Braki formalne pisma procesowego

Wniosłam odwołanie do Sądu, który to niedługo potem wezwał mnie do uzupełnienia braków formalnych w przedmiocie podpisania własnoręcznie odwołania. Uważam, że nie słusznie, bo wystarczające powinno być podpisanie pisma komputerowo, a tak tylko Sąd przedłuża postępowanie według mnie niepotrzebnie wzywając mnie do uzupełnienia braków. Gdzie będzie wskazane iż pismo skierowane do Sądu musi być własnoręcznie podpisane?

Zgodnie z art. 126. § 1. K.P.C. ?Każde pismo procesowe powinno zawierać podpis strony albo jej przedstawiciela ustawowego lub pełnomocnika?. Należy przez to rozumieć złożenie własnoręcznego podpisu. W celu dokładniejszego wyjaśnienia powyższego przepisu przytoczę postanowienie Sądu Apelacyjnego we Wrocławiu ? I Wydział Cywilny z dnia 27 sierpnia 2012 r. I ACz 1581/12 ?według art 126 § 1 pkt 4 KPC elementem składowym pisma jest podpis strony, jej przedstawiciela. Podpis oznacza jego złożenie w zasadzie własnoręcznie. Podpis ma stanowić napisane nazwisko, niekoniecznie czytelne, ale dokonane w sposób charakterystyczny dla osoby podpisanej. Nie ulega wątpliwości, że podpis sporządzony pismem komputerowym przez powódkę pod zażaleniem nie pozwala uznać go za podpis w omówionym wyżej znaczeniu, a co za tym idzie potrzeba wezwania powódki do uzupełnienia tego braku była rzeczywista?.

Podobne stanowisko przyjmuje Sąd Najwyższy- Izba Cywilna w Postanowieniu z dnia 10 kwietnia 2008 r. IV CZ 23/08 stwierdzając, że ?Podpisem jest wyłącznie znak napisany. Takie rozumienie interpretowanego pojęcia odpowiada wynikowi analizy semantycznej słowa ?podpis?, w którym akcent trzeba położyć na określonej w nim czynności ? pisać. Nie jest więc podpisem tuszowy odcisk palca, z którym ustawa ? przy zachowaniu pozostałych wymagań określonych w art. 79 KC ? wiąże jedynie skutki prawne przewidziane dla podpisu. Immanentną cechą podpisu jest własnoręczność. Cecha ta umożliwia funkcję identyfikacyjną, gdyż tylko własnoręczny podpis, który zawiera w sobie osobiste cechy charakteru pisma podpisującego, pozwala na stwierdzenie ? za pomocą graficznej ekspertyzy pisma ? że jest on autentyczny.?

Sąd słusznie wezwał Panią do uzupełnienia braków pisma procesowego. Pismo, które zostanie podpisane pismem własnoręcznym, umożliwia identyfikację osoby podpisującej go, w przeciwieństwie do pisma podpisanego komputerowo.

prawnik.aldona@gmail.com
Aldona Dzwonkowska