystąpiło do Programu Karty Mieszkańca "Jestem z Ząbek"

10 lokalnych przedsiębiorców przystąpiło do Programu Karty Mieszkańca „Jestem z Ząbek”

Rozwijasz swoją działalność na terenie Miasta Ząbki? – Zostań Partnerem Programu Karta Mieszkańca „Jestem z Ząbek”- zwiększ rozpoznawalność swojej firmy, zyskaj jej promocję [...]
0 komentarzy
Mistrzostwo Polski Samorządowców w Tenisie Ziemnym dla Miasta Ząbki

Mistrzostwo Polski Samorządowców w Tenisie Ziemnym dla Miasta Ząbki

W dniach 7-9 czerwca 2024 r. na kortach Aqua Tur w Szczecinku rozegrane zostały XX Mistrzostwa Polski Samorządowców w Tenisie Ziemnym. W turnieju [...]
0 komentarzy
Ząbki - zmiana organizacji ruchu na ul. Harcerskiej

Ząbki – zmiana organizacji ruchu na ul. Harcerskiej

11 czerwca została wprowadzona nowa stała organizacja ruchu na ul. Harcerskiej na odcinku od ul. Szkolnej do ul. Westerplatte.  Ul. Harcerska będzie ulicą [...]
0 komentarzy
Ząbki - XXII Mistrzostwa w skokach na ścieżce

Ząbki – XXII Mistrzostwa w skokach na ścieżce

W Hali Szkoły Podstawowej Nr 2 w niedzielę 09.06.2024r.  odbyły się XXII Mistrzostwa Kensei w skokach na ścieżce. Imprezę honorowym patronatem objęła Małgorzata Zyśk [...]
0 komentarzy

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.