Zielonka – Rekrutacja uzupełniająca do klas I

Zielonka - Rekrutacja uzupełniająca do klas I

Rekrutacja uzupełniająca dzieci do I klasy szkoły podstawowej spoza rejonu odbywa się w przypadku, gdy placówka dysponuje wolnymi miejscami, w terminach określonych w harmonogramie, ustalonym Zarządzeniem nr 6/23 Burmistrza Miasta Zielonka z dnia 20 stycznia 2023 r.

Rekrutacja uzupełniająca odbywać się będzie za pośrednictwem elektronicznego systemu, który zostanie uruchomiony 08 sierpnia 2023 r. od godz. 9.00 do 11 sierpnia 2023 r. do godz. 15.00, logowanie do systemu dostępne będzie na stronie internetowej: zielonka.rekrutacje.edu.pl

Wykaz kryteriów lokalnych

branych pod uwagę w rekrutacji dzieci do I klasy szkoły podstawowej spoza rejonu, zgodnie z Uchwałą Nr XXXIII/295/17 Rady Miasta Zielonka z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie określenia kryteriów postępowania rekrutacyjnego do klas pierwszych publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Miasto Zielonka:

Lp. Kryterium Liczba punktów Dokumenty niezbędne do potwierdzenia kryteriów
1. W roku szkolnym, na który prowadzona jest rekrutacja, rodzeństwo kandydata będzie kontynuowało naukę w danej szkole 10 Oświadczenie rodzica kandydata
2. Opiekunowie prawni rozliczają się z podatku dochodowego w miejscowości innej niż Zielonka

a) żaden z opiekunów

10 Oświadczenie o odprowadzaniu podatku dochodowego w Mieście Zielonka (lub innej gminie) przez opiekunów prawnych kandydata lub kserokopia pierwszej strony stosownego PIT potwierdzonego za zgodność z oryginałem lub oświadczenie o nieuzyskiwaniu dochodów
b) jeden z opiekunów 5

 

Zasady rekrutacji uzupełniającej dzieci do I klasy szkoły podstawowej spoza rejonu

 • Postępowanie rekrutacyjne uzupełniające na wolne miejsca prowadzi się na wniosek rodziców/prawnych opiekunów dziecka.
 • Rodzice/prawni opiekunowie wypełniają wniosek ww. systemie informatycznym. Wypełniony wniosek można złożyć na dwa sposoby:
  – należy go wydrukować i podpisać, a następnie osobiście złożyć w wybranej szkole
  – lub w formie elektronicznej z użyciem Profilu Zaufanego (pobierz instrukcję dla rodziców).
 • Wypełnienie wniosku jedynie w elektronicznym systemie, bez osobistego lub elektronicznego złożenia go w wybranej placówce, oznacza, iż dziecko nie będzie brało udziału w rekrutacji uzupełniającej.
 • Rodzice/prawni opiekunowie, którzy nie mają możliwości we własnym zakresie wypełnienia wniosku w systemie elektronicznej rekrutacji uzupełniającej, będą mogli dokonać rejestracji dziecka korzystając ze stanowiska komputerowego, udostępnionego w Centrum Usług Wspólnych w Zielonce, przy ul. Literackiej 20, w godzinach pracy jednostki od poniedziałku do piątku w godzinach: 8.00.-16.00.
 • Podpisy obojga rodziców/prawnych opiekunów dziecka są potwierdzeniem zgodności informacji zawartych we wniosku ze stanem faktycznym.
 • Do wniosku składanego w placówce należy dołączyć dokumenty/oświadczenia potwierdzające spełnianie kryteriów lokalnych.
 • Oświadczenia składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń. Składający oświadczenie jest obowiązany do zawarcia w nim klauzuli następującej treści: „Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia” (art. 150 ust. 6 ustawy Prawo oświatowe).
 • Wniosek o przyjęcie dziecka rozpatruje komisja rekrutacyjna powołana w szkole wskazanej we wniosku.

 

Szkoły podstawowe, które biorą udział w rekrutacji uzupełniającej to:

 1. Szkoła Podstawowa Nr 1 im. Bolesława Prusa, ul. Staszica 56, 05-220 Zielonka.
 2. Szkoła Podstawowa Nr 2 im. Mikołaja Kopernika, ul. Powstańców 3, 05-220 Zielonka.

Źródło: UM Zielonka

Więcej informacji z Zielonki

Zielonka - Burmistrz otrzymał wotum zaufania i absolutorium

Zielonka – Burmistrz otrzymał wotum zaufania i absolutorium

Rada Miasta Zielonka, podczas III sesji, podjęła decyzję o udzieleniu Burmistrzowi Kamilowi Michałowi Iwandowskiemu wotum zaufania oraz absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2023 [...]
0 komentarzy
Zielonka - wakacyjne remonty w szkołach i przedszkolach

Zielonka – wakacyjne remonty w szkołach i przedszkolach

Już za kilka dni wakacje. Dla uczniów oznacza to upragniony wypoczynek, a dla nas początek intensywnych prac remontowo-modernizacyjnych w szkołach i przedszkolach. Zmiany [...]
0 komentarzy
Zielonka - wykonawca drogi w osiedlu Poligon rozpocznie prace w lipcu

Zielonka – wykonawca drogi w osiedlu Poligon rozpocznie prace w lipcu

Wykonawcą inwestycji jest firma Jakość Bis z Ząbek, która dzisiaj została oficjalnie wprowadzona na teren budowy przez Burmistrza Kamila Michała Iwandowskiego oraz Zastępcę [...]
0 komentarzy
Zielonka - dyżury psychologa dziecięcego w punkcie konsultacyjnym

Zielonka – dyżury psychologa dziecięcego w punkcie konsultacyjnym

Punkt Informacyjno-Konsultacyjny ds. Uzależnień w Zielonce poszerza swoją ofertę wsparcia. Już od czwartku, dzieci będą mogły bezpłatnie skorzystać z profesjonalnej pomocy psychologa dziecięcego. [...]
0 komentarzy
Zielonka - 30-lecie firmy Szlesz-Mar

Zielonka – 30-lecie firmy Szlesz-Mar

Do grona zasłużonych i długoletnich przedsiębiorców z Zielonki dołączył Pan Andrzej Szleszyński, który swoją firmę prowadzi już od 30 lat. Z tej okazji [...]
0 komentarzy

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.