Alarm powodziowy

W dniu 2 marca o godzinie 12.00 na terenie gmin Dąbrówka i Radzymin Starosta Wołomiński wprowadził alarm powodziowy. Rosnący poziom wód roztopowych powoduje lokalne podtopienia jednak na dzień dzisiejszy nie występuje bezpośrednie zagrożenie powodzią.

W gminach Dąbrówka i Radzymin pełniony jest całodobowy dyżur Zespołu Zarządzania Kryzysowego. W gotowości utrzymywane są wszystkie siły i środki, które w razie potrzeby można wprowadzić do akcji.

Działania przeciwpowodziowe trwają na terenie całego Powiatu Wołomińskiego. Aktualnie została opanowana sytuacja na ul. Spacerowej i ul. Długiej w Markach, gdzie w poniedziałek wylała rzeczka Czarna. Dzięki użyciu sprzętu budowlanego skute zostały zatory lodowe na rzeczce i poziom wody zaczął opadać. Pomocy udzielono jednemu gospodarstwu poprzez usypanie worków z piachem na terenie posesji.

Działania prewencyjne podjęto również w Załubicach Starych w gminie Radzymin, gdzie zaobserwowano podnoszący się poziom rzeki Rządzy. W miejscowości tej na długości 500 m podniesiono zapory wodne podwyższając w ten sposób wały przeciwpowodziowe o około 50 cm.

Największym zagrożeniem dla mieszkańców Powiatu Wołomińskiego mogłoby być ?wylanie? rzeki Bug. Jednak na dzień dzisiejszy nie odnotowano realnego zagrożenia. Wyjątkiem jest miejscowość Kuligów, gdzie poziom wody jest bardzo wysoki. Zapobiegawczo w miejscu najbardziej obniżonego brzegu rzeki ustawiono przenośną zaporę przeciwpowodziową na długości 700 m.

Dużym utrudnieniem dla mieszkańców naszego powiatu mogą okazać się lokalne podtopienia dróg. Taka sytuacja wystąpiła między innymi w miejscowości Guzowatka, gdzie fragment drogi powiatowej został rozmyty płynącymi wodami roztopowymi. Obecnie droga ta jest wyłączona z ruchu, a objazdy wprowadzono przez miejscowości Chajęty, Dąbrówka, Marianów, Kowalicha, Józefów. Z końcem tygodnia ruch na tej drodze powinien zostać przywrócony..

W obecnej sytuacji siły i środki zgromadzone w powiece oraz gminach są wystarczające do walki z lokalnymi podtopieniami. Jednak w razie potrzeby możemy liczyć na pomoc wojska oraz Wojewody Mazowieckiego.