13. Ciepło bez wyłączeń

O warunkach przyłączenia do miejskiej sieci cieplnej (m.s.c.) oraz o planach jej dalszej rozbudowy rozmawiamy z Edwardem Olszowym, prezesem ZEC w Wołominie.

– W pierwszych miesiącach tego roku odbył Pan szereg spotkań z mieszkańcami poszczególnych rejonów Gminy Wołomin. Trudno było nie zauważyć, że zainteresowanie mieszkańców przyłączeniem do sieci ciepłowniczej jest bardzo duże. Od czego zależy możliwość podłączenia do Waszej sieci?
– Faktycznie zainteresowanie jest większe niż się spodziewaliśmy. Rozwój sieci jest zależny od analizy ekonomicznej inwestycji sieciowych uwarunkowanej posiadanymi środkami finansowymi własnymi i pozyskanymi w formie dotacji i kredytów. W pierwszej kolejności przyłączane są duże grupy odbiorców. W momencie podjęcia decyzji o podłączeniu swojego budynku do m.s.c. Należy złożyć do ZEC wniosek o przyłączenie dostępny w siedzibie ZEC lub na stronie internetowej zakładu www.zec.wolomin.pl. Z tymi, którzy zostaną zakwalifikowani do podłączenia podpisywana jest umowy przyłączeniowa, w której określone są szczegółowe warunki stron.
– Co w ramach tej umowy ZEC oferuje mieszkańcom?
– Zakład Energetyki Cieplnej zobowiązuje się do: wybudowania sieci cieplnej oraz doprowadzenia przyłącza do budynku na własny koszt; pokrycia kosztu zakupu układu pomiarowego energii cieplnej oraz urządzenia regulującego parametry m.s.c.; podłączenia węzła cieplnego do wybudowanej miejskiej sieci ciepłowniczej
– Czego oczekujecie od przyszłych użytkowników starających się o podłączenie?
– W ramach zawieranej umowy odbiorca zobowiązuje się do: wybudowania na własny koszt wewnętrznej instalacji c.o. i c.w.u., (lub jej dostosowania do ogrzewania z miejskiej sieci ciepłowniczej); wskazania miejsca przeznaczonego na węzeł ciepłowniczy, zgodnie z zaleceniami ZEC, (przystosowanego do węzła o wielkości ok. 1 x 1 x 0,5 m); zakupu i montażu na własny koszt węzła ciepłowniczego oraz do podłączenia węzła do instalacji wewnętrznej w przeznaczonym pomieszczeniu (koszt układu pomiarowego i urządzenia regulującego parametry m.s.c. pokrywa ZEC). Przed zakupem węzła należy zwrócić się do ZEC w Wołominie o wydanie warunków technicznych dotyczących projektu węzła.
Oferujemy pomoc przy zbiorowym zakupie węzłów cieplnych lub usługę polegającą na dostawie i montażu węzła ciepłowniczego. Ze względu na dużą ilość zamawianych węzłów ZEC uzyskuje korzystne ceny w drodze przeprowadzanych przetargów. W wyniku przeprowadzonych negocjacji ZEC z bankami, odbiorcy mogą uzyskać korzystny kredyt na modernizację systemu ogrzewania. Oczekujemy również ustanowienie na rzecz ZEC Wołomin Sp. z o.o. nieodpłatnego ograniczonego prawa rzeczowego (służebność gruntowa lub użytkowanie w formie aktu notarialnego z wpisem do księgi wieczystej) uprawniającego do dostępu do sieci ciepłowniczej i przyłączy oraz do pomieszczeń w których znajdować się będą elementy przyłączy i węzłów. Ograniczone prawo rzeczowe polegać będzie na prawie ZEC do bezpłatnego wykonywania niżej wymienionych czynności: podłączenia obiektu będącego przedmiotem umowy przyłączeniowej  przeglądu sieci cieplnej i przyłączy  konserwacji sieci cieplnej i przyłączy  naprawy bądź wymiany sieci cieplnej i przyłączy  kontroli urządzeń pomiarowych w węzłach cieplnych
Po wykonywaniu wymienionych czynności ZEC przywróci teren do stanu poprzedniego.
– W jaki sposób prowadzicie rozliczenie za pobrane ciepło?
– Rozliczenie odbiorców, dla których zamówiona moc cieplna nie przekracza 30 KW – a ma to miejsce głównie w przypadku domków jednorodzinnych – może odbywać się zgodnie z § 24 ust. rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 30.07.2004r. w sprawie szczegółowych zasad kształtowania i kalkulacji taryf oraz rozliczeń w obrocie ciepłem, (Dz. U. z 2004 r. Nr 184, poz. 1902), czyli na podstawie tylko średniej ceny za 1 GJ pobranej energii cieplnej ustalonej na podstawie cen i stawek opłat aktualnej taryfy dla ciepła zatwierdzonej przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki.
Opłaty za energię cieplną z uwzględnieniem średniej ceny ciepła, płatne są na podstawie comiesięcznych odczytów wskazań licznika energii cieplnej. Ostatni projekt nowelizacji ustawy Prawo energetyczne oraz jej rozporządzeń wykonawczych przewiduje możliwość rozliczania pozostałych odbiorców (o mocy zamówionej powyżej 30 kW) wg uśrednionej ceny ciepła określanej w zł/GJ. Informacje w sprawie kosztów, szczegółowych zasad i form rozliczeń za pobraną energię cieplną można uzyskać pod numerem telefonu: 022 787-55-80/81
w dni robocze w godzinach
7.00 – 15.00.
– W jakich ulicach i rejonach w najbliższym czasie będą prowadzone Wasze inwestycje?
– W 2006 roku realizowane będą inwestycje polegające na budowie sieci ciepłowniczej i przyłączy do budynków jednorodzinnych w następujących rejonach: Nowe Lipiny, wzdłuż ulic Sasina, Suwalska, Zakładowa, Boczna, oraz do innych budynków jedno i wielorodzinnych zlokalizowanych w pobliżu istniejącej sieci ciepłowniczej.
W latach następnych planowany jest rozwój sieci w kierunkach: osiedle Sławek, ulica Piłsudskiego, osiedle Geodetów, tereny pomiędzy ulicą Lipińską a I-go Maja, tereny przylegające do ulicy Wiosennej oraz tam gdzie będzie duże zainteresowanie nowych odbiorców.
– Z przekazywanych podczas spotkań z mieszkańcami informacji wynika, że ZEC ciągle inwestuje w rozwój swojej bazy. Jakiego rodzaju inwestycje wykonaliście w ubiegłym roku?
– Dla zwiększenia sprawności wytwarzania energii cieplnej oraz zmniejszenia zużycia jednostkowego nośników energii, zakład w 2005 roku zrealizował inwestycję w zakresie kompleksowej automatyzacji i monitoringu ciepłowni. Celem zadania było dalsze podniesienie sprawności układu technologicznego ciepłowni oraz wprowadzenie optymalizacji procesu spalania wraz z pełną wizualizacją i archiwizacją danych z przebiegu procesów technologicznych oraz kontrolą i monitoringiem urządzeń technologicznych w celu zwiększenia bezpieczeństwa i komfortu dostaw energii cieplnej do odbiorców oraz dalszego zmniejszenia emisji zanieczyszczeń do powietrza atmosferycznego.
Następnym etapem tej inwestycji jest monitoring węzłów cieplnych poprzez wyposażenie ich w urządzenia pozwalające na zdalną transmisję parametrów sieci ciepłowniczej i odczyty z liczników ciepła. Uzyskane dane będą transmitowane do nowoczesnego programu fakturującego będącego częścią wdrażanego obecnie w ZEC kompleksowego oprogramowania finansowo – księgowego firmy COMARCH.
Na uwagę zasługuje również fakt rozpoczęcia wdrażania w ZEC w roku 2006 procedur w zakresie zintegrowanego systemu jakości zarządzania opartego na wymaganiach norm ISO 9001 i ISO 14001 oraz uzyskanie pozwolenia zintegrowanego w zakresie ochrony środowiska.
Dzięki aktywnej realizacji zadań w zakresie pozyskania nowych odbiorców, średnia cena sprzedaży ciepła charakteryzuje się dużą stabilnością i jest niższa od średniej krajowej oraz od cen warszawskich.
– Jak się to udaje, że ceny nie rosną?
– Sukcesywne przyłączenia nowych odbiorców spowodowały, że ostatnia podwyżka cen energii cieplnej miała miejsce ok. 3 lata temu i wyniosła zaledwie 1,86%. Przy obecnym wykorzystywaniu do produkcji energii cieplnej taniego, krajowego surowca jakim jest miał węglowy oraz racjonalnej gospodarce zakładu, ceny ciepła będą nadal stabilne a ich zmiany minimalne. Fakt ten nie pozostaje bez znaczenia przy kolejnych podwyżkach cen innych nośników energii (zwłaszcza gazu) czego najlepszym przykładem jest stale rosnąca liczba nowych zgłoszeń o przyłączenie do m.s.c.
Należy podkreślić, że rozwój sieci cieplnej jest finansowany ze środków własnych ZEC jak również preferencyjnych kredytów z instytucji pomocowych.
Dzięki dobrej współpracy z władzami miasta a zwłaszcza z reprezentującym Zgromadzenie Wspólników burmistrzem Jerzym Mikulskim wszystkie wypracowane zyski są przeznaczane na cele inwestycyjne.
Plan sieci cieplnej jest zamieszczony na stronie internetowej ZEC: www.zec.wolomin.pl.
Szczegółowe informacje w zakresie przebiegu tras istniejącej i projektowanej sieci cieplnej oraz możliwości i warunków przyłączenia można uzyskać w siedzibie zakładu przy ul. Szosa Jadowska 49 u kierownika działu sieci i węzłów.
Rozmawiała Teresa Urbanowska

3 przemyślenia nt. „13. Ciepło bez wyłączeń

  1. Ostrożnie z tymi cenami. Skoro przez trzy lata wzrosły tylko o 1,86% i wszystko rozwijało się znakomicie pomimo wzrostu cen nośników energii, a także inflacji (co prawda małej)odnosi się wrażenie, że cena energii cieplnej była wczesniej zawyżona.

  2. Utrzymanie stałych cen przy wzroście pozostałych kosztów było możliwe dzięki przychodom od nowych odbiorców wskutek rozwoju miejskiej sieci ciepłowniczej. Pozdrowienia!

Możliwość komentowania jest wyłączona.