Budowa II linii metra – pozwolenie na budowę

Budowa II linii metra – wydano pozwolenia na użytkowanie wschodniego odcinka

11 sierpnia br. Wojewoda Mazowiecki wydał pozwolenie na budowę dotyczącą II linii metra w Warszawie (III etap realizacji odcinka zachodniego od szlaku za stacją C04 „Powstańców Śląskich” do stacji Techniczno-Postojowej (STP) „Mory” wraz z STP „Mory”. Pozwolenie dotyczy budowy stacji C03 (ul. Lazurowa/ul. Górczewska – rejon Urzędu Dzielnicy Bemowo), budowy tuneli wraz z łącznikiem tunelowym, budowie i przebudowie infrastruktury technicznej i obiektów towarzyszących. Decyzja ma rygor natychmiastowej wykonalności. Inwestorem jest Miasto Stołeczne Warszawa.

14 grudnia 2020 r. inwestor złożył wniosek do Wojewody Mazowieckiego o wydanie decyzji na pozwolenie na budowę dla realizacji inwestycji pod nazwą „Budowa II linii metra w Warszawie – III etap realizacji odcinka zachodniego od szlaku za stacją C04 „Powstańców Śląskich” do stacji Techniczno-Postojowej (STP) „Mory” wraz z STP „Mory”. Zamierzenie budowlane polega na budowie stacji C03 (ul. Lazurowa/ul. Górczewska – rejon Urzędu Dzielnicy Bemowo), budowie tuneli wraz z łącznikiem tunelowym, budowie i przebudowie infrastruktury technicznej i obiektów towarzyszących w tym: budowie wejść, wind, czerpnio-wyrzutni, wyrzutni i przebudowie sieci uzbrojenia terenu, dróg i układu drogowego wynikającego z budowy metra oraz rozbiórka budynku ekspedycji zlokalizowanego przy ul. Górczewskiej 249 i masztu stacji bazowej telefonii komórkowej w ramach zamierzenia budowlanego polegającego na budowie stacji C03 (ul. Lazurowa/ ul. Górczewska – rejon Urzędu Dzielnicy Bemowo).

Wojewoda Mazowiecki dokonał sprawdzenia kompletności wniosku pod względem formalno-prawnym i w tym zakresie stwierdził nieprawidłowości. 28 grudnia 2020 r. wezwał pełnomocnika inwestora do uzupełnienia wniosku. 29 stycznia 2021 r. wniosek został uzupełniony.

Następnie 2 lutego 2021 r.[1] Wojewoda Mazowiecki przekazał raport o oddziaływaniu na środowisko Regionalnemu Dyrektorowi Ochrony Środowiska w Warszawie (RDOŚ) w celu uzgodnienia warunków realizacji inwestycji.

6 maja 2022 r. do Wojewody Mazowieckiego wpłynęło pismo Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie dotyczące zapewnienia możliwości udziału społeczeństwa w trakcie przeprowadzania ponownej oceny oddziaływania inwestycji na środowisko. Mieszkańcy mogli składać wnioski od 25 maja br. do 24 czerwca br. (żadne wnioski nie wpłynęły).

6 lipca 2022 r. pełnomocnik inwestora zwrócił się z prośbą o sprostowanie oczywistej omyłki pisarskiej popełnionej w nazwie inwestycji w zakresie hektometrażu zamierzenia budowlanego. Uwzględniając ten wniosek 7 lipca 2022 r. Wojewoda Mazowiecki przekazał wniosek inwestora do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie w celu uwzględnienia w prowadzonym postepowaniu przeprowadzenia ponownej oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko w ramach postępowania o wydanie decyzji o pozwoleniu na budowę.

Postanowieniem z 1 sierpnia 2022 r. RDOŚ uzgodnił realizację przedsięwzięcia w związku z przeprowadzonym postępowaniem w sprawie ponownej oceny oddziaływania na środowisko, wskazując określone warunki do spełnienia.

Następnie Wojewoda Mazowiecki dokonał sprawdzenia projektu budowlanego pod względem materialno-prawnym, zgodnie z przepisami Prawa budowlanego tj.:

– zgodność projektu budowlanego z warunkami określonymi w decyzjach Wojewody Mazowieckiego oraz w postanowieniu RDOŚ uzgadniającym realizację przedsięwzięcia w związku z przeprowadzonym postepowaniem w sprawie ponownej oceny oddziaływania na środowisko;

– zgodności projektu zagospodarowania terenu z przepisami techniczno-budowlanymi;

– kompletność projektu budowlanego i posiadanie wymaganych opinii, uzgodnień, pozwoleń i sprawdzeń oraz informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia;

– wykonanie, a w przypadku obowiązku sprawdzenia projektu, także sprawdzenie projektu  przez osobę posiadającą uprawnienia budowlane i legitymującą się aktualnym na dzień opracowania projektu odpowiednim zaświadczeniem.

Po analizie dokumentów nie stwierdzono nieprawidłowości i braków w załączonym projekcie budowlanym.

Nadając decyzji rygor natychmiastowej wykonalności, Wojewoda przychylił się do wniosku inwestora, który argumentował ten wniosek tym, że „Przedmiotowa inwestycja, uważana za największą inwestycję samorządową w Polsce, jest zadaniem wpisanym w „Strategię Rozwoju Miasta Stołecznego Warszawy do 2020 roku” stanowi jeden z głównych celów operacyjnych ww. strategii. Przedsięwzięcie jest niezbędne do poprawy jakości zintegrowanego systemu komunikacji publicznej m.st. Warszawy, które przyczyni się do wzrostu jakości życia mieszkańców Warszawy, zmniejszenia ruchu samochodowego i hałasu, co przyczyni się również do poprawy jakości środowiska.”

 

[1] na podstawie ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko.

 

Więcej informacji z Mazowsza

Planowane wyłączenia prądu w Powiecie Wyszkowskim, Ostrowskim, Węgrowskim, Sokołowskim i Wołomińskim

W dniach od 28 września do 7 października planowane są przerwy w dostawie energii elektrycznej na terenie Powiatu Wyszkowskiego, Ostrowskiego, Węgrowskiego, Sokołowskiego i [...]
0 komentarzy
Do końca roku za złotówkę do marszałkowskich muzeów i teatrów!

Do końca roku za złotówkę do marszałkowskich muzeów i teatrów!

Jeszcze do końca roku uczniowie z Mazowsza mogą odwiedzać mazowieckie instytucje kultury za złotówkę. W maju i w czerwcu z tej możliwości skorzystało [...]
0 komentarzy

Konsultacje projektu „Rocznego programu współpracy Województwa Mazowieckiego z organizacjami pozarządowymi”

Zarząd Województwa Mazowieckiego zaprasza organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie do [...]
0 komentarzy
Wskaż lekarzowi gdzie będziesz w czasie zwolnienia

Wskaż lekarzowi gdzie będziesz w czasie zwolnienia

W czasie wystawiania zwolnienia lekarskiego warto poprosić lekarza o wpisanie tego adresu, pod którym będziemy się kurować. Dotyczy to zwłaszcza osób, które wynajmują [...]
0 komentarzy
Komunikacja miejska w wakacje

Bezpłatna komunikacja Publiczna

W dniu 22.09.2022 r. od godz. 00:00 do godz. 23:59 w związku z przypadającym „Europejskim Dniem Bez Samochodu” na podstawie Uchwały Rady Miasta st. Warszawy [...]
0 komentarzy

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.