Ząbki – trwa nabór wniosków o przyznanie stypendiów uczniom ze szkół ponadpodstawowych

Program ma na celu promowanie, wspieranie i docenianie osiągnięć uzdolnionych dzieci i młodzieży, która brała udział w konkursach i olimpiadach przedmiotowych lub artystycznych, organizowanych na szczeblu powiatowym, wojewódzkim, ogólnopolskim lub międzynarodowym.

Szanowni Państwo, rodzice, prawni opiekunowie dzieci niepełnoletnich – uczęszczających w roku szkolnym 2021/2022 do różnego typu szkół ponadpodstawowych będących mieszkańcami Miasta Ząbki oraz pełnoletni uczniowie uczęszczający w roku szkolnym 2021/2022 do różnego typu szkół ponadpodstawowych, zameldowani na terenie Miasta Ząbki,

uprzejmie informujemy, że trwa nabór wniosków o przyznanie stypendiów w ramach Lokalnego programu wspierania edukacji uzdolnionych dzieci i młodzieży uczęszczających do szkół ponadpodstawowych.

Ww. program ma na celu promowanie, wspieranie i docenianie osiągnięć uzdolnionych dzieci i młodzieży, która brała udział w konkursach i olimpiadach przedmiotowych lub artystycznych, organizowanych na szczeblu powiatowym, wojewódzkim, ogólnopolskim lub międzynarodowym.

Zgodnie z zapisami § 2 Uchwały Nr LXI/587/2018 Rady Miasta Ząbki z dnia 23 sierpnia 2018 r. w sprawie lokalnego programu wspierania edukacji uzdolnionych dzieci i młodzieży uczęszczających do szkół ponadpodstawowych ustalono się następujące formy realizacji ww. Programu:

1) udzielanie stypendiów dla uzdolnionych dzieci i młodzieży za wybitne osiągnięcia w nauce i działalności artystycznej,

2) udzielanie stypendiów dla uzdolnionych dzieci i młodzieży będących finalistami konkursów oraz olimpiad przedmiotowych i artystycznych na szczeblu powiatowym, wojewódzkim, ogólnopolskim lub międzynarodowym.

Szczegółowe warunki udzielania dzieciom i młodzieży stypendiów, o których mowa w § 2 ww. uchwały, ich zakres, treść oraz tryb postępowania w sprawach udzielania stypendiów określa Regulamin przyznawania stypendiów dla dzieci i młodzieży za wybitne osiągnięcia naukowe i artystyczne, stanowiący załącznik do uchwały.

Należy nadmienić, ze zgodnie z zapisami określonymi w ww. regulaminie, stypendium może otrzymać uczeń, który łącznie spełnia następujące warunki:

1) posiada wybitne osiągnięcia w nauce, działalności artystycznej i uzyskał tytuł laureata lub finalisty w konkursie lub olimpiadzie przedmiotowej lub artystycznej na szczeblu powiatowym, wojewódzkim, ogólnopolskim lub międzynarodowym;

2) uzyskane osiągnięcia opisane we wniosku o przyznanie stypendium potwierdza stosowną dokumentacją,
w szczególności dyplomami, zaświadczeniami lub certyfikatami;

3) otrzymał co najmniej dobrą ocenę z zachowania i osiągnął średnią ocen z przedmiotów edukacyjnych
co najmniej 4,75 na koniec roku szkolnego, w którym składany jest wniosek.

Z wnioskiem o przyznanie stypendium występuje:

1. uczeń, a w przypadku ucznia niepełnoletniego – rodzic lub opiekun prawny ucznia;

2. szkoła, do której uczeń uczęszcza, po uzyskaniu pisemnej zgody ucznia pełnoletniego albo rodzica
lub opiekuna prawnego ucznia niepełnoletniego.

W celu otrzymania stypendium należy wypełnić wniosek o przyznanie stypendium . Wzór wniosku o przyznanie stypendium należy pobrać ze strony internetowej Urzędu Miasta Ząbki, wypełnić go i dołączyć do wniosku stosowną dokumentację potwierdzającą:

  1. uzyskanie wybitnych osiągnięć w dziedzinie nauki lub działalności artystycznej na szczeblu powiatowym, wojewódzkim, ogólnopolskim, międzynarodowym;
  2. zaświadczenie ze szkoły ponadpodstawowej podpisane przez jej dyrektora o uzyskanej przez ucznia ocenie z zachowania i średniej ocen z zajęć edukacyjnych w danym roku szkolnym;
  3. potwierdzenie zamieszkania na terenie Miasta Ząbki (jeden z następujących dokumentów:
  • kopia dowodu tożsamości lub zaświadczenia o zameldowaniu ucznia;
  • kopia pierwszej strony zeznania podatkowego ucznia w podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT) za rok poprzedzający rok złożenia wniosku o stypendium;
  • kopia pierwszej strony zeznania podatkowego rodziców lub opiekunów prawnych ucznia w podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT) za rok poprzedzający rok złożenia wniosku o stypendium).

Wniosek o przyznanie stypendium za wybitne osiągnięcia w nauce lub działalności artystycznej wraz z załączoną do wniosku stosowną dokumentacją składa się w Urzędzie Miasta Ząbki, ul. Wojska Polskiego 10, 05– 091 Ząbki w terminie do dnia 30 września 2022 r.

Jednocześnie informujemy, że do opiniowania wniosków o przyznanie stypendium powołuje się Komisję Stypendialną, która działa zgodnie z Regulaminem Komisji Stypendialnej. Wysokość stypendium wynosi dla ucznia będącego laureatem lub finalistą konkursów i olimpiad przedmiotowych lub artystycznych:

1) na szczeblu powiatowym – 800,00 zł ;
2) na szczeblu wojewódzkim – 1000,00 zł ;
3) na szczeblu ogólnopolskim – 1200,00 zł ;
4) na szczeblu międzynarodowym – 1500,00 zł.

Stypendium przyznawane jest jeden raz w roku, w terminie do dnia 30 listopada, w ramach środków zabezpieczonych na ten cel w budżecie Miasta Ząbki.

W przypadku, gdy nie wystarcza środków finansowych, aby przyznać stypendium wszystkim uczniom spełniającym warunki jego otrzymania, Komisja ustala listę kolejności uczniów, poczynając od ucznia, który uzyskał największą liczbę punktów, z zachowaniem następujących zasad:

1) w przypadku równej liczby punktów o kolejności uczniów rozstrzyga liczba punktów uzyskanych za udział
w olimpiadzie przedmiotowej lub artystycznej, przy czym uczeń z wyższą liczbą punktów zajmuje na liście miejsce przed uczniem z niższą liczbą punktów;

2) gdy liczba punktów uzyskana za udział w olimpiadzie przedmiotowej lub artystycznej jest równa, o kolejności ucznia na liście rozstrzyga średnia ocen z przedmiotów edukacyjnych, przy czym uczeń z wyższą średnią zajmuje na liście miejsce przed uczniem z niższą średnią;

3) jeżeli kolejności na liście nie można ustalić według zasad, o których mowa w pkt 1 i 2, o kolejności ucznia na liście rozstrzyga ocena z zachowania, przy czym uczeń z oceną wyższą zajmuje na liście miejsce przed uczniem
z oceną niższą – informuje UM Ząbki

W załączeniu:

Załącznik 1 – Uchwała Nr LXI/587/2018 Rady Miasta Ząbki z dnia 23 sierpnia 2018 r. w sprawie lokalnego programu wspierania edukacji uzdolnionych dzieci i młodzieży uczęszczających do szkół ponadpodstawowych.

Załącznik 2 – Regulamin przyznawania stypendiów dla dzieci i młodzieży za wybitne osiągnięcia naukowe i artystyczne, stanowiący załącznik do ww. uchwały.

Załącznik 3 – Wniosek o przyznanie stypendium, który to wniosek wypełnia wnioskodawca i który należy złożyć wraz ze stosowną dokumentacją do Urzędu Miasta Ząbki, w terminie do 30 września 2022 r.

 

Więcej informacji z Ząbek

Radca Prawny Ewa Goszczyńska-Kondrat partnerem Programu Karta Mieszkańca „Jestem z Ząbek”

Radca Prawny Ewa Goszczyńska-Kondrat partnerem Programu Karta Mieszkańca „Jestem z Ząbek”

Partner Programu Karta Mieszkańca „Jestem z Ząbek” – Radca Prawny Ewa Goszczyńska-Kondrat zapewnia profesjonalną pomoc w rozwiązywaniu problemów prawnych.  Zajmuje się między innymi [...]
0 komentarzy
Ząbki - Sportowy weekend na Orlikach

Ząbki – chłopcy z SP nr 1 zwycięzcami Mazowieckiego Finału Wojewódzkiego Pucharu Tymbarku w kategorii U-8

W dniach 20 i 21 maja zespoły z całego województwa mazowieckiego rywalizowały w Miętnem o miano najlepszej drużyny w regionie. Do walki przystąpiło [...]
0 komentarzy
Marki - Dzień Samorządu Terytorialnego

Marki – Dzień Samorządu Terytorialnego

27 maja obchodzimy Dzień Samorządu Terytorialnego. Dzień upamiętnia pierwsze wybory samorządowe w III RP, które odbyły się tego dnia w 1990 roku. Dzień [...]
0 komentarzy
Ząbki - Wizyta Kurator Oświaty w Szkole Podstawowej nr 5

Ząbki – Wizyta Kurator Oświaty w Szkole Podstawowej nr 5

Wioletta Krzyżanowska z Kuratorium Oświaty w Warszawie odwiedziła Szkole Podstawową nr 5. Wydarzenie było też okazją do spotkania z Małgorzatą Zyśk Burmistrzem Miasta [...]
0 komentarzy
Nowy Partner Programu Karta Mieszkańca "Jestem z Ząbek"

Nowy Partner Programu Karta Mieszkańca „Jestem z Ząbek”

Instalacje elektryczne, monitoring oparty na nowoczesnych rozwiązaniach, systemy alarmowe, klimatyzacje, pompy ciepła, instalacje fotowoltaiczne, instalacje sieci komputerowych, pomiary elektryczne odbiorcze oraz okresowe – [...]
0 komentarzy

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.