e – parlament w Polsce

Często
bywam pytany, jak pracuje Sejm od strony informatycznej, dlatego
postanowiłem przybliżyć Państwu ten temat.

Przed systemem informatycznym w Sejmie
postawionezostały trzy podstawowe zadania:

1. Proces legislacyjny – wspieranie
wszelkich działań związanych z procesem stanowienia prawa, obsługą
posiedzeń Sejmu, prac komisji sejmowych i samych posłów.

2. Informowanie o pracach Sejmu i jego
organów, popularyzacja wiedzy na temat roli i zadań
parlamentu, procesu demokratyzacji, informowanie o stanie prawa.

3. Obsługa informatyczna samej
Kancelarii Sejmu.

Wszystkie zdarzenia, związane z
przebiegiem procesu legislacyjnego są rejestrowane w systemie, który
natychmiast udostępnia je zainteresowanym poprzez sieć Internet.
Dotyczy to zarówno opisów poszczególnych faz
procesu, jak i wszystkich dokumentów i zdarzeń z nim
związanych.

System Informacji Prawnej

Każdy ma możliwość zapoznania się z
aktualnym stanem prawa, a także modyfikacjami prawa istniejącego.
Internetowy System Informacji Prawnej to baza danych opracowywana i
aktualizowana na bieżąco. Zawiera opisy wszystkich aktów
prawnych uchwalonych od roku 1918 do chwili obecnej.

Listy do Sejmu

Każdy może też mieć bezpośredni wpływ
na kształt prawa poprzez przekazywanie opinii i postulatów na
temat zarówno prawa już obowiązującego, jak i podejmowanych
przez parlament działań związanych ze zmianami w prawie. Nadsyłane
opinie są przez system rejestrowane i przesyłane do kompetentnych
jednostek.

Obsługa informatyczna

Biura posłów są wyposażone w
zestawy komputerowe i mają zapewniony dostęp do Internetu. Każdy
parlamentarzysta posiada swoją stronę www, konto poczty e–mail
oraz dostęp elektroniczny do wszystkich oficjalnych dokumentów
parlamentu i rządu.

Posłowie są każdorazowo informowani
poprzez pocztę elektroniczną o pojawieniu się w internetowym serwisie
informacyjnym nowego druku. Pozwala to na zapoznanie się z tekstem
dokumentu przez wszystkich, którzy są nim zainteresowani.
Wyeliminowane zostało drukowanie znaczącej części dokumentów,
skrócono do minimum czas potrzebny na rozesłanie druków
posłom, przy jednoczesnym daniu możliwości praktycznie
natychmiastowego wyszukania potrzebnego dokumentu. Poseł oczywiście
może, jeżeli chce, uzyskać od Kancelarii Sejmu dowolny druk sejmowy w
postaci papierowej, musi to jednak zrobić z własnej inicjatywy.

System legitymacji poselskich

Od 1997 r. Działa w parlamencie system
legitymacji wykorzystujący jako identyfikator mikroprocesor. System
ten jest stale rozwijany. Początkowo zastąpił klasyczne legitymacje
oraz został wykorzystany w systemie obsługi głosowań dla komisji
sejmowych. Obecnie legitymacje poselskie wykorzystywane są w systemie
głosowań w Sali Posiedzeń Sejmu. Zostały także włączone do systemu
kontroli dostępu i służą jako klucz otwierający przejścia
zabezpieczone tym systemem.

System dystrybucji dokumentów UE

W listopadzie 2003 r. uruchomiono
system dystrybucji dokumentów przekazywanych z Sekretariatu
Generalnego Rady Unii Europejskiej. Dokumenty te są gromadzone w
odpowiedniej bazie danych i udostępniane poprzez sieć Internet.

Polscy parlamentarzyści opowiadają się
na forum międzynarodowym za działaniami mającymi na celu
upowszechnianie idei „e – parlamentu”. Uważam, że
każdy parlamentarzysta powinien mieć dostęp do wiedzy związanej ze
stanowieniem prawa, jak i do samych aktów prawnych
obowiązujących w innych krajach. Dlatego popieram budowę takich
systemów, które są otwarte dla światowej opinii
publicznej, parlamentarzystów, jak i dla każdego obywatela.

Warto zapamiętać, że każdy z nas może
mieć bezpośredni wpływ na kształt prawa poprzez przekazywanie opinii
i postulatów. Wystarczy mieć komputer i internet, by już dziś
włączyć się aktywnie w procedurę legislacyjną.