Budujemy dom

Z dniem 1 stycznia 2004 r w Gminie
Wołomin przestał obowiązywać miejscowy plan ogólny
zagospodarowania przestrzennego uchwalony w 1994 roku


Na obszarze gminy obowiązują uchwalone
po 1995 r zmiany w/w planu obejmujące różne obszary w mieście
i gminie Wołomin, na podstawie których Starosta Wołomiński
może bezpośrednio wydawać decyzje o pozwoleniu na budowę
wnioskowanych inwestycji.

Na obszarach nie posiadających planów
miejscowych , Burmistrz Wołomina wydaje decyzje o warunkach zabudowy
dla inwestycji budowy, nadbudowy, rozbudowy i zmiany sposobu
użytkowania obiektu lub zmiany zagospodarowania terenu w oparciu o
przepisy określone w ustawie o planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym oraz w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury w sprawie
sposobu ustalania wymagań dotyczących nowej zabudowy i
zagospodarowania terenu w przypadku braku miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego.

Decyzja o warunkach zabudowy określa
warunki zagospodarowania terenu i jego zabudowy, w tym obsługi w
zakresie infrastruktury technicznej i jest przygotowana w oparciu o
analizę funkcji oraz cech zabudowy i zagospodarowania terenu po
przeprowadzeniu wizji terenowej w zakresie łącznego spełnienia
warunków określonych w art. 64 w/w ustawy :

1)co najmniej jedna działka sąsiednia ,
dostępna z tej samej drogi publicznej jest zabudowana w sposób
pozwalający na określenie wymagań dotyczących nowej zabudowy w
zakresie kontynuacji funkcji, parametrów cech i wskaźników
kształtowania zabudowy i zagospodarowania terenu, w tym gabarytów
i formy architektonicznej obiektów budowlanych, linii zabudowy
oraz intensywności wykorzystania terenu;

2)teren ma dostęp do drogi publicznej;

3)istniejące i projektowane uzbrojenie
terenu jest wystarczające dla zamierzenia budowlanego;

4)teren nie wymaga zgody na zmianę
przeznaczenia gruntów rolnych i leśnych na cele nierolnicze
albo jest objęty zgodą uzyskaną przy sporządzaniu miejscowych planów,
które utraciły moc;

5)decyzja jest zgodna z przepisami
odrębnymi .

Przepisów tych nie stosuje się
do inwestycji produkcyjnych lokalizowanych na terenach
przeznaczonych na ten cel w planach miejscowych.

Sporządzenie projektu decyzji powierza
się osobie wpisanej na listę izby samorządu zawodowego urbanistów
albo architektów. Po czym projekt decyzji o warunkach
zabudowy jest przesłany do uzgodnień do Wojewody Mazowieckiego ,
Zarządu Województwa Mazowieckiego oraz Zarządu Powiatu
Wołomińskiego. Po dokonanych uzgodnieniach Burmistrz wydaje
petentowi decyzję o warunkach zabudowy, na podstawie której
inwestor kupuje lub zamawia u projektanta projekt architektoniczny
wnioskowanej inwestycji oraz wnioskuje o warunki techniczne
przyłączenia obiektu do infrastruktury miejskiej w zakresie
energetyki, wod-kan., gazownictwa.

Następnie o pozwolenie na budowę
inwestor występuje do Starosty Wołomińskiego.

Za wydanie decyzji o warunkach zabudowy
, z wyjątkiem decyzji dotyczących spraw mieszkaniowych inwestor
ponosi opłaty skarbowe zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.