Zmiany w prawie a odpady komunalne | Miasto Marki

6 września weszła w życie nowelizacja ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (zwana ustawą „śmieciową”). Zmiany w prawie dotyczące wszystkich gmin znajdą też odzwierciedlenie w lokalnych rozwiązaniach.

Nowelizacja ustawy nakłada na każdego mieszkańca obowiązek segregacji odpadów. To oznacza, że nie będzie już możliwości wyboru między płatnościami za odpady segregowane i niesegregowane. Oznacza to konieczność nowelizacji regulaminu utrzymania czystości i porządku. Najpierw zostanie on uzgodniony z Sanepidem, a następnie przedstawiony radnym. Do głosowania nad nowym regulaminem dojdzie prawdopodobnie jeszcze w tym roku.

Bez wody ogródkowej

Drugą zmianą, jaką planuje UM Marki, jest wprowadzenie innej metody opłacania za wywóz i zagospodarowanie odpadów. Obecnie obowiązuje opłata od zadeklarowanej liczby osób. UM Marki chciał to zmienić na początku tego roku i połączyć płatności za śmieci z zużyciem wody na posesji. Byłby to sposób na to, by włączyć do systemu te osoby i lokalizacje, które unikały lub zaniżały liczbę osób zamieszkujących daną posesję. Na przeszkodzie stanęła jednak Regionalna Izba Obrachunkowa, która uchyliła marecką uchwałę.  Nowelizacja ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach ponownie otwiera drogę do realizacji tego pomysłu. Zgodnie z art. 6j ust. 3e ustawy, w przypadku wyboru przez radę gminy metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, o której mowa w ust. 1 pkt 2 (red. ilości zużytej wody z danej nieruchomości), rada gminy w uchwale […] określa zasady ustalania ilości zużytej wody na potrzeby ustalania wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Liczymy, że tak uszczegółowiony zapis uniemożliwi dowolność interpretacji ustawy przez organy nadzorujące.

UM Marki znalezł też sposób na to, by nie obejmować wody używanej do celów ogródkowych. Opłata będzie wyliczana na podstawie danych z czwartego kwartału (październik, listopad, grudzień) poprzedzającego rok uiszczenia opłaty. Praktyka wskazuje, że w tym okresie woda nie powinna być już zużywana do celów innych niż domowe. Tę zmianę planuje się przedstawić Radzie Miasta na początku przyszłego roku.

Na Mazowszu bez zmian

Niestety, na rynku odpadowym nadal utrzymuje się niekorzystna sytuacja dla zamawiających. Od tego roku w Górze Kalwarii obowiązuje stawka 33,86 od osoby (za segregowane). Do przetargu stanęła jedna firma, która zgodziła się wywozić i zagospodarowywać odpady za 11,2 mln zł. Tymczasem miasto szacowało ten koszt na 5,9 mln zł. Od 1 lipca w Łomiankach miesięczny koszt dla mieszkańca to 33,80 zł (za segregowane). Tu również stanęła do przetargu jedna firma. Budżet samorządu Łomianek wynosił 7,4 mln zł, oferta wykonawcy opiewała na 12,7 mln zł. Niedawno przetarg ogłosiła gmina Dąbrówka z naszego powiatu. I tu oferty, które otworzyła we wrześniu, przekraczały kosztorys. Najtańsza ? niemal dwukrotnie. Kolejny test na rynku śmieci ? już 27 listopada. Tego dnia oferty w przetargu śmieciowym otworzy Radzymin.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.