Zakaz dowodowy

Jestem oskarżony w sprawie karnej. Chciałabym się dowiedzieć, czy zgodne z prawem jest przesłuchanie lekarza na okoliczność rozmów jakie z nim prowadziłem dotyczących popełnionego przeze mnie przestępstwa. Nie chciał bym żeby rozmowa z lekarzem tuż po popełnieniu przeze mnie czynu zabronionego była rozpatrywana w Sądzie, to co wtedy mówiłem było pod wpływem emocji.

Jak stanowi przepis art. 199 Kodeksu Postępowania Karnego [Zakaz dowodowy] ?Złożone wobec biegłego albo wobec lekarza udzielającego pomocy medycznej oświadczenia oskarżonego, dotyczące zarzucanego mu czynu, nie mogą stanowić dowodu.? Zakaz dowodowy uregulowany w tym właśnie artykule obejmuje wszelkie oświadczenia oskarżonego dotyczące zarzucanego mu czynu, a składane wobec lekarza udzielającego pomocy medycznej, i to niezależnie od ich treści. ?Chodzi jednak o przypadki udzielania tej pomocy samemu oskarżonemu, a nie innym osobom, np. pokrzywdzonemu. Oświadczenia sprawcy czynu zabronionego chroni zakaz dowodowy bez względu na to, czy przedstawiono mu zarzut jego popełnienia, czy też nie. Reguła określona w art. 199 KPK nie stoi na przeszkodzie przesłuchaniu w charakterze świadka lekarza, który na miejscu zdarzenia udzielał pomocy medycznej pokrzywdzonemu lub innym osobom.? (Postanowienie Sądu Najwyższego ? Izba Karna z dnia 28 czerwca 2012 r. III KK 366/11). Należy więc wskazać iż możliwe jest w takim przypadku przesłuchanie pokrzywdzonego, ale nie jest to możliwe w stosunku do oskarżonego.

Nie jest więc w żadnym przypadku dopuszczalne przeprowadzenie dowodu z przesłuchania lekarza wobec ustawowego zakazu. Przepis ten stanowi jednoznacznie, że złożone wobec biegłego albo wobec lekarza udzielającego pomocy medycznej oświadczenia oskarżonego, dotyczące zarzucanego mu czynu, nie mogą stanowić dowodu.

Zarówno w doktrynie, jak i w judykaturze ugruntowany jest pogląd, że przepis powyższy obejmuje zakazem dowodowym wszelkie oświadczenia oskarżonego składane wobec lekarza udzielającego właśnie jemu pomocy medycznej, dotyczące zarzucanego mu czynu. Nie mogą one stanowić dowodu także wówczas, gdy złożone zostały, zanim sprawcę formalnie postawiono w stan podejrzenia. Jest to zakaz bezwzględny i w tym zakresie lekarz nie może być zwolniony z tajemnicy lekarskiej.

Jak już wcześniej wspomniałam reguła określona w art. 199 KPK nie stoi na przeszkodzie przesłuchaniu w charakterze świadka lekarza, który na miejscu zdarzenia udzielał pomocy medycznej pokrzywdzonemu lub innym osobom.

Aldona Dzwonkowska