Aldona Dzwonkowska – Zmiany ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie cz. II

?Przemoc w rodzinie ma miejsce gdy zachodzi przewaga sił jednej ze stron, naruszająca prawa i dobra osobiste drugiej strony, a także powodująca cierpienie i szkody. Ofiara jest słabsza, zależna od sprawcy.?

Przemoc domowa rzadko jest zjawiskiem jednorazowym, znacznie częściej jest procesem długim, powtarzającym się. Skala zjawiska przemocy w rodzinie jest trudna do oszacowania, ze względu na to, że dotyka najbardziej osobistych sfer życia człowieka.
Sejm uchwalił zmiany w ustawie, która weszła w życie 1 sierpnia 2010 r. co z pewnością pozwoli zwiększyć pomoc ofiarom przemocy w rodzinie, a także wzmocni izolację sprawców oraz rozwój profilaktyki zapobiegania przemocy. To główne założenia nowelizacji tejże ustawy.
Policja ma prawo dokonać zatrzymania, jeżeli istnieje uzasadnione przypuszczenie, że dana osoba dokonała przestępstwa z użyciem przemocy na szkodę osoby z nią zamieszkującej i zachodzi obawa, że ponownie popełni przestępstwo z użyciem przemocy wobec tej osoby, zwłaszcza gdy grozi jego popełnieniem co często ma miejsce.
Według tej ustawy w stosunku do sprawców przemocy w rodzinie, może być orzeczony nakaz opuszczenia lokalu oraz powstrzymania się od kontaktów z osobami pokrzywdzonymi. Jest to szczególnie ważne, gdyż kobiety dotknięte przemocą musiały przed wejściem zmian w ustawie mieszkać z oprawcą. Ilość miejsc min. w Ośrodku Interwencji Kryzysowej, Domu Samotnej Matki jest bardzo ograniczona. Na sprawcę może być również nałożony obowiązek uczestniczenia w programach korekcyjno-edukacyjnych, nawet bez konieczności uzyskania jego zgody.
Ustawa wprowadza dla ofiar przemocy możliwość uzyskania bezpłatnych świadczeń lekarskich, w których określone zostaną przyczyny uszkodzeń ciała. Dawniej obdukcję bezpłatną wykonywało się tylko na wniosek prokuratora.
Ustawa nakłada więc na sprawców wiele dolegliwości karnych, co zapewnia ofiarom przestępstw skuteczną ochronę. Często słyszymy o pobitych dzieciach, kobietach które tkwią w bezsilności i nie potrafią poradzić sobie z oprawcą. Trzeba pamiętać, że każda przemoc wymaga zdecydowanego przeciwstawienia. Nie należy jej bagatelizować, gdyż będzie się tylko wzmacniała. Pamiętajmy też, że nie trzeba mieć siniaków i złamanych kości by być ofiarą przemocy. Przemoc ma miejsce we wszystkich grupach społecznych, niezależnie od poziomu wykształcenia i sytuacji finansowej. Trzeba przerwać milczenie i zwrócić się o pomoc do właściwej instytucji. Wiele środowisk nie reaguje na przemoc, tym samym wyrażając na to zgodę. Często słyszymy, że przemoc w rodzinie to sprawa prywatna, w którą nie powinniśmy się wtrącać. Nic bardziej mylnego. Reagujmy! Wychodzenie z przemocy jest procesem. Pamiętaj, że są instytucje, organizacje, specjaliści którzy Ci pomogą. Także nowelizacja tej ustawy zwiększy poziom ochrony osób, które są dotknięte przemocą w rodzinie.