Mazowieckie drogi

Janusz Piechociński

przewodniczący Komisji Infrastruktury


Na
terenie województwa mazowieckiego w zasobach Generalnej
Dyrekcji Dróg Krajowych

i Autostrad jest 2375km dróg.
Ich stan techniczny ciągle pozostawia wiele do życzenia

Stan techniczny nawierzchni dróg
krajowych zdecydowanie jest gorszy na Mazowszu niż średnia w kraju. W
złym i niezadowalającym stanie nawierzchni dróg na Mazowszu
jest ponad 72% przy średniej w kraju 63%. Tylko 27% dróg na
Mazowszu ma stan techniczny dobry. Na drogach krajowych są 354 mosty
z czego 225 to konstrukcje żelbetowe o łącznej długości 16 km. Bardzo
dramatyczny jest ich stan. Odpowiedni i zadowalający ma tylko 40%
obiektów. 200 obiektów wymaga natyczmiastowego remontu.
Średni dobowy ruch na drogach krajowych na Mazowszu wynosi 8 tys.
samochodów na dobę przy średniej krajowej 7 tys. Na drogach o
charakterze międzynarodowym 16 tys. samochodów na dobę, gdzie
średnia krajowa wynosi 12 tys. pojazdów.

W roku 2000 na drogach wylotowych z
Warszawy notowano następujący średni ruch dobowy: Łomianki 47 tys.;
Zakręt 42 tys.; Janki 57 tys.; Marki 46 tys.; Piaseczno 43 tys.;
Ołtarzew 24 tys.; Jabłonna 32 tys. W ostatnich latach przyrost roczny
ruchu na tych odcinkach wzrastał od 4 do 15% i jest największy w
kraju.

Niepokojąca jest także liczba wypadków,
bo jest ona od kilku lat na poziomie powyżej 1700 rocznie. Ginie w
nich średnio 400 osób, rannych zostaje ponad 20 tys.Główne
problemy sieci drogowej Mazowsza to:

– brak sieci autostrad i dróg
ekspresowych,

– zbyt duża dostępność do dróg
głównych będąca przyczyną kolizji,

– niedostosowanie parametrów
dróg do wymagań ruchu,

– zbyt mała liczba przepraw o
właściwych parametrach przez wielkie rzeki.W ramach programu
Infrastruktura Klucz do Rozwoju na Mazowszu podjęto następujące
działania zaradcze:

– poprawa bezpieczeństwa ruchu
drogowego,

– budowa i modernizacja dróg
połączonych w międzynarodowych korytarzach transportowych,

– likwidacja tzw. wąskich gardeł,

– modernizacja nawierzchni obiektów
mostowych,

– poprawa standardów robót
konserwacyjnych,

W wyniku interwencji Prezydium Komisji
Infrastruktury, super priorytetem dla Resortu Infrastruktury i GDDKiA
są działania na rzecz odblokowania aglomeracji warszawskiej. W latach
2001 – 2003 na ten cel wydano odpowiednio:

w 2001 roku – 208 ml zł, 2002
roku – 230 ml zł,

w roku 2003 – 250 ml zł.

W najbliższych latach wydatki na drogi
województwa mazowieckiego będą zwielokrotnione. O tym w
następnym numerze.