Zielonka – rusza nabór na dofinansowanie wymiany kopciuchów

Zielonka - wymień kopciucha z miejską dotacją - rusza naborów wniosków

Od 15 stycznia rusza nabór wniosków do miejskiego programu dotacyjnego, w ramach którego mieszkańcy mogą pozyskać nawet do 5 tysięcy złotych na wymianę kopciuchów.

Jak już informowaliśmy na początku roku, pula programu to 150 tysięcy złotych. Oznacza to, że minimum 30 kolejnych pieców niespełniających wymagań ustawy antysmogowej może zniknąć z mapy Zielonki.

UCHWAŁA ANTYSMOGOWA – co to jest i kogo dotyczy?

Uchwała antysmogowa wprowadzona na terenie województwa mazowieckiego:

 • została przyjęta uchwałą Sejmiku Województwa Mazowieckiego w październiku 2017 roku (Dz. Urz. Woj. 2017.9600) i zaktualizowana w 2022 roku (Dz. Urz. Woj. 2022. 5147).
 • stanowi akt prawa miejscowego i obowiązuje wszystkich mieszkańców województwa, samorządy oraz podmioty działające na jego terenie.
 • ma na celu poprawę jakości powietrza na terenie naszego województwa.

Samorząd Zielonki realizuje działanie pomocowe równolegle z ustawą antysmogową. Wsparcie z budżetu miasta ma zapewnić m. in. pomoc mieszkańcom w dostosowaniu się do wymogów tej ustawy. Więcej informacji o uchwale antysmogowej znajdą Państwo na stronie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego.

W załączeniu do pobrania jest formularz wniosku oraz regulamin akcji, który zawiera szczegółowe zasady przystąpienia do Programu.

Zgodnie z Regulaminem programu o dotację mogą ubiegać się:

 • osoby fizyczne (będące właścicielami, współwłaścicielami, użytkownikami wieczystymi istniejących lokali/ budynków);
 • osoby prawne (będące właścicielami, współwłaścicielami, użytkownikami wieczystymi istniejących lokali/ budynków);
 • wspólnoty mieszkaniowe;
 • przedsiębiorcy (będący właścicielami, współwłaścicielami, użytkownikami wieczystymi istniejących lokali/ budynków).

Do wniosku o dofinansowanie należy załączyć:

 • oświadczenie Wnioskodawcy o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością (lokalem/ budynkiem) w celu realizacji inwestycji – zgodnie z załączonym do wniosku wzorem;
 • w przypadku lokalu/ budynku stanowiącego współwłasność, zgodę współwłaściciela/ współwłaścicieli lokalu/ budynku na realizację inwestycji – zgodnie z załączonym do wniosku wzorem;
 • oświadczenie Wnioskodawcy o posiadaniu w lokalu/budynku działającego pieca węglowego, który będzie podlegał likwidacji – zgodnie z załączonym do wniosku wzorem;
 • dokumentację fotograficzną, potwierdzającą posiadanie zamontowanego pieca węglowego, który będzie podlegał likwidacji – co najmniej dwie kolorowe fotografie poglądowe;
 • kserokopię umowy kompleksowej dostarczania paliwa gazowego w przypadku wymiany kotła na piec gazowy lub kserokopia umowy kompleksowej dostarczania energii elektrycznej do celów ogrzewania elektrycznego – w przypadku, gdy przedmiotem zadania jest zakup kotła (pieca) elektrycznego.

Dofinansowanie ze środków z budżetu Miasta Zielonka można uzyskać na wymianę pieca. Wymiana ta polega na trwałej likwidacji starego, niskosprawnego kotła (pieca) na paliwa stałe (tj. kotła węglowego, tzw. „kopciucha”, nie spełniającego normy PN-EN 303-5:2012) oraz na zakupie mniej emisyjnego źródła ciepła (w tym OZE), takiego jak:

 • kocioł na biomasę spełniający wymagania Ekoprojektu (tzw. Ecodesign, czyli dyrektywa parlamentu europejskiego dotycząca wymagań energetyczno-emisyjnych dla kotłów co. Ekoprojekt określa wymagania szerzej niż na klasy. Ecodesign wymaga od nowoczesnego kotła aby zapewnił wysoką sprawność działania oraz niski stopień emisji zanieczyszczeń podczas całego okresu użytkowania.);
 • kocioł gazowy;
 • piec elektryczny;
 • pompa ciepła.

 

NAJCZĘŚCIEJ ZADAWANE PYTANIA dotyczące gminnego Programu modernizacji indywidualnych źródeł ciepła (pieców centralnego ogrzewania)

Jak uzyskać dofinansowanie do wymiany pieca węglowego na inne proekologiczne źródło ciepła ze środków z budżetu Miasta Zielonka?

Należy wystąpić z wnioskiem o dofinansowanie wraz z załącznikami, składając go w Urzędzie Miasta Zielonka (liczy się data wpływu do UM Zielonka): w wersji papierowej – osobiście lub przesłać do Urzędu Miasta Zielonka, na adres: ul. Lipowa 5, 05-220 Zielonka lub w wersji elektronicznej – za pośrednictwem platformy ePUAP, na skrytkę Urzędu Miasta Zielonka: /UMZielonka/skrytka (w przypadku Wnioskodawców posiadających minimum profil zaufany).

Na jaki cel mogę uzyskać dofinansowanie?

Dofinansowanie ze środków z budżetu Miasta Zielonka można uzyskać na wymianę pieca. Wymiana ta polega na trwałej likwidacji starego, niskosprawnego kotła (pieca) na paliwa stałe (tj. kotła węglowego, tzw. „kopciucha”, nie spełniającego normy PN-EN 303-5:2012) oraz na zakupie mniej emisyjnego źródła ciepła (w tym OZE), takiego jak:

 • kocioł na biomasę spełniające wymagania Ekoprojektu (tzw. Ecodesign);
 • kocioł gazowy;
 • piec elektryczny;
 • pompa ciepła.

W przypadku, gdy koszty zakupu nowego źródła ciepła nie wyczerpują maksymalnej kwoty dotacji celowej, o której mowa w § 5. ust. 2. Regulaminu, można wnioskować dodatkowo o dofinansowanie kosztów instalacji nowego źródła ciepła w lokalu/ budynku, do wysokości pozostałej kwoty maksymalnej dotacji.
Dofinansowanie (dotacja celowa) udzielane będzie w wysokości do 75% kosztów kwalifikowanych (tj. podlegających dofinansowaniu), jednakże nie więcej niż 5 000,00 zł na rzecz Wnioskodawcy (na lokal/ budynek), na podstawie zawartej umowy o udzielenie dotacji.

Czy możliwe jest pozyskanie dofinansowania (dotacji) na wymianę starego pieca gazowego na nowszy?

Niestety nie.

Zgodnie z wytycznymi Programu modernizacji indywidualnych źródeł ciepła (pieców centralnego ogrzewania), dedykowanego lokalom/ budynkom z terenu Miasta Zielonka, dofinansowaniem ze środków z budżetu Miasta Zielonka objęte będą jedynie inwestycje, polegające na trwałej wymianie źródła centralnego ogrzewania zasilanego paliwem stałym na źródło zasilane gazem lub energią elektryczną lub na pompę ciepła.

Głównym celem realizacji Programu jest poprawa jakości powietrza oraz ograniczanie negatywnego oddziaływania zanieczyszczeń na środowisko, poprzez zmniejszanie emisji dwutlenku węgla (CO2), pyłów PM2,5, PM10 oraz innych zanieczyszczeń powstających w wyniku niskiej emisji, a zagrażających zdrowiu i życiu ludzi.

Czy z wnioskiem o dofinansowanie może wystąpić osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą? Czy z wnioskiem o dofinansowanie może wystąpić przedsiębiorca?

Tak, z wnioskiem o dofinansowanie może wystąpić osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą, jak również przedsiębiorca.

Zgodnie z Regulaminem, o dotację celową w ramach Programu modernizacji indywidualnych źródeł ciepła (pieców centralnego ogrzewania) mogą ubiegać się:

 • podmioty niezaliczane do sektora finansów publicznych z terenu Miasta Zielonka,a w szczególności:
  – osoby fizyczne (będące właścicielami, współwłaścicielami, użytkownikami wieczystymi istniejących lokali/ budynków);
  – osoby prawne (będące właścicielami, współwłaścicielami, użytkownikami wieczystymi istniejących lokali/ budynków);
  – wspólnoty mieszkaniowe;
  – przedsiębiorcy (będący właścicielami, współwłaścicielami, użytkownikami wieczystymi istniejących lokali/ budynków);
 • jednostki sektora finansów publicznych będące gminnymi osobami prawnymi.

W związku z tym, że dotacja celowa udzielana podmiotom prowadzącym działalność gospodarczą stanowi pomoc de minimis, zarówno osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą, jak również przedsiębiorcy zobowiązani są do załączenia do wniosku o dofinansowanie (dotację):

 • zaświadczenia o pomocy de minimis oraz pomocy de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie otrzymanej w roku, w którym Wnioskodawca ubiega się o pomoc oraz w ciągu dwóch poprzedzających go lat podatkowych albo oświadczenia o wielkości pomocy de minimis oraz pomocy de minimis w rolnictwie i rybołówstwie otrzymanej w tym okresie – dotyczy Wnioskodawców prowadzących działalność gospodarczą bez względu na formę organizacyjno-prawną oraz sposób finansowania lub prowadzących działalność w sektorze rolnym lub w sektorze rybołówstwa;
 • informację przedstawianą przez wnioskodawców ubiegających się o pomoc de minimis, zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 29 marca 2010 r. w sprawie zakresu informacji przedstawianych przez podmiot ubiegający się o pomoc de minimis (Dz. U. z 2010 r. nr 53, poz. 311 z późn. zm.);
 • informację przedstawianą przez wnioskodawców ubiegających się o pomoc de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie, zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 11 czerwca 2010 r. w sprawie informacji składanych przez podmioty ubiegające się o pomoc de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie (Dz. U. z 2010 r. nr 121, poz. 810) – dotyczy wyłącznie Wnioskodawców prowadzących działalność w sektorze rolnym lub w sektorze rybołówstwa.
Czy mogę wystąpić z wnioskiem o dofinansowanie, w sytuacji gdy wymiana pieca (węglowego na nowy proekologiczny) nastąpiła przed przyjęciem przez Radę Miasta Zielonka Programu modernizacji indywidualnych źródeł ciepła (pieców centralnego ogrzewania) lub przed wystąpieniem z wnioskiem o dofinansowanie do Miasta Zielonka?

Niestety nie. Dofinansowanie dotyczy wydatków poniesionych przez wnioskodawcę w okresie: od dnia zawarcia umowy o udzielenie dotacji, do 30 września roku kalendarzowego, w którym udzielona została dotacja.Wydatki poniesione przed zawarciem umowy o udzielenie dotacji niestety nie mogą być przedmiotem dofinansowania ze środków z budżetu Miasta Zielonka.

Wymaganym załącznikiem do wniosku o dofinansowanie jest zaświadczenie o pomocy de minimis oraz pomocy de minimis. Kogo ten załącznik dotyczy oraz kto i kiedy jest zobowiązany do wydawania zaświadczeń o udzielonej pomocy de minimis?

Załącznik ten dotyczy tylko tych Wnioskodawców, którzy prowadzą działalność gospodarczą (przedsiębiorców oraz osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą).

Zgodnie z art. 5 ust. 3 ustawy z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej (Dz. U z 2007 r. Nr 59, poz. 404 ze zm.) do wydania zaświadczenia o pomocy de minimis jest zobowiązany podmiot udzielający pomocy, przez który należy rozumieć organ administracji publicznej lub inny podmiot, który jest uprawniony do udzielania pomocy publicznej. W zaświadczeniu stwierdza się, że udzielona pomoc publiczna ma charakter de minimis.

Zaświadczenia o pomocy de minimis wydawane są z urzędu w dniu udzielenia wsparcia.W związku z obowiązkiem stosowania przepisów rozporządzenia Komisji (WE) nr 1998/2006, rozporządzenia Komisji (WE) nr 875/2007 oraz rozporządzenia Komisji (WE) nr 1535/2007, podmioty udzielające pomocy pisemnie informują przedsiębiorcę o kwocie pomocy oraz o charakterze wsparcia, jak również wyraźnie powołują się na odpowiednie rozporządzenie (w zależności od sektora, w którym beneficjent prowadzi działalność).

Na podstawie przepisów rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie zaświadczeń o pomocy de minimis i pomocy de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie zaświadczenie o pomocy de minimis wydaje się w dniu udzielenia pomocy, z wyjątkiem pomocy w formie ulgi podatkowej udzielanej na podstawie aktu normatywnego bez wymogu wydania decyzji. W tym przypadku zaświadczenie wydaje się w terminie 2 miesięcy od dnia udzielenia pomocy, przy czym beneficjent pomocy może wystąpić o wydanie zaświadczenia przed upływem ww. terminu.

Przepisy ustawy i rozporządzenia wprowadzają obowiązek wydawania zaświadczeń o pomocy de minimis przez podmioty udzielające pomocy, nie pozostawiając w tym zakresie elementu uznaniowości. Można więc mówić w tym przypadku o obowiązku wydawania zaświadczeń z urzędu (mimo, iż pomoc może być udzielana na wniosek).

Również w sytuacji, gdy w treści decyzji zostaną zawarte wszystkie elementy zaświadczenia należy przyjąć, iż wydawana z urzędu decyzja zastępuje takie zaświadczenie .

Czy zaświadczenia o pomocy de minimis podlegają opłacie skarbowej?

Nie. Zgodnie z ustawą o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej, podmioty udzielające pomocy wydają beneficjentowi (przedsiębiorcy) zaświadczenie stwierdzające, że udzielona pomoc publiczna jest pomocą de minimis – z urzędu.

W ocenie UOKiK (prezentowanej na www.uokik.gov.pl) zaświadczenia o pomocy de minimis nie podlegają opłacie skarbowej .

Gdzie mogę znaleźć informacje na temat zaświadczeń o pomocy de minimis, jak również informacji przedstawianych przez wnioskodawców ubiegających się o pomoc de minimis?

Z informacjami dotyczącymi pomocy de minimis można zapoznać się m.in. pod linkami:

https://www.uokik.gov.pl/pomoc_publiczna.php

https://www.uokik.gov.pl/wzory_formularzy_pomocy_de_minimis.php

Jakie dokumenty muszę skompletować i wypełnić, a następnie załączyć do wniosku o dofinansowanie?

Do wniosku o dofinansowanie należy załączyć:

 1. oświadczenie Wnioskodawcy o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością (lokalem/ budynkiem) w celu realizacji inwestycji – zgodnie z załączonym do wniosku wzorem;
 2. w przypadku lokalu/ budynku stanowiącego współwłasność, zgodę współwłaściciela/ współwłaścicieli lokalu/ budynku na realizację inwestycji – zgodnie z załączonym do wniosku wzorem;
 3. oświadczenie Wnioskodawcy o posiadaniu w lokalu/budynku działającego pieca węglowego, który będzie podlegał likwidacji – zgodnie z załączonym do wniosku wzorem;
 4. dokumentację fotograficzną, potwierdzającą posiadanie zamontowanego pieca węglowego, który będzie podlegał likwidacji – co najmniej dwie kolorowe fotografie poglądowe;
 5. kserokopię umowy kompleksowej dostarczania paliwa gazowego (w przypadku wymiany kotła na piec gazowy) lub kserokopia umowy kompleksowej dostarczania energii elektrycznej do celów ogrzewania elektrycznego – w przypadku, gdy przedmiotem zadania jest zakup kotła (pieca) elektrycznego.;
 6. dokument uprawniający do prowadzenia prac budowlanych na podstawie ustawyz dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2018 r. poz. 650 z późn. zm.) jeżeli jest wymagany lub oświadczenie Wnioskodawcy, że do realizacji inwestycji nie jest wymagany taki dokument;
 7. oświadczenie Wnioskodawcy dotyczące podatku od towarów i usług – zgodnie z załączonym do wniosku wzorem;

oraz dotyczące – tylko i wyłącznie – Wnioskodawców prowadzących działalność gospodarczą:

 • zaświadczenie o pomocy de minimis oraz pomocy de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie otrzymanej w roku, w którym Wnioskodawca ubiega się o pomoc oraz w ciągu dwóch poprzedzających go lat podatkowych albo oświadczenie o wielkości pomocy de minimis oraz pomocy de minimis w rolnictwie i rybołówstwie otrzymanej w tym okresie;
 • informacje przedstawiane przez Wnioskodawców ubiegających się o pomoc de minimis, zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 29 marca 2010 r. w sprawie zakresu informacji przedstawianych przez podmiot ubiegający się o pomoc de minimis (Dz. U. z 2010 r. nr 53, poz. 311 z późn. zm.);
 • informacje przedstawiane przez Wnioskodawców ubiegających się o pomoc de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie, zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 11 czerwca 2010 r. w sprawie informacji składanych przez podmioty ubiegające się o pomoc de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie (Dz. U. z 2010 r. nr 121, poz. 810).

Przykładowy Wnioskodawca, którym jest: osoba fizyczna – właściciel budynku/ lokalu, w którym ma być modernizowane źródło ciepła, wraz z wypełnionym czytelnie wnioskiem o dofinansowanie (dotację) przedstawia – spośród wyżej wymienionych – załączniki: 1); 3); 4); 5); 6); 7).

Z kolei Wnioskodawca, którym jest: osoba fizyczna – współwłaściciel budynku/ lokalu, wraz z wypełnionym czytelnie wnioskiem o dofinansowanie (dotację) przedstawia – spośród wyżej wymienionych – załączniki: 2); 3); 4); 5); 6); 7).Załącznik wskazany w pkt 6) dotyczy sytuacji, w której Wnioskodawca w ramach modernizacji indywidualnego źródła ciepła prowadzi również szersze działania (np. w zakresie przyłącza gazowego), których realizacja wymaga uzyskania stosownych dokumentów uprawniających do ich realizacji (np. do prowadzenia prac budowlanych na podstawie ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2018 r. poz. 650 z późn. zm.), dla których wymiana źródła ciepła (pieca) stanowi ostatni etap prac.

Jeśli zakresem prac przedstawianych do dofinansowania jest tylko i wyłącznie wymiana źródła ciepła, bez konieczności realizacji innych prac, w pkt 6) Wnioskodawca oświadcza zgodnie ze stanem faktycznym. Dla tego oświadczenia w uchwale Rady Miasta Zielonka (przyjmującej Program) nie określono wzoru.

Jestem zainteresowany uzyskaniem dofinansowania (dotacji) do modernizacji indywidualnego źródła ciepła (pieca), ale prace w tym zakresie chcę przeprowadzić w roku przyszłym. Czy mogę wystąpić z wnioskiem w tym roku, a realizować prace w roku przyszłym?

Nie. Tegoroczny nabór wniosków o dofinansowanie dedykowany jest Wnioskodawcom, którym zależy na wymianie starego pieca węglowego w 2023 r. Dotacja celowa przyznana w roku bieżącym musi być rozliczona w Urzędzie Miasta Zielonka do 15 października 2023 r.

Jestem zainteresowany uzyskaniem dofinansowania do modernizacji indywidualnego źródła ciepła (pieca), czy równolegle z przygotowywaniem wniosku o dofinansowanie mogę realizować prace w tym zakresie?

Nie – jeżeli przedmiotem prac są tylko i wyłącznie: demontaż starego pieca oraz zakup i instalacja nowego, ponieważ dofinansowaniu podlegają właśnie koszty zakupu i instalacji nowego pieca, które zgodnie z Regulaminem, poniesione mogą być dopiero po zawarciu pomiędzy Miastem Zielonka o Wnioskodawcą umowy o udzielenie dotacji (ale nie później niż do dnia 30 września roku kalendarzowego, w którym udzielona została dotacja).

Tak – jeżeli zakres prac niezbędnych do przeprowadzenia modernizacji indywidualnego źródła ciepła jest szerszy niż demontaż starego pieca oraz zakup i instalacja nowego, z zastrzeżeniem, że przedmiotem wniosku o dofinansowanie będą tylko i wyłącznie: demontaż starego pieca oraz zakup i instalacja nowego, a prace i wydatki w tym zakresie zrealizowane zostaną po zawarciu pomiędzy Miastem Zielonka o Wnioskodawcą umowy o udzielenie dotacji (ale nie później niż do dnia 30 września roku kalendarzowego, w którym udzielona została dotacja).

Zakładając, że dofinansowanie zostanie mi przyznane – jak szybko Urząd Miasta Zielonka przekaże środki z dotacji na moje konto bankowe?

Dofinansowanie – zgodnie z zapisami Regulaminu – stanowić będzie refundację wydatków poniesionych przez Wnioskodawcę w okresie od dnia zawarcia umowy o udzielenie dotacji, do dnia 30 września roku kalendarzowego, w którym udzielona została dotacja.

Środki w ramach przyznanej dotacji celowej, przekazywane będą na wskazane przez Wnioskodawcę konto bankowe dopiero po weryfikacji i akceptacji przez Urząd Miasta Zielonka, złożonego przez Wnioskodawcę, Wniosku o wypłatę dotacji celowej i rozliczenie realizacji inwestycji (zadania).

Powyższe oznacza, że Wnioskodawca (mieszkaniec Zielonki) realizuje modernizację indywidualnego źródła ciepła ze środków własnych, a następnie – po przedstawieniu dokumentów potwierdzających realizację inwestycji oraz poniesienie kosztów w tym zakresie, uzyskuje refundację do 75% kosztów kwalifikowanych, jednakże nie więcej niż 5 000,00 zł na jeden lokal/ budynek.

Jak długo potrwa prowadzona przez Urząd Miasta Zielonka weryfikacja i ocena wniosków o dofinansowanie? W jaki sposób będę informowany o poszczególnych etapach Państwa prac?

Weryfikacja składanych wniosków o dofinansowanie prowadzona będzie na bieżąco. Wnioski z błędami/ brakami podlegającymi poprawie będą kierowane do jednorazowej poprawy/ uzupełnienia – każdorazowo na wezwanie Wydziału Ochrony Środowiska Urzędu Miasta Zielonka (w zależności od wskazania we wniosku: telefonicznie lub mailowo).

Ocena merytoryczna wniosków nastąpi niezwłocznie po zakończeniu naboru, a jej wyniki zostaną zaprezentowane w formie listy rankingowej wniosków kwalifikujących się do dofinansowania. Zostanie ona opublikowana w Biuletynie Informacji Publicznej (bip.zielonka.pl), natomiast informacja o wynikach naboru pojawi się również na miejskiej stronie – www.zielonka.pl.

Przewidywanym terminem publikacji listy rankingowej w tegorocznym naborze wniosków jest II połowa kwietnia 2023 r. Po publikacji listy rankingowej, Wnioskodawcy, którzy uzyskają dofinansowanie wezwani zostaną do zawarcia z Miastem Zielonka umowy o udzielenie dotacji.

Czy występując o dofinansowanie na modernizację indywidualnego źródła ciepła, mogę (z powodów czysto ekonomicznych), pozostawić w alternatywie dotychczasowy piec węglowy, który nie jest jeszcze zbyt wyeksploatowany?

Nie. Nie ma takiej możliwości. Występując z wnioskiem o dofinansowanie, Wnioskodawca przedstawia również Oświadczenie o posiadaniu pieca węgłowego, w treści którego zobowiązuje się do jego demontażu po zakupie i instalacji nowego pieca, a docelowo do jego trwałej likwidacji, potwierdzonej stosownym dokumentem zezłomowania.

Przedstawienie dokumentu potwierdzającego likwidację dotychczasowego źródła ciepła jest warunkiem rozliczenia realizacji zadania, a tym samym wypłaty dotacji celowej ze środków z budżetu Miasta Zielonka.

Kto dokonuje zakupu nowego pieca po przyznaniu dofinansowania? Miasto Zielonka/ Urząd Miasta Zielonka czy Wnioskodawca? Dopytuję, bo pamiętam program, w którym to Miasto kupowało piece dla mieszkańców.

Zakupu nowego źródła ciepła (nowego pieca) dokonuje Wnioskodawca, po stronie którego spoczywa obowiązek realizacji inwestycji (zadania) w całości.

Miasto Zielonka zrefunduje Wnioskodawcom, których wnioski skierowane zostaną do dofinansowania do 75% poniesionych przez kosztów kwalifikowanych, jednakże w kwocie nie większej niż 5 000,00 zł na jeden lokal/ budynek.

Projekt zrealizowany przez Miasto Zielonka w 2017 r. przy współfinansowaniu ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie był zupełnie inną inicjatywą,

Jestem zameldowanym mieszkańcem Zielonki, właścicielem dwóch budynków mieszkalnych, z których jeden (ten, w którym planuję wymianę pieca) zlokalizowany jest na granicy z sąsiednią gminą, w jej granicach administracyjnych. Czy w takiej sytuacji mogę zawnioskować o dofinansowanie?

W ramach gminnego „Programu modernizacji indywidualnych źródeł ciepła”, o dofinansowanie może się ubiegać właściciel i/lub współwłaściciel i/lub użytkownik wieczysty lokalu/ budynku położonego na nieruchomości zlokalizowanej w granicach administracyjnych Miasta Zielonka.

Nie można wnioskować o dofinansowanie dla budynku zlokalizowanego poza Zielonką.

Mieszkam w budynku na terenie Miasta Zielonka, którym dysponuję na podstawie użytkowania wieczystego. Co w takiej sytuacji? Mogę wnioskować o dofinansowanie modernizacji indywidualnego źródła ciepła?

Tak. Z tytułem użytkowania wieczystego lokalu/ budynku można wnioskować o dofinansowanie ze środków z budżetu Miasta Zielonka. W takiej sytuacji, należy przygotować – zgodnie z udostępnionym wzorem – oświadczenie Wnioskodawcy o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością (lokalem/ budynkiem) w celu realizacji inwestycji.

Czy dotacja celowa udzielona ze środków z budżetu Miasta Zielonka na likwidację pieca na paliwo stałe będzie dochodem Wnioskodawcy?

Nie. Dotacje udzielane z budżetu państwa lub budżetów jednostek samorządu terytorialnego na inwestycje (zadania) z zakresu ochrony środowiska, zmniejszające zanieczyszczenie powietrza (np. dot. wymiany pieców grzewczych na paliwa stałe), generują u Wnioskodawców przychód. Jest on jednak zwolniony z opodatkowania PIT.

Jak powinien wyglądać dokument potwierdzający „zezłomowanie” starego urządzenia grzewczego? Wskazany zostanie jakiś wzór?

W uchwale Rady Miasta Zielonka (przyjmującej Program) nie określono wzoru dla tego typu dokumentu, niemniej jednak wskazane jest, aby z treści dokumentu o „zezłomowaniu” wynikało wprost i bez żadnych wątpliwości, co było przedmiotem „zezłomowania” (optymalnym rozwiązaniem jest, aby w dokumencie tym ujęte zostały dane z tabliczki znamionowej starego pieca, wskazane przez Wnioskodawcę we wniosku o dofinansowanie).

Dokument powinien być opatrzony pieczęcią firmy oraz podpisany przez osobę do tego upoważnioną (właściciel firmy/ pracownik).

Którego typu wnioskodawcy dotyczy załącznik „Dokument uprawniający do prowadzenia prac budowlanych na podstawie ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2018 r. poz. 650 z późn. zm.) jeżeli jest wymagany lub oświadczenie Wnioskodawcy, że do realizacji inwestycji nie jest wymagany taki dokument”?

Załącznik ten dotyczy każdego typu wnioskodawcy z zastrzeżeniem, że:

 • „dokument uprawniający do prowadzenia prac budowlanych na podstawie ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2018 r. poz. 650 z późn. zm.) jeżeli jest wymagany” – dotyczy Wnioskodawców, którzy wymianę urządzenia grzewczego poprzedzają innymi (nie podlegającymi dofinansowaniu) pracami, wymagającymi uzyskania dokumentu uprawniającego do prowadzenia prac budowlanych (pracami, których zwieńczeniem jest wymiana urządzenia grzewczego);
 • „lub oświadczenie Wnioskodawcy, że do realizacji inwestycji nie jest wymagany taki dokument” – dotyczy Wnioskodawców, którzy dokonują tylko i wyłącznie wymiany urządzenia grzewczego (lub wymiana urządzenia grzewczego poprzedzona zostaje pracami nie wymagającymi uzyskania dokumentu uprawniający do prowadzenia prac budowlanych); dla tego oświadczenia nie wskazano wzoru; Wnioskodawca przygotowuje oświadczenie w tym zakresie samodzielnie.
Czy w prowadzonym naborze moment złożenia wniosku o dofinansowanie ma znaczenie? Czy należy się śpieszyć?

Pośpiechu nie rekomendujemy, niemniej jednak informujemy, że moment złożenia wniosku o dofinansowanie (a konkretnie kolejność składania wniosków) może mieć znaczenie.

„W sytuacji, gdy w wyniku oceny wnioski o dofinansowanie uzyskają taką samą ilość punktów, o przyznaniu dotacji celowej zdecyduje kolejność, określona datami złożenia poszczególnych wniosków o dofinansowanie.”.

W jakiej formie i do kogo adresowane powinno być podanie o dofinansowanie wymiany pieca?

W celu uzyskania dofinansowania, należy wystąpić z wnioskiem o dofinansowanie wraz z załącznikami, składając go w Urzędzie Miasta Zielonka:

 • w wersji papierowej – osobiście lub przesłać do Urzędu Miasta Zielonka, na adres: ul. Lipowa 5, 05-220 Zielonka
 • lub w wersji elektronicznej – za pośrednictwem platformy ePUAP, na skrytkę Urzędu Miasta Zielonka: /UMZielonka/skrytka (w przypadku Wnioskodawców posiadających minimum profil zaufany).

Liczy się data wpływu/ złożenia wniosku o dofinansowanie w Urzedzie Miasta Zielonka.

Żadne inne (niż za pośrednictwem załączonego formularza wniosku o dofinansowanie) wystąpienie o dofinansowanie – choćby w formie pisemnego podania – nie będzie brane pod uwagę w toku postępowania w sprawie przyznania przedmiotowego dofinansowania.

Jestem w trakcie przeróbek w instalacji grzewczej budynku, w którym chciałbym również wymienić urządzenie grzewcze? Czy fakt, że jestem w toku prac dyskwalifikuje mnie w naborze wniosków o dofinansowanie prowadzonym przez Urząd Miasta Zielonka?

Przedmiotem wniosku o dofinansowanie, zgodnie z § 3. ust. 2. REGULAMINU UDZIELANIA DOTACJI CELOWEJ… „mogą być – obligatoryjnie i w pierwszej kolejności – działania w zakresie trwałej likwidacji starego, niskosprawnego kotła (pieca) na paliwa stałe (tj. kotła węglowego (tzw. „kopciucha”) nie spełniającego normy PN-EN 303-5:2012) oraz zakupu mniej emisyjnego źródła ciepła (w tym OZE), (…) oraz – w dalszej kolejności, w sytuacji, gdy koszty zakupu nowego źródła ciepła nie wyczerpują maksymalnej kwoty dotacji celowej, o której mowa w § 5. ust. 2. niniejszego Regulaminu – koszty instalacji nowego źródła ciepła w lokalu/ budynku.”.

Tak więc, jeśli nie zostało jeszcze zlikwidowane stare, niskosprawne źródło ciepła i nie zostało zakupione nowe, można ubiegać się o dofinansowanie ze środków z budżetu Miasta Zielonka. Proszę pamiętać, że koszty w zakresie przedmiotu dofinansowania muszą być poniesione w okresie po zawarciu pomiędzy Miastem Zielonka a Wnioskodawcą umowy o udzielenie dotacji (koszty te muszą być udokumentowane fakturami/ rachunkami).

ZAŁĄCZNIKI (2)

Pobierz wszystkie załączniki

 

Więcej informacji z Zielonki

Zielonka - Plac zabaw w osiedlu Żabia już gotowy!

Zielonka – Plac zabaw w osiedlu Żabia już gotowy!

Najmłodsi mieszkańcy Zielonki zyskali nowe miejsce zabaw i rekreacji. W osiedlu Żabia powstał atrakcyjny, nowoczesny plac zabaw z kolorowymi urządzeniami i bezpieczną nawierzchnią. [...]
0 komentarzy
Zielonka - zielona sobota w PSZOK przesunięta na 8 czerwca

Zielonka – zielona sobota w PSZOK przesunięta na 8 czerwca

Najbliższa akcja „Zielona sobota w PSZOK” nie odbędzie się 1 czerwca, lecz została przesunięta na 8 czerwca do PSZOK przy ul. Krzywej 18 [...]
0 komentarzy
Zielonka - 31 maja - zmiany w kursowaniu linii L27

Zielonka – 31 maja – zmiany w kursowaniu linii L27

W najbliższy piątek autobusy linii L27 będą kursować według specjalnego rozkładu jazdy. 31 maja autobusy linii L27 będą kursować tak, jak w miało [...]
0 komentarzy
Zielonka - Od 1 lipca obsługa PSZOK tylko z kartą

Zielonka – Od 1 lipca obsługa PSZOK tylko z kartą

Jeszcze tylko do końca czerwca można oddawać odpady na przejściowych zasadach – przy użyciu karty PSZOK lub po spisaniu protokołu. Od 1 lipca [...]
0 komentarzy
Złoci lekkoatleci z Zielonki

Złoci lekkoatleci z Zielonki

W minioną sobotę odbyły się Lekkoatletyczne Mistrzostwa Mazowsza dzieci do lat 12, na których aż 3 złote medale zdobyli zawodnicy i zawodniczka z [...]
0 komentarzy

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.