Zwiększone zasięgi terenów zalewowych w północnej części gminy Radzymin

Na zaktualizowanych ostatnio mapach zagrożenia i ryzyka powodziowego, przygotowanych przez instytucje centralne, widać zwiększone zasięgi terenów zalewowych w północnej części gminy Radzymin, w sąsiedztwie rzek Bug i Rządza. Zagrożenie jest niewielkie – określone na 1%, co oznacza prawdopodobną powódź raz na sto lat. Nowa kwalifikacja terenów w niektórych miejscach może mieć jednak wpływ na przyszłe inwestycje budowlane.

Aktualizacja map zagrożenia powodziowego a miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego

Najnowsza aktualizacja map zagrożenia powodziowego (MZP) i map ryzyka powodziowego (MRP) w przypadku gminy Radzymin dotyczy w największym stopniu terenów Arciechowa, a w mniejszym zakresie również Starych i Nowych Załubic, Borek i Rudy. Dla tych terenów, jak i dla pozostałych obszarów w granicach administracyjnych, gmina Radzymin posiada obowiązujące miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego – powierzchnia gminy Radzymin jest w 100% objęta planami miejscowymi. Większość planów dla północnej części gminy była opracowana w ostatnich latach (Ruda ? 2019, Arciechów, Stare Załubice i Popielarze ? 2015, Borki ? 2013). Plany podlegały podczas ich sporządzania uzgodnieniom z Państwowym Gospodarstwem Wodnym Wody Polskie ? obecnie lub jego instytucjonalnymi poprzednikami.

Na terenie sołectwa Nowe Załubice opracowywany jest obecnie nowy miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego. W dniu 28.10.2020 r. zakończyło się wyłożenie projektu planu, a uwagi można składać do dziś, tj. do 12.11.2020 r. Projekt planu został uzgodniony z ?Wodami Polskimi?, które wydały stosowną decyzję w tym zakresie pod koniec sierpnia br. Zanim jednak wydano tę decyzję, ?Wody Polskie? odmówiły uzgodnienia pierwotnej wersji projektu MPZP dla Nowych Załubic i uwarunkowały możliwość uzyskania uzgodnienia wprowadzeniem do projektu ustaleń zakazujących lokalizowania nowej zabudowy na terenach zalewowych, jak i rozbudowy już istniejących obiektów. Istniejąca zabudowa może być zachowana z dopuszczeniem jej przebudowy i nadbudowy (bez zmiany powierzchni zabudowy). Gmina Radzymin spełniła warunki, uzgodnione z ?Wodami Polskimi? i posiada aktualne uzgodnienie projektu planu dla Nowych Załubic z Dyrektorem RZGW w Warszawie, w związku z czym prace nad tym projektem będą kontynuowane zgodnie z harmonogramem.

Gmina Radzymin nie zamierza rozpoczynać nowych procedur planistycznych ani dla wymienionych wyżej miejscowości, ani dla pozostałego obszaru gminy, tylko ze względu na pojawienie się nowych map zagrożenia powodziowego. Gmina posiada obowiązujące plany miejscowe, a dalsze prace planistyczne będą kontynuowane zgodnie z przyjętymi wcześniej założeniami i strategią, określoną w 2019 r. w Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego. Strategia ta zakłada: wyznaczanie stref prowadzenia biznesu przy głównych trasach komunikacyjnych (S8), koncentrowanie inwestycji budowlanych na terenach uzbrojonych oraz racjonalizację obszarów zabudowy mieszkaniowej.

Jeśli w przyszłości będą wprowadzane zmiany do miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego i Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego, wówczas gmina Radzymin będzie musiała uwzględniać aktualne mapy zagrożenia powodziowego (MZP) i mapy ryzyka powodziowego (MRP) oraz uzyskiwać stosowne decyzje ?Wód Polskich? na etapie obligatoryjnych uzgodnień projektów planów.

Wpływ aktualizacji map zagrożenia i ryzyka powodzi na przyszłe inwestycje budowlane

Z przedstawionych nowych map wynika, że zagrożenie powodziowe na obszarach gminy Radzymin, sąsiadujących z rzekami Bug i Rządza, jest na niskim poziomie, określanym na 1%, co oznacza ryzyko powodzi raz na sto lat (na części terenu ryzyko określono na 10%). Zagrożenie jest więc niewielkie, natomiast należy brać pod uwagę możliwe ograniczenia dla przyszłych inwestycji budowlanych na terenach, objętych wskaźnikiem ryzyka.

Należy podkreślić, że mapy zostały przygotowane przez instytucje centralne – projekty przygotowało Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie w uzgodnieniu z właściwymi wojewodami, a następnie zostały one zatwierdzone przez ministra właściwego do spraw gospodarki wodnej. Samorząd gminny nie ma więc wpływu na ten proces.

Podobnie jest w przypadku pozwoleń na budowę, które wydaje Starosta Wołomiński jako organ administracji architektoniczno-budowlanej. Obowiązkiem urzędu powiatowego jest sprawdzenie zgodności projektu budowlanego zarówno z MPZP, jak i ustawą Prawo Wodne oraz innymi obowiązującymi przepisami. Starosta może więc przed wydaniem pozwolenia na budowę zażądać od inwestora stosownych uzgodnień czy też pozwoleń wodno-prawnych od stosownej jednostki Wód Polskich.

W związku ze zmianami w mapach zagrożenia powodziowego, które dotyczą gminy Radzymin, a których powstanie było od gminy niezależne, samorząd przedstawi swoje stanowisko ?Wodom Polskim? i nadzorującym je organom oraz zwróci się o interpretację, jakimi czynnikami będą kierowały się ?Wody Polskie?, decydując o możliwościach przyszłej zabudowy. Z niedawnych doświadczeń wynika, że zarówno ?Wody Polskie?, jak i Wojewoda Mazowiecki, skłaniają się ku ograniczeniu zgód na nowe inwestycje nawet na terenach o niskim stopniu zagrożenia powodzią.

Jak sprawdzić, czy nieruchomość leży na terenie zagrożonym powodzią?

Nowe mapy zagrożenia powodzią i ryzyka powodziowego można odnaleźć na urzędowych portalach mapowych w Internecie. Ponieważ gminne miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego nie odzwierciedlają najbardziej aktualnego stanu, warto zajrzeć na poniższe linki:

  • Gminny System Informacji Przestrzennej E-mapa http://radzymin.e-mapa.net/ – dla interesującego nas obszaru należy w menu E-mapy włączyć warstwę ?Wody Polskie? i odpowiednie podwarstwy
  • ?Hydroportal? na stronie Informatycznego Systemu Osłony Kraju www.wody.isok.gov.pl/hydroportal.html – znajdziemy tam linki do map zagrożenia i ryzyka powodziowego.

Więcej informacji:

Więcej informacji nt. map zagrożenia powodziowego (MZP) i map ryzyka powodziowego (MRP) można znaleźć na stronach:

Przepisy, z których wynika aktualizacja map:

  • Ustawa Prawo Wodne z dnia 20 lipca 2017 r.
  • Rozporządzenie Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 4 października 2018 r.
  • Dyrektywa 2007/60/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 23 października 2007 r. w sprawie oceny ryzyka powodziowego i zarządzania nim (Dyrektywa Powodziowa)

Na podstawie tych przepisów mapy MZP i MRP zostały po raz pierwszy przygotowane w 2015 r. i mają być aktualizowane w cyklach 6-letnich. Celem przepisów jest ograniczanie potencjalnych negatywnych skutków powodzi dla życia i zdrowia ludzi, środowiska, dziedzictwa kulturowego oraz działalności gospodarczej. Jak czytamy w informatorze na stronie www.powodz.gov.pl  ?Właściwe zarządzanie ryzykiem i planowanie działań zapobiegających powstawaniu szkód powodziowych wymaga uprzedniej oceny zagrożenia oraz ryzyka powodziowego. W tym celu sporządza się wstępną ocenę ryzyka powodziowego (WORP), w ramach której wyznacza się obszary narażone na niebezpieczeństwo powodzi. Następnie dla tych obszarów sporządzane są mapy zagrożenia powodziowego i mapy ryzyka powodziowego. Stanowią one podstawę opracowania planów zarządzania ryzykiem powodziowym, w tym katalogu działań technicznych i nietechnicznych, które mają na celu ograniczenie negatywnych konsekwencji powodzi.?

Obraz StockSnap z Pixabay

Wesprzyj Nas
Wszyscy potrzebujemy rzetelnych i sprawdzonych informacji. Lokalna prasa potrzebuje Twojego wsparcia Wesprzyj Życie Powiatu na Mazowszu >>>

Więcej informacji z Radzymina

Inwestycje w Słupnie - zaproszenie na spotkanie

Inwestycje w Słupnie – zaproszenie na spotkanie

Spotkanie odbędzie się 1 lutego (środa), o godz. 18.00 w SP nr 1 w Słupnie. W spotkaniu, poza burmistrzem Radzymina, udział wezmą również [...]
0 komentarzy
Zima w mieście Ząbki 2022

Radzymin – półkolonie zimowe w szkołach

Gmina Radzymin wraz gminnymi szkołami podstawowymi organizują półkolonie zimowe dla uczniów z całej gminy. Zapisy zostały przedłużone do 1 lutego 2023 r. Wypoczynek [...]
0 komentarzy
Tłuszcz - harmonogramy odbioru odpadów w 2023 roku

Radzymin – harmonogram odbioru odpadów – 2023 r

Harmonogram odbioru odpadów komunalnych z terenu gminy Radzymin w okresie  styczeń-grudzień 2023 r. dla zabudowy jednorodzinnej. W nowym roku uległ zmianie podział gminy na [...]
0 komentarzy
Marki - niedługo sezon na deklaracje odpadowe

Odbiór odpadów z działek rekreacyjnych na terenie Gminy Radzymin

Zgodnie z uchwałą nr 228/XVII/2019 Rady Miejskiej w Radzyminie z dnia 09.12.2019 r., dotyczącą uchylenia uchwały w sprawie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie [...]
0 komentarzy
Burmistrz Radzymina proponuje zmiany w kursowaniu linii 738

Burmistrz Radzymina proponuje zmiany w kursowaniu linii 738

Linia autobusowa 738 obsługuje gminę Radzymin oraz Marki i łączy je z Warszawą. Obecnie autobusy kursują co 20 minut w szczycie i co [...]
0 komentarzy

Radzymin gra z WOŚP

Jak co roku, Gmina Radzymin i tym razem gra z Wielką Orkiestrą Świątecznej Pomocy. Zachęcamy do licytacji WOŚP z udziałem Burmistrza Radzymina Krzysztofa Chacińskiego. [...]
0 komentarzy

„Mobilny Burmistrz” – spotkanie z mieszkańcami w Szkole Podstawowej nr 1 w Radzyminie

Jak rozwija się miasto i gmina Radzymin? Kiedy nowe inwestycje zaczną przynosić gminie zyski?  Jeżeli zastanawiacie się nad tymi pytaniami to  być może [...]
0 komentarzy
Marki - rusza II runda pierwszej ligi piłki ręcznej kobiet

Marki – rusza II runda pierwszej ligi piłki ręcznej kobiet

Już w najbliższą sobotę (21 stycznia) drużyna seniorek (aktualnie zajmująca 9 miejsce w tabeli) wznawia rozgrywki pierwszej ligi kobiet. II rundę rozpocznie od [...]
0 komentarzy
I Gminny Przegląd Kolęd i Pastorałek pod honorowym patronatem Burmistrza Radzymina

I Gminny Przegląd Kolęd i Pastorałek pod honorowym patronatem Burmistrza Radzymina

W Szkole Podstawowej nr 1 im. Marii Konopnickiej w Słupnie odbył się I Gminny Przegląd Kolęd i Pastorałek objęty honorowym patronatem przez Burmistrza Radzymina [...]
0 komentarzy
Radzymin - badania w mobilnej pracowni mammograficznej LUX MED w lutym

Radzymin – badania w mobilnej pracowni mammograficznej LUX MED w lutym

LUX MED Diagnostyka zaprasza na bezpłatne badania mammograficzne dla Pań w wieku 50-69 lat finansowane przez NFZ w ramach Programu Profilaktyki Raka Piersi. [...]
0 komentarzy

Jedno przemyślenie nt. „Zwiększone zasięgi terenów zalewowych w północnej części gminy Radzymin

  1. Jak zwykle urzędasy zza biurka wiedzą najlepiej co się na danym trenie dzieje.
    Na pewno jak zwykle chodzi o zdołowanie obywateli i wyciągania od nich pieniędzy !!!
    Skandal, żenada,…

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.