Autobus czerwony

Marek Połomski

Rada Warszawy 11 marca 2004 r. wystosowała uchwałę w sprawie
zawarcia porozumień przez władze stolicy z gminami położonymi wokół
miasta, dotyczącą finansowania lokalnego transportu zbiorowego.

Rada Stolicy, a konkretnie Zarząd Transportu Miejskiego (ZTM)
Miasta Stołecznego Warszawy, wzywa gminy podwarszawskie, takie jak
Ząbki czy Marki do współfinansowania linii autobusowych,
których trasy przez te gminy przebiegają.

Podejmując decyzję o przekazaniu pieniędzy na ten cel gmimy
chciałyby mieć pewność, że poprawi to komunikację stołeczną na ich
terenie.

Podjęta przed kilkoma miesiącami próba uruchomienia
regularnej linii komunikacji lokalnej w Ząbkach o charakterze
wewnątrzmiejskim – z możliwością skorelowania jej trasy z systemem
komunikacji stołecznej, spaliła na panewce. Nie przyniosła
spodziewanej frekwencji pasażerów.

Najlepszym rozwiązaniem dla mieszkańców Ząbek pozostaje
więc komunikacja stołeczna. Chodzi tylko o to, aby w jej trasach
dokonać koniecznych korekt szlaków gminnych. Chcemy, aby zysk
z ponoszenia wysokich kosztów dotacji autobusowych był dla
mieszkańców bezsporny, mimo pewnej dolegliwości z powodu
wydłużenia czasu przejazdu.

Z rozesłanych projektów porozumień wynika, że gminy mają
uczestniczyć w kosztach komunikacji autobusowej – obliczonych jako
iloczyn ceny jednego „wozokilometra” – ustalonego przez
ZTM w wysokości 5,6 zł/km oraz liczby kilometrów przejazdu
autobusów przez teren gminy.

Niejakie pojęcie o metodzie liczenia daje zapis porozumienia,
gdzie ustala się, że długości wszystkich linii przebiegających przez
Ząbki, tj. 145, 345, 718 i 805 – stanowią po 20 % długości każdej z
tych linii.

Czy porozumienie będzie partnerskie pokażą dalsze rozmowy i
ostateczny kształt dokumentu, jaki zostanie podpisany.