Aldona Sasin: Opłata od skargi na czynności komornika

Sąd Rejonowy postanowieniem, nakazał mi wnieść opłatę od skargi na czynności komornika, bo nie dołączyłem zdaniem Sądu: ?żadnych dokumentów przedstawiających moją sytuacje majątkową?. Złożyłem taką skargę wraz z dokumentami od komornika, ale nie mam środków na uiszczenie opłaty. Komornik zajął mi konto, wierzytelności i prawa majątkowe. Czemu Sąd nie zwolnił mnie z opłaty, co powinienem teraz zrobić.Sąd nie zwolnił Pana z opłaty od skargi na czynności komornika w kwocie 100 zł, z uwagi na nie dołączenie lub dołączenie niewystarczających dowodów do wniosku o zwolnienie od kosztów sądowych, obrazujących sytuację majątkową, która by usprawiedliwiała i wykazywała istnienie podstaw do zwolnienia Pana od kosztów sądowych. Samo stwierdzenie, że nie jest Pan w stanie ponieść kosztów sądowych, nie świadczy o istnieniu podstaw do zwolnienia z nich.

W przypadku gdy Sąd Rejonowy odrzucił Pana wniosek o zwolnienie z opłaty od skargi na czynności komornika, może Pan wnieść w terminie siedmiu dni zażalenie na ww. postanowienie do właściwego Sądu Okręgowego. W zażaleniu może Pan wskazać, że już sam fakt dokonanego przez Komornika Sądowego zajęcia wierzytelności, rachunków bankowych i praw majątkowych uniemożliwia dysponowanie jakimikolwiek środkami pieniężnymi. Dłużnik nie może więc ponieść kosztów sądowych w zakresie opłaty sądowej od skargi w wysokości 100 złotych, nawet taka kwota jest dla niego w tej chwili trudna do osiągnięcia.

Fakt na który powołuje się Sąd, iż nie dołączył Pan do wniosku o zwolnienie od kosztów sądowych żadnych dowodów obrazujących sytuację majątkową np. oświadczenia o stanie rodzinnym, majątku, dochodach i źródłach utrzymania, należy uznać za nieprawdziwy, albowiem dołączył Pan do skargi wszystkie dokumenty zajęcia wierzytelności, praw majątkowych i rachunków bankowych dokonane przez Komornika Sądowego. Powinno to wystarczająco obrazować sytuację finansową w jakiej Pan się znalazł. Nie można więc twierdzić iż brak jest podstaw do zwolnienia od kosztów sądowych, albowiem wykazał Pan poprzez załączone dokumenty, które w tej sprawie stanowią istotny dowód, iż znajduje się Pan w bardzo złej sytuacji majątkowej. Nie można zagwarantować jednakże, iż sporządzone przez Pana zażalenie odniesie skutek, wówczas będzie Pan musiał dokonać opłaty.