Świadczenia rodzinne

Ryszard
Przybysz

Osoby uprawnione do pobierania zasiłku
rodzinnego mogą ubiegać się o dodatki. Dziś omawiam dwa z
nich.
Dodatek z tytułu samotnego wychowywania dziecka. Przysługuje on
jedynie osobom samotnie wychowującym dziecko, a za takie ustawa
uznaje: pannę, kawalera, wdowę, wdowca, osobę rozwiedzioną i
pozostającą w prawnej separacji (orzeczenie sądu), jeżeli wspólnie
nie wychowują dziecka z ojcem lub matką dziecka. Przysługuje on także
osobie uczącej się.
Wysokość dodatku to 170 zł na każde dziecko, na
dziecko niepełnosprawne otrzymamy 250 zł, jednak wysokość dodatku nie
może przekroczyć 750 zł dla rodziny.
Uwaga: dodatek nie przysługuje
jeżeli dziecko pobiera rentę lub rentę rodzinną.
Dodatek z tytułu
samotnego wychowywania dziecka i utraty prawa do zasiłku dla
bezrobotnych.
Przysługuje on bezrobotnym rodzicom lub opiekunom,
którzy utracili prawo do zasiłku dla bezrobotnych po 1 maja
2004r. i samotnie wychowują dziecko.
Wysokość dodatku to 400 zł
miesięcznie. Przysługuje on przez 3 lata, nie dłużej jednak niż do
ukończenia przez dziecko 7 roku życia. O dodatek należy wystąpić w
ciągu 30 dni od utraty prawa do zasiłku dla bezrobotnych i być
jednocześnie zarejestrowanym jako bezrobotny. Zasiłek nie przysługuje
osobom pobierającym rentę, emeryturę lub świadczenie pielęgnacyjne.

Uwaga: nie można pobierać obu tych zasiłków równocześnie,
należy wybrać jeden z nich.

Autor jest pracownikiem Powiatowego
Centrum Pomocy Rodzinie w Wołominie, ul. Legionów 78, które
udziela bezpłatnej pomocy psychologicznej i prawnej. Zgłoszenia:
776-44-95.