Ząbki – zastępca kierownika ds. monitoringu wizyjnego poszukiwany

Ząbki - zastępca kierownika ds. monitoringu wizyjnego poszukiwany

Trwa nabór na stanowisko zastępcy kierownika ds. systemów monitoringu wizyjnego Miasta Ząbki.

Wymagania niezbędne:

– spełnienie wymagań określonych w art. 6 ust. 1, 3 i 4 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2022 r. poz. 530);

– posiadanie wykształcenia wyższego;

– znajomość ustaw: o strażach gminnych, o pracownikach samorządowych, o samorządzie gminnym, o ochronie danych osobowych, o ochronie informacji niejawnych oraz o dostępie do informacji publicznej, Kodeksu wykroczeń, Kodeksu karnego, Kodeksu postępowania administracyjnego, a także rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych);

– znajomość systemów wizyjnych oraz rozwiązań z zakresu monitoringu wizyjnego typu CCTV, doświadczenie w pracy z rejestratorami oraz oprogramowaniem do rejestracji nagrań, praktyczna znajomość technologii transmisji wykorzystywanej w systemach monitoringu wizyjnego (analogowe i cyfrowe w tym IP), praktyczna znajomość technologii budowy i eksploatacji sieci światłowodowej;

– umiejętność stosowania przepisów;

– umiejętność planowania i koordynowania pracy oraz skutecznego kierowania zespołem;

– staż pracy min. 4 lata, w tym co najmniej 3 lata w instytucjach lub placówkach związanych z ochroną bezpieczeństwa i porządku publicznego albo bezpieczeństwa osób i mienia.

Wymagania dodatkowe: wykształcenie techniczne o kierunku automatyka, robotyka, elektrotechnika, telekomunikacja, informatyka lub podobne, doświadczenie zawodowe w administracji publicznej, odpowiedzialność, zaangażowanie, komunikatywność, dobra organizacja pracy, zdolność do pracy w warunkach stresu, umiejętność współpracy i umiejętności pozwalające na szybkie reagowanie w sytuacjach kryzysowych i konfliktowych.

Zakres wykonywanych zadań:

– nadzór nad obserwowaniem i rejestrowaniem w systemie Miejskiego Monitoringu Wizyjnego, obrazu zdarzeń w miejscach publicznych w celu utrwalania dowodów popełnienia przestępstwa lub wykroczenia, przeciwdziałania przypadkom naruszenia spokoju i porządku w miejscach publicznych oraz ochrony obiektów komunalnych i urządzeń użyteczności publicznej;

– nadzór nad sprawnością i funkcjonalnością infrastruktury technicznej oraz jej serwisowaniem;

– merytoryczne współdziałanie z referatami Urzędu Miasta w zakresie związanym z organizowaniem, funkcjonowaniem i modernizowaniem systemu Miejskiego Monitoringu Wizyjnego;

– koordynacja i proponowanie właściwej lokalizacji i jakości kamer (kamery powinny zapewniać wysoką jakość przesyłanych obrazów, a ich położenie – optymalne pole widzenia);

– bieżąca ocena jakości nagrań pod kątem przydatności w postępowaniu dowodowym i niezwłoczne podejmowanie działań zapewniających eliminowanie nieprawidłowości;

– opracowanie i ustalenie zasad współpracy i wykorzystania informacji o zdarzeniach z jednostkami współpracującymi;

– bieżąca współpraca z sądami, prokuraturą, Policją, Strażą Miejską i innymi uprawnionymi organami w zakresie ścigania sprawców przestępstw i wykroczeń;

– prowadzenie analiz stanu bezpieczeństwa umożliwiających ocenę skuteczności działania miejskiego systemu monitoringu wizyjnego;

– administrowanie danymi pozyskiwanymi dzięki systemowi Miejskiego Monitoringu Wizyjnego w sposób zapewniający ich ochronę przed nieuprawnionym dostępem i przetwarzaniem;

– organizowanie i dokumentowanie pracy podległych pracowników oraz ewidencjonowanie zabezpieczonych nagrań i przygotowywanie opracowań w zakresie związanym z analizą funkcjonowania systemu Miejskiego Monitoringu Wizyjnego;

– przygotowywanie i sporządzanie statystyk i raportów dotyczących pracy Biura/Referatu oraz udostępnianie przełożonym wszelkich danych ewidencyjnych dla celów sprawozdawczości, prowadzonych analiz, zdarzeń, zagrożeń, popełnianych wykroczeń;

– sprawowanie nadzoru nad prawidłowym wykonywaniem obowiązków służbowych przez podległych pracowników.

Informacja o warunkach pracy na danym stanowisku:

1. Praca w warunkach biurowych związana z wykorzystaniem komputera i innych urządzeń biurowych;

2. Stanowisko objęte naborem znajduje się w pomieszczeniu na I piętrze, budynek bez windy dla niepełnosprawnych;

3. W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Urzędzie Miasta Ząbki w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6 %.

Wnioski kandydatów przystępujących do konkursu powinny zawierać:

1.informacje, o których mowa w art. 22(1) § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (Dz.U. z 2023 r. poz. 1465) zawarte w kwestionariuszu dla osób ubiegających się o zatrudnienie ( załącznik nr 1);

2.kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie oraz kwalifikacje zawodowe;

3.kopie dokumentów potwierdzających przebieg zatrudnienia;

4.oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w załączonych dokumentach – jeśli w zakresie tych danych zawarte są szczególne kategorie danych, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO;

5.oświadczenie, że kandydat nie był prawomocnie skazany za przestępstwo umyślne i umyślne przestępstwo skarbowe;

6.oświadczenie, że kandydat ma pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych.

Oświadczenie, o którym mowa w punkcie 4, dotyczące zgody na przetwarzanie danych osobowych, może być sformułowane w następujący sposób:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w załączonych dokumentach – wymagane jeśli przekazane dane obejmują szczególne kategorie danych, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO.

Cofnięcie zgody na przetwarzanie danych osobowych nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Więcej: https://bip.zabki.pl/burmistrz-miasta-zabki-oglasz…
 

Więcej informacji z Ząbek

Ząbki - Wyprzedaż Garażowa już w sobotę 9 marca

Ząbki – Wyprzedaż Garażowa już w sobotę 9 marca

Zapraszamy na wyprzedaż garażową w sobotę, 9 marca 2024 r. w godzinach 10.00-14.00 na terenie Pasażu Orla. Zgłoszenia od Sprzedających przyjmujemy w miarę [...]
0 komentarzy
Rozpoczęło się składanie projektów do budżetu obywatelskiego miasta Ząbki.

Rozpoczęło się składanie projektów do budżetu obywatelskiego miasta Ząbki.

Chcesz mieć wpływ na rozwój miasta? Masz pomysł na zmianę w swoim otoczeniu? Chcesz zrealizować wymarzony projekt? Zapraszamy do składania projektów do budżetu [...]
0 komentarzy
Marki - roboty w ulicy Szpitalnej

Ząbki – rusza rozbudowa środkowego odcinka ul. Szwoleżerów. Linia 199 pojedzie objazdem.

Firma Dowbud-C II Sp. z o.o. Sp. k. realizująca na zlecenie Miasta Ząbki przebudowę środkowego odcinka ul. Szwoleżerów (odcinek od ul.Zielenieckiej do ul.Kościuszki) [...]
0 komentarzy
Ząbki - Futsalowe Mistrzostwa Mazowsza Kobiet U-13 za nami

Ząbki – Futsalowe Mistrzostwa Mazowsza Kobiet U-13 za nami

24.02.2023, pod patronatem Małgorzaty Zyśk Burmistrz Miasta Ząbki odbyły się Futsalowe Mistrzostwa Mazowsza U-13 Kobiet.   Drużyny kobiece z terenu całego województwa mazowieckiego [...]
0 komentarzy
Ząbki - 21 milionów na 21 dróg

Ząbki – 21 milionów na 21 dróg

22 lutego, podczas konferencji prasowej w Urzędzie Miasta Ząbki, Małgorzata Zyśk, burmistrz Ząbek, podpisała umowę na realizację 21 dróg w mieście za kwotę [...]
0 komentarzy

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.